Katrine Kjærheim Fredwall

Stipendiat
Bilde av Katrine Kjærheim  Fredwall
Telefon 22859783
Rom 3351b
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Karl Johans gt 47 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1969. Cand. jur. 1995.

Fredwall  arbeidet i Advokatfirmaet Thommessen (eg. Thommessen Krefting Greve Lund) fra 1995 - 2000. Hun arbeidet  i denne perioden særlig med konkurranserett,  immaterialrett og personvern. Fredwall arbeidet deretter i Lovavdelingen, Justisdepartementet fra 2000 til 2015. Hun arbeidet først i Enhet for offentlig rett med arbeid knyttet til designloven, personopplysningsloven og Finnmarksloven, men gikk relativt snart over til Enhet for privatrett. Hun har som lovrådgiver i Lovavdelingen blant annet hatt ansvar for arbeidet med ny lov om vergemål, ny lov om forsvunne personer, avvikling av statens arverett og ny lov om arv og dødsboskifte mv. Som ledd i arbeidet arrangerte hun også nordiske og internasjonale fagkonferanser og deltok i internasjonalt arbeid på nordisk og europeisk nivå. Hun var også medlem i utvalget som la frem utredningen NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern. Fra tidligere har hun også utdanning og praksis som journalist, samt blant annet erfaring fra Stortinget og Sivilombudsmannen.

Hun arbeidet som universitetsstipendiat ved UIO, Juridisk fakultet, Institutt for privatrett, fra desember 2014  til desember 2018 og skrev avhandlingen "Familierettens korreksjonsmekanismer". Hun er i dag lovrådgiver i Enhet for privatrett i Lovavdelingen med fagansvar for familie-, arv- og personrett, samt  internasjonal privatrett, deler av tingsretten og deler av erstatningsretten (deltid). I tillegg arbeider hun fra 1 januar 2019 som gjennomføringsstipendiat ved Institutt for privatrett (deltid)."

Emneord: Familie- og arverett, vergemålsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Menneskeretter som skranke og tolkingsfaktor på (familie-) formuerettens område. Noen reell betydning?.
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Rettslig empirisk forskning som bidrag til vurdering av reelle hensyn.
 • Fredwall, Katrine (2017). And they lived happily ever after?.
 • Fredwall, Katrine (2017). Arv: Nytt krav om kunnskap sikrer samboere ved lovvalg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 91- 95
 • Fredwall, Katrine (2017). Barnekonvensjonen art. 3 og deling av formue.
 • Fredwall, Katrine (2017). HR-2016-2591.Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22.
 • Fredwall, Katrine (2017). Hvordan lever vi og hvordan deler vi. Nordisk perspektiv..
 • Fredwall, Katrine (2017). Paret i et personlig og økonomisk interessefellesskap. Bergen 9/2-17.
 • Fredwall, Katrine (2017). The winner takes it all.
 • Fredwall, Katrine (2017). Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(3), s 257- 259 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-03-06
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Advokatenes fagdager.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vederlag. Sandefjordkurset i familie- og arverett.
 • Fredwall, Katrine (2017). Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(03), s 8- 8
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (2017). Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  19(2), s 27- 28
 • Fredwall, Katrine (2016). Cohabitation - a concealing label.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. des. 2014 15:34 - Sist endret 15. feb. 2019 10:17

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter