Marianne Jenum Hotvedt

Professor
Bilde av Marianne Jenum Hotvedt
English version of this page
Telefon +47-22859721
Rom 303
Treffetider Man. 10.00-11.00 (avtale per e-post anbefales)
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Marianne Jenum Hotvedt er professor i rettsvitenskap (fra 2020) og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun ble cand. jur i 2002 og PhD i rettsvitenskap i 2015 på avhandlingen "Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter". Hun har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett fra høsten 2018 og har tidligere hatt stillinger som stipendiat og postdoktor.

Hotvedt er tilknyttet Arfa-prosjektet – et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse. Sammen med professor Johann Mulder leder hun fakultetets forskergruppe Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Hotvedt er videre leder for Norsk Arbeidsrettslig forening, «first national expert» for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies, varadommer i Arbeidsretten og medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett.

Som forsker II ved forskningsstiftelsen Fafo 2019–2020 var Hotvedt sentral i det nordiske, tverrvitenskapelige forskningsprosjektet The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models. Hun ledet arbeidet med prosjektets komparative, rettslige studie: The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations, TemaNord 2020: 534.

Tidligere har Hotvedt vært ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling, i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og i Maritim avdeling i Nærings- og handelsdepartementet. Hun har bred erfaring med lovarbeid og har deltatt i utredningene av vernet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse (NOU 2005: 8) og ny skipsarbeidslov (NOU 2012: 18).

Faglige kompetanseområder

Hotvedts rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, men hennes forskning berører også temaer innenfor EU/EØS-rett, menneskerettigheter, diskrimineringsrett, avtale- og kontraktsrett og stats- og forvaltningsrett.

Undervisning

Hotvedt er ansvarlig faglærer for Arbeidsrett – den individuelle del (JUR1511 og JUS5511). 

Hun er faglærer i Arbeidsrett – den kollektive del (JUR1512 og JUS5512), Diskriminerings- og likestillingsrett (JUR1590 og JUS5590), Avtale- og kjøpsrett og Rettskilder til fots (JUS1111).

Hotvedt er studieårsansvarlig for første studieår. Som studieårsansvarlig sitter hun i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR).

Emneord: Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett

Publikasjoner

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Kollektive forhandlinger for oppdragstakere? Rekkevidden av adgangen til å forhandle tariffavtaler i lys av internasjonal rettsutvikling. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (1), s 1- 44 . doi: 10.18261/issn.1504-3088-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Velferdsrett vs. arbeidsrett når private aktører yter velferdstjenester, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  Artikkel i bokens del IV : Velferd og offentlig regulering.  s 384 - 402
 • Ilsøe, Anna; Jesnes, Kristin & Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Social partner responses in the Nordic platform economy, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 6.  s 68 - 78
 • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina & Dølvik, Jon Erik (2020). Conclusion, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 7.  s 79 - 88
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Når er reisetid arbeidstid?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 107- 129 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidstaker - quo vadis? Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 42- 103 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Prøvelsesrett på prøve. Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern?. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (1), s 1- 36 . doi: 10.18261/issn.1504-3088-2018-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The contract-of-employment test renewed: A Scandinavian approach to platform work. Spanish Labour Law and Employment Relations Journal (SLLERJ).  ISSN 2255-2081.  7(1-2), s 56- 74 . doi: 10.20318/sllerj.2018.4436 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Arnardottir, Oddny Mjöll; Nousiainen, Kevät & Ventegodt, Maria (2018). Nordic disability employment laws and policies in a human rights perspective, In Rune Halvorsen & Bjørn Hvinden (ed.),  Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78347-599-5.  Chapter 7.  s 150 - 177
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 8.  s 335 - 396
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 86- 109 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(8), s 484- 503 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-08-03
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Universell utforming "in action", I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 267 - 285
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber?, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel.  s 327 - 338
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (2), s 159- 192
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Avklaringer om arbeidstakerbegrepet - Rt. 2012 s. 342 og Rt. 2012 s. 354. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  X(1), s 112- 138

Se alle arbeider i Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum; Munkholmn, Natalie Videbæk; Westregård, Annamaria; Ylhäinen, Marjo; Pind, Dagný Aradóttir & Alsos, Kristin (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations. Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-6723-3.  170 s.
 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205490130.  544 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Domstolsprøvelse av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Presentation of the Future of Work project.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Seksuell trakassering på arbeidsplassen. HR-2020-2476-A #MeToo. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 11
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Arbeidstid og reisetid. Sakens kjerne.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Kollektive forhandlinger for oppdragstakere?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Labour law responses to Covid-19 in Norway.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Protection of platform workers in Norway : Part 2 Country report.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). A Nordic labour market under pressure - is there a need for new regulation?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Arbeidsgiverbegrepet i arbeidsretten. Utgangspunkter, uklarheter – og endringsmuligheter.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Arbeidsmiljøloven og nye tilknytnigngsformer.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Key concepts and changing labour relations in Norway : Part 1 Country report.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Legal framework in the future of work: Key challenges in the Nordic context.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Når er arbeidstid reisetid?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Plassering av arbeidsgiveransvar i konsern - HR-2018-2371-A Norwegian. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Rettslige problemstillinger med plattformøkonomi for partene i arbeidslivet.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Styringsrett og domstolsprøvelse av rimelighetshensyn.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Tid for debatt om debatten?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Tilknytnings- og organisasjonsformer i arbeidslivet.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Videbæk Munkholm, Natalie (2019). Labour law in the future of work. Introduction paper. Fafo-notat. 2019:06.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidsgiverbegrepet - utblikk fra et norsk perspektiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Digitalisering og «delingsøkonomi»: Utfordringer for arbeidsrett og andre rettsområder.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern. Adgang til rimelighetsprøvelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern Kompetanse til rimelighetsprøvelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse, saklighet og stillingsvern.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Når er reisetid arbeidstid? Arbeidstidsbegrepet etter HR-2018-1036-A Reisetid.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Når er reisetid arbeidstid? HR-2018-1036-A Reisetid og EFTA-domstolens uttalelse i sak E-19/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Om rimelighet og verdighet. Stillingsvern i Forsvaret (HR-2017-2479-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2018(1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Omsorgstjenester i hjemmet: Forholdet mellom offentlige og private aktører fra et arbeidsrettslig perspektiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Saklig grunn til oppsigelse av fastlegeavtale? HR-2018-1958-A Spiralnekt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 6- 8
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Statsansatteloven: Stillingsvern og domstolsprøvelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The future of work: Employment relations and the law.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2018). When is travelling time working time?. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene. Behov for fornyelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiveransvar i "delingsøkonomien".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Employer responsibility in the platform economy.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A) Summarisk fellesoppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 6- 7
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Grunnlaget for arbeidsgiveransvar. Utgangspunkter og utviklingstrekk.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rethinking the regulatory frameworks of work, employers and Labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Stillingsvern ved universitetet, fortrinnsrett for tjenestemenn - HR-2016-2346-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). The Contract of Employment-test Renewed. A Scandinavian Approach to Platform Work.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsavtalens "vesen" i lys av nyere rettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i møte med formidlingsøkonomien.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar for Uber?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Presentasjon av avhandling..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Challenges in the sharing economy. Employer duties for platform companies?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Delingsøkonomien og Uber.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). "Delingsøkonomien" og Uber. Arbeidsgiveransvar for formidlingsvirksomheter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Folketrygdlovens arbeidstakerbegrep, ordfører - Høyesteretts dom 16. mars 2016 (HR-2016-00589-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Forlengelse av lærekontrakt og ansettelsestid? – Rt. 2015 s. 1136. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Formidlingsøkonomi. Rettslige betraktninger fra en Uber-sjåfør..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Hva særpreger tjenestemenns rettsstilling? Om forslaget til ny lov om ansettelsesforhold i staten og om problemstillinger for postdoktorprosjekt.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Klassifiseringen av arbeidsavtalen (HR-2016-1366-A (Avlaster II)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Presentasjon av Tjenestemannslovutvalgets forslag.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Tjenestemenns rettsstilling. Grunnbegreper i komparativ belysning. Presentasjon av postdoktorprosjekt..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utvelgelseskretsen ved nedbemanning – Rt. 2015 s. 1332. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.  (4), s 234- 236
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene som arbeidsrettslige inngangsvilkår.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Hvem er arbeidsgiver i konsern?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Kjernen i konflikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Prøveforelesning: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2014). Arbeidsgivers straffansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2014). Arbeidsavtalen og styringsrett. Harmoni i en domsoktett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Arbeidstakerbegrepet i lys av nyere høyesterettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Fragmentering av arbeidsgiverfunksjoner - på vei mot ny struktur for ansvar?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Grunnlaget for flere arbeidsgivere i samme arbeidsforhold.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Inkludering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norden. Presentasjon av bidrag til artikkel: Nordic Disability Employment laws and policies in a human rights prespective.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Klassifiseringen av arbeidsavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Presentasjon av artikkel om arbeidsavtalen og styringsrett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Arbeidsgiverplikter. Hva utløser arbeidsgiverplikter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Lovreguleringen av arbeidsgiverplikter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2009 13:06 - Sist endret 1. juli 2021 09:07