I samliv og brudd - Paret i et økonomisk interessefellesskap (avsluttet)

Katrine Fredwall skriver om de formuerettslige reglene som gjelder ektefeller og samboere. Det tas utgangspunkt i individene som økonomisk selvstendige rettssubjekter, samtidig som det - særlig for ektefeller - også er gitt regler av hensyn til det fellesskapet som paret utgjør.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Det (foreløpige) forskningsspørsmålet er om jussen balanserer hensynene til individualitet og fellesskap på en måte som er hensiktsmessig eller ønskelig i dagens samfunn. Spørsmålet søkes besvart hovedsakelig fra tre vinkler; hvordan er egentlig jussen (dogmatisk tilnærming), hvordan virker den (effekt) og er regulering egnet (normatisk tilnærming). I tillegg vil rettsreglene vurderes utfra en «dobbel» komparativ vinkel - dobbel i den forstand at komparasjonen så langt mulig vil inneholde både empiriske og juridiske elementer.

Hoveddelen av den rettsdogmatiske delen er rettet mot ekteskap, og først og fremst mot felleseiereglene og balanseringen av individ- og fellesskapshensyn gjennom reglene om likedeling, vederlag og skjevdeling.

Effekten av reguleringen er belyst ved bruk av en større kvantitativ, landsrepresentativ, empirisk undersøkelse besvart av 3000 respondenter. Dette er ikke gjort tidligere. I undersøkelsen, kalt «Hvordan lever vi – og hvordan deler vi», er det tatt sikte på å kartlegge hvordan ektefeller og samboere rent faktisk innretter seg på det formuerettslige området i samliv og ved brudd, hvilken kunnskap de har om rettsreglene, om reglene fremstår som forutberegnelige, hvilke delingsmessige konsekvenser reglene har og hva ektefeller og samboere tenker om reglene slik de er i dag.

Til sist søkes det å oppsummere funnene med en vurdering av om gjeldende regulering fremstår som egnet i dagens samfunn. Et grunnleggende synspunkt fra Fredwalls side vil være at man i forbindelse med lovgivningsprosesser i større grad bør iaktta empirisk kunnskap.

Mål

Avhandlingen forventes ferdig i høst 2018.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 25. nov. 2016 11:29 - Sist endret 18. mars 2020 16:15