English version of this page

FORMULA: Tjenestefrihet, arbeidsmarkedsregulering og arbeidsrett - konflikter og effekter (avsluttet)

FORMULA-prosjektet har vært en del av Norges Forskningsråds program "Europa i endring (EUROPA)", Forskningsrådets satsning på forskning om endringsprosesser i Europa og Norges forhold til dem. Satsningen går over ti år, 2007-2017. Første fase omfattet også to andre prosjekter, "Legal Cultures in Transition - The Impact of European Integration" og "The Transformation and Sustainability of European Political Order (Euro Trans)".

FORMULA-prosjektets fullstendige betegnelse er "Fri bevegelse, arbeidsmarkedsregulering og flernivåstyring i det utvidede EU/EØS - et nordisk og komparativt perspektiv". Prosjektet startet opp i 2008 og ble avsluttet i 2014.

Prosjektets hovedside og sider med videre informasjon, inkludert publikasjoner, er skrevet på engelsk.

Mål

Prosjektets temafelt er EU/EØS-rettens regler om fri bevegelighet, spesielt av tjenester og arbeidskraft, og disse reglenes samspill med og innvirkning på arbeidsrettslig regulering på internasjonalt og nasjonalt plan. Siktemålet har vært å utvikle forståelsen av hvordan samvirkende regelsett og prosesser virker inn på og påvirkes av politiske, rettslige, sosio-institusjonelle og økonomiske forhold, og hvordan institusjoner og organiserte aktører opptrer og påvirkes i et arbeidsmarked med flere nivåer for utvikling og anvendelse av rettslig regulering. Markedsintegrasjonen i EU/EØS har utviklet seg både i bredden, geografisk, og i dybden, spesielt med forsterket vekt på tjenestesektoren. Dette har ført med seg stadig nye problemstillinger og utfordringer for nasjonale arbeidsrettslige systemer, aktører og rettslige institusjoner. Gjennom de overordnede perspektiver og komparative studier har målsettingen med FORMULA-prosjektet vært å bidra til økt kunnskap om og forståelse av rettslige institusjoner og prosesser på området, så vel nasjonal som europeisk.

Prosjektet har rettet spesiell oppmerksomhet mot "utstasjoneringsdirektivet" (96/1/EF) og "tjenestedirektivet" (2008/123/EF) og har studert utviklingen av og anvendelsen av disse regelverkene gjennom en flerfaglig tilnærming og komparativrettslige analyser. Dette omfatter også studier av gjennomføringen av direktivene i de enkelte land så vel som tverrgående analyser av spørsmål om rettsvalg, håndhevelse og sanksjoner, offentlige anskaffelser og arbeidsrett, vikarbyråvirksomhet, tredjelandsborgeres adgang til det indre arbeidsmarkedet, og konflikter mellom EU/EØS-rett, folkerett og nasjonal rett.

Prosjektet har hatt en internasjonal forskergruppe med representanter fra i alt åtte land - Danmark, Finland, Nederland, Norge, Polen, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Det ble ledet av professor Stein Evju, Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett.

Finansiering

Prosjektet er en del av Norges Forskningsråds program Europa i endring. Satsingen omfatter tre prosjekter som omhandler: forvandling av Europas politiske orden; fri bevegelse, arbeidsmarkedsregulering og flernivåstyring i et utvidet EU/EØS i et nordisk og komparativt perspektiv; og endringer i rettskulturer og betydningen av europeisk integrasjon.

 

 

Publisert 14. okt. 2009 16:22 - Sist endret 15. jan. 2015 17:47

Kontakt

Prosjektleder:
Professor Stein Evju