Harald Irgens-Jensen

Bilde av Harald Irgens-Jensen
English version of this page
Telefon +47 22859357
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Immaterialrett
 • Markedsføringsloven
 • Kontrakts- og obligasjonsrett
 • Avtalerett

Bakgrunn

Født 1973, Cand. jur. 2000.

Irgens-Jensen har tidligere praksis fra advokatfirmaet Thommessen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet?  som omhandler vernet for bedriftshemmeligheter og knowhow  i norsk rett, og har vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett siden høsten 2014.

Både som advokat og som ansatt ved Det juridiske fakultet har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Som advokat prosederte han flere omfattende patentsaker og arbeidet tett med advokater i andre land. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og i forbindelse med etterutdanning av jurister og andre faggrupper. Han publiserte boken Bedriftens hemmelighet – og rettighet? i 2010. Han har publisert flere artikler om immaterial- og markedsrettslige emner.

Han er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.

Emneord: Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk

Publikasjoner

 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Kommentar til lov om vern av forretningshemmeligheter. Karnov lovkommentarer.
 • Garnweidner-Holme, Lisa; Skoglund Lieberg, Helle; Irgens-Jensen, Harald & Telle-Hansen, Vibeke (2021). Facilitators of and barriers to collaboration between universities and the food industry in nutrition research: a qualitative study. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 65. doi: 10.29219/fnr.v65.7874. Fulltekst i vitenarkiv
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Sameie i forretningshemmeligheter. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 360–372.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Avtaler om forsknings- og utviklingssamarbeid - "eiendomsrett" til resultater, lojalitetsplikt og handlefrihet. I Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (Red.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030081. s. 52–90.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 4, s. 516–538. Fulltekst i vitenarkiv
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ansattes oppfinnsomhet - bedrifters hemmelighold. Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(1), s. 3–18. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 6, s. 604–612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 5, s. 417–442. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng. I Vinther, Torkild; Enebakk, Vidar & Hølen, Jacob Christian (Red.), Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52206-3. s. 130–154.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 344–389.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 365–403.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Noen privatrettslige spørsmål om tilgang til forskningsmateriale og forskningsdata. I Stenvik, Are & Gundersen, Aase (Red.), Aktuell immaterialrett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01429-6. s. 195–227.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 568–582.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 s.
 • Bugge, Jens; Reusch, Christian H Prahl & Irgens-Jensen, Harald (2021). Håndbok for markaloven. Oslo og Omland Friluftsråd. ISBN 978-82-990841-3-0. 121 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 s.
 • Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (2020). Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030081. 344 s.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03193-4. 765 s.
 • Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015781. 353 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (2022). Nektet anke i patentsak - Høyesteretts kjennelse HR-2022-634-U. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3, s. 5–7.
 • Irgens-Jensen, Harald (2022). Sanctions in IP infringement cases - does the current regime contribute to sustainable solutions?
 • Irgens-Jensen, Harald (2022). Hovedpunkter i markaloven. Hvordan den har fungert i 12 år.
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Hilsen til elever på videregående med rettslære.
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Generalklausulens rekkevidde i en kompleks immaterialrett.
 • Irgens-Jensen, Harald & Folkow, Eva (2021). Fråga om arbetsledningsrätt och avtalsjämkning - HR 2020-2202-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, s. 2–7.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter - Høyesteretts dom 22. oktober 2020. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Rettighetsfordeling i FoU-kontrakter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Kunstig intelligens og oppfinnelseshøyde.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Regelverket om IPR, dets formål og noen erfaringer.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). EU-rättsligt oreglerade områden - noen norske kommentarer. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, s. 146–151.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Eierskap/rettigheter til forskningsdata/forskningsresultater.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fri informasjon - eller fri næringsvirksomhet?
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 508–523.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Ole-Andreas Rongstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2019). Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–14.
 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). EU-rättsligt oreglerade områden. Noen norske kommentarer .
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" - HR-2018-2269-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, s. 15–17.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold Tøien, Irina (2019). Nyheter på opphavsrettsområdet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 3.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Personalized Nutrition.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). The Business' Secret -the Business' Property?
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ugrunnet vinning - generelt prinsipp?
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Om pengestrømmer og avtalesituasjonen i audiovisuell sektor.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen till 'total buy-outs', upphovsmannens krav till skäligt vederlag, ECL och kokurrenslagstiftning.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Vernet for bedriftshemmeligheter - noen utvalgte spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, s. 73–85.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Trade Secret Protection, Unfair Competition and Intentional Tort. Some reflections after Directive 2016/943.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tredelingsmodellen - rettslig rammeverk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Open Access ved UiO.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2017). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, s. 29–35.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Forhandling av samarbeidsavtaler fra et UH-perspektiv, med særlig vekt på IPR.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Kabelsending av fjernsynsprogrammer - Høyesteretts dom 10. mars 2016 (HR-2016-562-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–18.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner .
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 18–19.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forslaget til forordning for "visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forholdet mellom arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern og ansattes rett til oppfinnelser .
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2016). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Digital kontraktsrett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Non-competition clauses in employment contracts under Norwegian law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Del II. Lov & Data. ISSN 0800-7853. s. 6–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Patentering innen bioteknologi - med hovedvekt på de alminnelige patenteringsvilkår.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Copyright in the European Digital Single Market Strategy - some Norwegian reflections.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Plagiat - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Arbeidstakeroppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Sak E-16/14, EFTA-domstolen uttaler seg om supplerende beskyttelsessertifikat i sak om biologisk legemiddel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–13.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Lov & Data. ISSN 0800-7853. s. 9–13.
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 167–194.
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Irgens-Jensen, Harald (2007). The Springboard in Civil Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Hvordan beskytte knowhow?
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–15.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Etterligningsvernet i markedsføringsloven § 8 a. Høyesteretts dom 29. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential Information and Departing Employees.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential information of enterprises and the law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheder.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Vitenskapelige forfatteres rett til egne verk. Forskernes rettigheter til egne rådata.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Databaser. Vilkår for databasevern og vernets innhold. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–21.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Varemerkerett. Endring av registrert varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Forretningshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Markedsrett. Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og domenenavn. Høyesteretts kjennelse i Rt. 2003. s. 825. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 4, s. 379–382.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Vitenskapelig ansattes rettigheter til egne verk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Research Ethics and Intellectual Property Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Innføring i opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon. Institutt for privatrett, Universtitetet i Oslo.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-183-8.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-181-7. (ISSN 1501-052X)(nr. 37).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-179-5. (ISSN 1501-052X)(nr. 36).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-173-6. (ISSN 1501-052X)(nr. 29).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juli 2014 11:23 - Sist endret 6. jan. 2021 09:13