Harald Irgens-Jensen

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Harald Irgens-Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859357
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Special fields

 • Intellectual Property Law
 • Law on Unfair Competition
 • Contract Law

Background

Born 1973, Cand. jur. 2000.

Irgens-Jensen took his ph.d. on the legal protection of confidential information in 2008. He has been Associate Professor at the Department of Private Law since July 2014. He previously worked as a lawyer in the law firm Thommessen, one of Norway’s biggest law firms.

Both as a practicing lawyer and as an academic Irgens-Jensen has mainly been working in the fields of Intellectual Property Law, Unfair Competition Law and Contract Law.  As a lawyer he specialized in patent litigation and worked closely with lawyers and patent attorneys from Germany, the Netherlands, United Kingdom and USA. He is an experienced lecturer, both at the University and in various supplementary education courses for lawyers. He published a book on the protection of confidential information, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? in 2010. He has written several articles on Intellectual Property Law and Unfair Competition Law.

He is Norwegian editor of Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), the leading Nordic journal of Intellectual Property Law.

Publications

 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ansattes oppfinnsomhet - bedrifters hemmelighold. Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(1), s 3- 18 Full text in Research Archive.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  4, s 516- 538 Full text in Research Archive.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  5, s 417- 442 Full text in Research Archive.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  6, s 604- 612 Full text in Research Archive.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (4), s 344- 389
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng, I: Torkild Vinther; Vidar Enebakk & Jacob Christian Hølen (red.),  Vitenskapelig (u)redelighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52206-3.  5.  s 130 - 154
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Noen privatrettslige spørsmål om tilgang til forskningsmateriale og forskningsdata, I: Are Stenvik & Aase Gundersen (red.),  Aktuell immaterialrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01429-6.  Kapittel 6.  s 195 - 227
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  s 568- 582
 • Irgens-Jensen, Harald (2000). Utsnitt av kreditorvernet i russisk rett. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 881- 989

View all works in Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (red.) (2019). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  765 s.
 • Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015781.  353 s.

View all works in Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (2020). EU-rättsligt oreglerade områden - noen norske kommentarer. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  1, s 146- 151
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Eierskap/rettigheter til forskningsdata/forskningsresultater.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  s 508- 523
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fri informasjon - eller fri næringsvirksomhet?.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). EU-rättsligt oreglerade områden. Noen norske kommentarer.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Ole-Andreas Rongstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" - HR-2018-2269-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 15- 17
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold Tøien, Irina (2019). Nyheter på opphavsrettsområdet.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2019). Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 14
 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9- 11
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  3
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Personalized Nutrition.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). The Business' Secret -the Business' Property?.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ugrunnet vinning - generelt prinsipp?.
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Forhandling av samarbeidsavtaler fra et UH-perspektiv, med særlig vekt på IPR.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  1, s 73- 85
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  1, s 29- 35
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Om pengestrømmer og avtalesituasjonen i audiovisuell sektor.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Open Access ved UiO.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen till 'total buy-outs', upphovsmannens krav till skäligt vederlag, ECL och kokurrenslagstiftning.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Trade Secret Protection, Unfair Competition and Intentional Tort. Some reflections after Directive 2016/943.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tredelingsmodellen - rettslig rammeverk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Vernet for bedriftshemmeligheter - noen utvalgte spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2017). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Digital kontraktsrett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Del II. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (1), s 6- 11
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forholdet mellom arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern og ansattes rett til oppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forslaget til forordning for "visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 13- 14
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 19
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Kabelsending av fjernsynsprogrammer - Høyesteretts dom 10. mars 2016 (HR-2016-562-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 16- 18
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Non-competition clauses in employment contracts under Norwegian law.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2016). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Arbeidstakeroppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Copyright in the European Digital Single Market Strategy - some Norwegian reflections.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten?. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (4), s 9- 13
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Patentering innen bioteknologi - med hovedvekt på de alminnelige patenteringsvilkår.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Plagiat - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Sak E-16/14, EFTA-domstolen uttaler seg om supplerende beskyttelsessertifikat i sak om biologisk legemiddel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11- 13
 • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 167- 194
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon.
 • Irgens-Jensen, Harald (2007). The Springboard in Civil Law.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential Information and Departing Employees.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential information of enterprises and the law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Etterligningsvernet i markedsføringsloven § 8 a. Høyesteretts dom 29. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 16
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheder. Show summary
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Hvordan beskytte knowhow?.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 15
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 37.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Forretningshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Databaser. Vilkår for databasevern og vernets innhold. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 19- 21
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Varemerkerett. Endring av registrert varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Vitenskapelige forfatteres rett til egne verk. Forskernes rettigheter til egne rådata.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 36.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 29.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Bedriftshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). "Immaterialrettsutvalget" - opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Innføring i opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  4, s 379- 382
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Markedsrett. Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og domenenavn. Høyesteretts kjennelse i Rt. 2003. s. 825. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 11
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Research Ethics and Intellectual Property Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Vitenskapelig ansattes rettigheter til egne verk.
 • Irgens-Jensen, Harald; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. 29.
 • Irgens-Jensen, Harald (2003). Ansattes rettigheter til egne åndsverk - med vekt på vitenskapelige universitets- og høgskoleansattes stilling.
 • Irgens-Jensen, Harald (2003). Arbeidstakeres opphavsrett: den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold v/Bernhard Vigen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 59- 64
 • Irgens-Jensen, Harald (2000). Karin Hilmer Pedersen: Rusland mod årtusindskiftet: Feudalstat, Retsstat, Velfærdsstat eller...?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3/4), s 835- 844

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2014 11:18 AM - Last modified Feb. 28, 2019 2:21 PM