Harald Irgens-Jensen

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Harald Irgens-Jensen
English version of this page
Telefon +47-22859357
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Immaterialrett
 • Markedsføringsloven
 • Kontrakts- og obligasjonsrett
 • Avtalerett

Bakgrunn

Født 1973, Cand. jur. 2000.

Irgens-Jensen har tidligere praksis fra advokatfirmaet Thommessen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet?  som omhandler vernet for bedriftshemmeligheter og knowhow  i norsk rett, og har vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett siden høsten 2014.

Både som advokat og som ansatt ved Det juridiske fakultet har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Som advokat prosederte han flere omfattende patentsaker og arbeidet tett med advokater i andre land. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og i forbindelse med etterutdanning av jurister og andre faggrupper. Han publiserte boken Bedriftens hemmelighet – og rettighet? i 2010. Han har publisert flere artikler om immaterial- og markedsrettslige emner.

Han er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.

Emneord: Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk

Publikasjoner

 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ansattes oppfinnsomhet - bedrifters hemmelighold. Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(1), s 3- 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  4, s 516- 538
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  5, s 417- 442 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  6, s 604- 612 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (4), s 344- 389
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng, I: Torkild Vinther; Vidar Enebakk & Jacob Christian Hølen (red.),  Vitenskapelig (u)redelighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52206-3.  5.  s 130 - 154
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Noen privatrettslige spørsmål om tilgang til forskningsmateriale og forskningsdata, I: Are Stenvik & Aase Gundersen (red.),  Aktuell immaterialrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01429-6.  Kapittel 6.  s 195 - 227
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  s 568- 582
 • Irgens-Jensen, Harald (2000). Utsnitt av kreditorvernet i russisk rett. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 881- 989

Se alle arbeider i Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (red.) (2019). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  765 s.
 • Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015781.  353 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" - HR-2018-2269-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1, s 15- 17
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold Tøien, Irina (2019). Nyheter på opphavsrettsområdet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  3
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Personalized Nutrition.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). The Business' Secret -the Business' Property?.
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Forhandling av samarbeidsavtaler fra et UH-perspektiv, med særlig vekt på IPR.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  1, s 73- 85
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  1, s 29- 35
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Om pengestrømmer og avtalesituasjonen i audiovisuell sektor.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Open Access ved UiO.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen till 'total buy-outs', upphovsmannens krav till skäligt vederlag, ECL och kokurrenslagstiftning.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Trade Secret Protection, Unfair Competition and Intentional Tort. Some reflections after Directive 2016/943.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tredelingsmodellen - rettslig rammeverk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Ugrunnet vinning - generelt prinsipp?.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Vernet for bedriftshemmeligheter - noen utvalgte spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2017). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Digital kontraktsrett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Del II. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (1), s 6- 11
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forholdet mellom arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern og ansattes rett til oppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forslaget til forordning for "visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 13- 14
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 18- 19
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Kabelsending av fjernsynsprogrammer - Høyesteretts dom 10. mars 2016 (HR-2016-562-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 16- 18
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Non-competition clauses in employment contracts under Norwegian law.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2016). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Arbeidstakeroppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Copyright in the European Digital Single Market Strategy - some Norwegian reflections.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten?. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (4), s 9- 13
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Plagiat - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Sak E-16/14, EFTA-domstolen uttaler seg om supplerende beskyttelsessertifikat i sak om biologisk legemiddel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 11- 13
 • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 167- 194
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon.
 • Irgens-Jensen, Harald (2007). The Springboard in Civil Law.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential Information and Departing Employees.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential information of enterprises and the law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Etterligningsvernet i markedsføringsloven § 8 a. Høyesteretts dom 29. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 16
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheder. Vis sammendrag
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Hvordan beskytte knowhow?.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 15
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 37.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Forretningshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Databaser. Vilkår for databasevern og vernets innhold. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 19- 21
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Varemerkerett. Endring av registrert varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 18
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Vitenskapelige forfatteres rett til egne verk. Forskernes rettigheter til egne rådata.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 36.
 • Irgens-Jensen, Harald; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 29.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Bedriftshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). "Immaterialrettsutvalget" - opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Innføring i opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  4, s 379- 382
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Markedsrett. Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og domenenavn. Høyesteretts kjennelse i Rt. 2003. s. 825. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 9- 11
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Research Ethics and Intellectual Property Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Vitenskapelig ansattes rettigheter til egne verk.
 • Irgens-Jensen, Harald; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett Stensilserie B. 29.
 • Irgens-Jensen, Harald (2003). Ansattes rettigheter til egne åndsverk - med vekt på vitenskapelige universitets- og høgskoleansattes stilling.
 • Irgens-Jensen, Harald (2003). Arbeidstakeres opphavsrett: den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold v/Bernhard Vigen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 59- 64
 • Irgens-Jensen, Harald (2000). Karin Hilmer Pedersen: Rusland mod årtusindskiftet: Feudalstat, Retsstat, Velfærdsstat eller...?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3/4), s 835- 844

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juli 2014 11:23 - Sist endret 28. feb. 2019 14:20