Utsteders løpende informasjonsplikt (avsluttet)

Prosjektet omhandler utstederselskapers løpende informasjonsplikt etter verdipapirhandelloven, og den erstatningsrettslige håndhevelsen av plikten. Formålet med prosjektet er å utforske hvorledes informasjonsplikten og privatrettslige håndhevelsen av denne kan effektiviseres for bedre å oppfylle målsetningen om mest mulig effisiente markeder.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-2 er utstederselskapet underlagt en plikt til umiddelbart å offentliggjøre innsideinformasjon. Definisjonen av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven § 3-2 er vidtrekkende, og bruken av en felles definisjon i tilknytning til både informasjonsplikten og forbudet mot misbruk av innsideinformasjon har vist seg å være uheldig. I praksis har dette ført til at utstederselskapet benytter adgangen til å utsette offentliggjøring i henhold til § 5-3 som den praktiske hovedregel. Likevel er denne rettstilstanden videreført under Markedsmisbruksforordningen. I avhandlingen vil Stordrange søke å vise at utsteders informasjonsplikt ikke bør inntre på samme tidspunkt som misbruksforbudet. Det vil undersøkes hvorvidt informasjonsplikten kan effektiviseres ved å forlate bruken av en felles definisjon av innsideinformasjon.

Brudd på informasjonsplikten kan få både administrative og strafferettslige konsekvenser. Som følge av den selskapsrettslige avskjæringsregelen er det etter norsk rett per i dag ikke adgang for skadelidte investorer til å holde utstederselskapet erstatningsrettslig ansvarlig. I Europa for øvrig har det funnet sted en utvikling som i større grad åpner for at investorer kan holde utstederselskapet ansvarlig på erstatningsrettslig grunnlag. Stordrange vil undersøke hvorvidt det bør åpnes for et tilsvarende ansvar i norsk rett, og på hvilke vilkår utsteder i så tilfelle bør kunne holdes ansvarlig.

Mål

Avhandlingen forventes ferdigstilt høsten 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 19. des. 2016 13:02 - Sist endret 18. mars 2020 11:30