Marianne Jenum Hotvedt

Postdoctoral Fellow
Image of Marianne Jenum Hotvedt
Norwegian version of this page
Phone +47-22859721
Username
Visiting address Department of Private law Domus Exilii St. Olavs gate 23 0166 Oslo
Postal address Department of Private law P.O. Box 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Background

Born in 1977

2002: Candidate of Law (cand. jur.), University of Oslo

2015: Ph.D. on the thesis "The Employer Concept",  University of Oslo
 

2001-2002: Research assistant, Department of Public and International Law, University of Oslo

2003-2005: Higher executive officer, Ministry of Justice, Legislation Department

2005-2009: Advisor, Ministry of Modernisation, Employer Department

2009-2014: Ph.D. candidate, Department of Private Law, University of Oslo

2012: Senior advisor, Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Maritime Department

2014-2015: Research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

2015- : Postdoctoral fellow, Department of Private Law, University of Oslo

Special fields

 • Labour law
 • Discrimination law

Research projects

 • The legal position of public servants. The project is part of a research programme in labour law: Building Labour Law (Arfa)
 • Labour in the sharing economy. Hotvedt is participating in a project conducted by FAFO, measuring the extent of labour in the sharing economy in Norway and analyzing working conditions and employment relations.

Publications

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidstaker - quo vadis? Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 42- 103 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-01-02
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 8.  s 335 - 396
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 86- 109
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(8), s 484- 503
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Universell utforming "in action", I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 267 - 285
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber?, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel.  s 327 - 338
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (2), s 159- 192
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Avklaringer om arbeidstakerbegrepet - Rt. 2012 s. 342 og Rt. 2012 s. 354. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  X(1), s 112- 138
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  Kapittel 8.  s 323 - 369
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Utvikling eller brudd? : Når diskrimineringsvern møter arbeidstakervern. Arbeidsrett og arbeidsliv.  ISSN 1502-7767.  6(2), s 141- 187
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Kapittel 18. Tilsynet med loven, I: Henning Jakhelln; Helga Aune; Nina Kroken & Claude A. Lenth (red.),  arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202306113.  Kapittel 18.  s 1263 - 1301
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2008). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester (3.utgave).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34911-7.  Kapittel 8.  s 309 - 341

View all works in Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205490130.  544 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.
 • Syse, Aslak & Hotvedt, Marianne Jenum (2008). Barn ventes. Rettigheter for småbarnsforeldre. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205389618.  175 s.

View all works in Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidsgiverbegrepet - utblikk fra et norsk perspektiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Digitalisering og «delingsøkonomi»: Utfordringer for arbeidsrett og andre rettsområder.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern. Adgang til rimelighetsprøvelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Om verdighet og rimelighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2018(1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Om verdighet og rimelighet. Stillingsvern i Forsvaret (HR-2017-2479-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Statsansatteloven: Stillingsvern og domstolsprøvelse.
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene. Behov for fornyelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiveransvar i "delingsøkonomien".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Employer responsibility in the platform economy.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A) Summarisk fellesoppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 6- 7
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Grunnlaget for arbeidsgiveransvar. Utgangspunkter og utviklingstrekk.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rethinking the regulatory frameworks of work, employers and Labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Stillingsvern ved universitetet, fortrinnsrett for tjenestemenn - HR-2016-2346-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). The Contract of Employment-test Renewed. A Scandinavian Approach to Platform Work.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsavtalens "vesen" i lys av nyere rettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i møte med formidlingsøkonomien.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar for Uber?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Presentasjon av avhandling..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Challenges in the sharing economy. Employer duties for platform companies?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Delingsøkonomien og Uber.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). "Delingsøkonomien" og Uber. Arbeidsgiveransvar for formidlingsvirksomheter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Folketrygdlovens arbeidstakerbegrep, ordfører - Høyesteretts dom 16. mars 2016 (HR-2016-00589-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Forlengelse av lærekontrakt og ansettelsestid? – Rt. 2015 s. 1136. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Formidlingsøkonomi. Rettslige betraktninger fra en Uber-sjåfør..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Hva særpreger tjenestemenns rettsstilling? Om forslaget til ny lov om ansettelsesforhold i staten og om problemstillinger for postdoktorprosjekt.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Klassifiseringen av arbeidsavtalen (HR-2016-1366-A (Avlaster II)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Presentasjon av Tjenestemannslovutvalgets forslag.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Tjenestemenns rettsstilling. Grunnbegreper i komparativ belysning. Presentasjon av postdoktorprosjekt..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utvelgelseskretsen ved nedbemanning – Rt. 2015 s. 1332. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.  (4), s 234- 236
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene som arbeidsrettslige inngangsvilkår.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Hvem er arbeidsgiver i konsern?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Kjernen i konflikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Prøveforelesning: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2014). Arbeidsgivers straffansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2014). Arbeidsavtalen og styringsrett. Harmoni i en domsoktett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Arbeidstakerbegrepet i lys av nyere høyesterettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Fragmentering av arbeidsgiverfunksjoner - på vei mot ny struktur for ansvar?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Grunnlaget for flere arbeidsgivere i samme arbeidsforhold.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Inkludering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norden. Presentasjon av bidrag til artikkel: Nordic Disability Employment laws and policies in a human rights prespective.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Klassifiseringen av arbeidsavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Presentasjon av artikkel om arbeidsavtalen og styringsrett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Arbeidsgiverplikter. Hva utløser arbeidsgiverplikter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Lovreguleringen av arbeidsgiverplikter.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Presentasjon av phd-prosjekt: "Arbeidsgiverplikter".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Sjømannslovutvalget - sentrale problemstillinger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Universell utforming - en vurdering av Likestillings- og diskrimineringsnemndas praksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Arbeidsmiljølovens 'system' for vern. Diskrimineringsvern som brudd - og motor for utvikling?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2011). Presentasjon av phd-prosjekt: "Mellom avtalefrihet og vern. Etablering av arbeidsgivervirkninger".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Grov feil av Tora Aasland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Presentasjon av doktorgradsprosjektet "Arbeidsgiverbegrepet".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Presentasjon av doktorgradsprosjektet "Mellom avtalefrihet og vern. Etablering av arbeidsgivervirkninger".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2010). Virksomhetsbegrepet i Hovedavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Nesvik, Marie (2009). Tilbakekall av prest; om flytteplikt og religionsfrihetens rom i arbeidsretten - Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2009 (LB-2008-142425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5

View all works in Cristin

Published Aug. 3, 2009 1:07 PM - Last modified Sep. 19, 2016 10:16 AM