Geir Stenseth

Bilde av Geir Stenseth
English version of this page
Telefon +47 22859609
Rom 208
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Tingsrett
 • Naturressursrett
 • Rettsteori
 • Rettshistorie

Undervisning og veiledning

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Ekspropriasjonsrett
 • Veileder innenfor området av faglige interesser, se ovenfor

Bakgrunn

 • Cand. jur. og dr. juris, UiO
 • Justisdepartementet, Lovavdelingen
 • Dommerfullmektig
 • Universitetsstipendiat og postdoktor, UiO
 • Privatpraktiserende advokat
 • Professor og leder av Seksjon for rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer
 • Visiting Scholar og Visiting Fulbright Scholar, UC Berkeley School of Law
 • Professor, UiO

Se nærmere

CV

Emneord: Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie

Publikasjoner

 • Stenseth, Geir (2019). The Importance of the Social Function of Property—Norway, Leon Duguit and the Social Obligation Norm og Property . Springer. ISSN 978-981-13-7188-2. s. 123–143. doi: 10.1007/978-981-13-7189-9_6.
 • Babie, Paul T.; Burdon, Peter D.; Da Rimini, Francesca; Metcalf, Cherie & Stenseth, Geir (2019). The idea of property: A comparative review of recent empirical research methods. Indiana Journal of Global Legal Studies. ISSN 1080-0727. 26(2), s. 401–436. doi: 10.2979/indjglolegstu.26.2.0401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenseth, Geir (2017). "A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris. ISSN 1866-1149. s. 11–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2016). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller. I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 443–453.
 • Stenseth, Geir (2014). Noen komparative og historiske ekspropriasjonsrettslige betraktninger. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. s. 112–120.
 • Stenseth, Geir (2012). Særrettigheter til saltvannsfiske : eiendomsrett ller allmenningsrett? Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 482–493.
 • Stenseth, Geir (2010). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 123(4/5), s. 774–808.
 • Stenseth, Geir (2010). Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 70, årg. 103(3), s. 224–231.
 • Stenseth, Geir (2009). Tingsrett. Fikk ikke selveier-setre i statsallmennning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–21.
 • Stenseth, Geir (2009). Tingsrett. Litteratur. Thor Falkanger: Allmennningsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2009, 387 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 23–23.
 • Stenseth, Geir (2008). Om jakt, sameie og "kløyvd eigedomsrett" i Norge. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 121(2), s. 209–224.
 • Stenseth, Geir (2008). Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research. Ancilla Iuris. ISSN 1866-1149. s. 96–113.
 • Stenseth, Geir (2007). Utmarksstrekninger med mange rettighetshavere. Noen linjer mellom historiske forhold og gjeldende rett. I Ravna, Øyvind (Red.), Areal og eiendomsrett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01006-9. s. 569–581.
 • Stenseth, Geir (2007). De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. s. 293–319.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om bygdeallmenninger. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om statsallmenninger. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Stenseth, Geir (2005). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova). I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5.
 • Stenseth, Geir (2003). Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 131–145.
 • Stenseth, Geir (2002). Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–15.
 • Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle & Stenseth, Geir (1991). Om rentens terminstruktur. I Isachsen, Arne Jon (Red.), Ni artikler om penger, kreditt og valuta. Universitetsforlaget. ISSN 8200212076.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2016). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464568. 316 s.
 • Stenseth, Geir (2005). Almenningens janusansikt: en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark. . Gyldendal Akademisk. ISBN 8205355959. 416 s.
 • Stenvik, Are & Stenseth, Geir (1989). Oljeterminhandel. Sjørettsfondet. ISBN 82-90260-32-6. 300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stenseth, Geir (2022). Kan en kommune forby utleie av el-sparkesykler i medhold av eiendomsrett til gater og fortau? Ja, hvilken kompetanse gir egentlig eierrådigheten det offentlige? HR-2021-2510-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2.
 • Stenseth, Geir (2022). Borevisor identifiseres med konkursboet – HR-2021-1442-. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2022). [Innledning-konferanseledelse] "Velkommen / introduksjon av opplegg, tema og deltakere".
 • Stenseth, Geir (2022). Om el-sparkesykler og det offentliges eiendomsrett: Når krever håndheving av eiendomsretten et hjemmelsgrunnlag ut over privatautonomien?
 • Stenseth, Geir (2022). Plan, konsesjon og ekspropriasjon.
 • Stenseth, Geir (2022). Lekkede dokumenter i USA:- Virker relativt dramatisk. [Avis]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2022). Demokratene vil lovfeste fri abort: − Sjansene er ganske små. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2022). Dette blir de neste kampene i USAs høyesterett. [Avis]. Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2022). Debatten går etter masseskyting: Kan USA endre våpenlovene? [Avis]. Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2022). USAs høyesterett: Er de politikere i kapper? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stenseth, Geir (2022). [Republisering] Høyesterett nølte. Kvinner i Texas blir nektet abort. Hva skjer nå? Aftenposten.
 • Stenseth, Geir (2021). Tingsrett - forskningsprosjekter - forskningsideer.
 • Stenseth, Geir (2021). Kommentar til HR-2020-2186-A: Har eier rettskrav på at en servitutthaver iverksetter spesifiserte tiltak for å gjøre bruken lovlig? .
 • Stenseth, Geir (2021). «Urbant jordskifte» som rettslig virkemiddel ved eiendomstransformasjon: muligheter, begrensninger, rettsutvikling .
 • Stenseth, Geir (2021). Kan jordskifte brukes til å skaffe tilleggstomt? – HR-2019-280-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir & Vardeberg Wannerstedt, Marcus (2021). Rekkefølgekrav. Høyesteretts dom HR-2021-953-A (Selvaag/Mortensrud). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2021). Ingen nåde for ulv utenfor ulvesonen – HR-2021-662-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2021). Forholdet mellom ekspropriasjon og regulering – litt om hvordan likeartede grunnlovsspørsmål behandles i Norge og USA. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2021). Beitetvang – finnes det i Norge? .
 • Stenseth, Geir (2021). Bokpresentasjon: Sverre Flatten (red.), Kontroll av kapital fra 1814 til 1917 (2021).
 • Stenseth, Geir (2021). Ute av Afghanistan – fortsatt inne på Guantanamo . [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Ute av Afghanistan – fortsatt inne på Guantanamo . [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Toppjurister i uvisse om skjebnen til Fosen-parkene. [Internett]. Montel.
 • Stenseth, Geir (2021). Hva sier plan og byggningsretten om sikkerhet?
 • Stenseth, Geir (2021). Høyesterett nølte. Kvinner i Texas blir nektet abort. Hva skjer nå? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stenseth, Geir (2021). Tvangsflyttes om ett år: - Altfor kort tid. [Internett]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2021). Bevisene mot Trump. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). The word that means everything in the Supreme Court case . [Internett]. Time24 News.
 • Stenseth, Geir (2021). Trumps forretningsdrift skal nå gås etter i sømmene: Donald Trump må utlevere selvangivelsen sin. USAs tidligere president er ikke immun mot kriminaletterforskning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2021). Det avgjørende ordet. [Avis]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2021). Ordet som betyr alt i riksrettssaken: «Incitement» er nøkkelordet i riksrettssaken. Spørsmålet er hvordan det skal tolkes. [Internett]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2021). Dette er bevisene mot Trump. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Slik kan riksrett forsinke Biden-starten. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Slik kan riksrett forsinke Biden-starten: − En verkebyll. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Slik kan de felle Trump. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). – I det øyeblikk McConnell går inn for å felle ham, er Trump ferdig: Donald Trump er avhengig av støtte fra Republikanernes leder Mitch McConnell for å bli frikjent i riksrett, tror flere eksperter. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). NRK Nyhetsmorgen TV: Riksrett Trump. [TV]. NRK.
 • Stenseth, Geir (2021). NRK Nyhetsmorgen Radio: Riksrett Trump. [Radio]. NRK.
 • Stenseth, Geir (2021). New York Times: McConnell fornøyd med at det går mot riksrett. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Riksrettskaoset: Slik kan demokratene felle Trump. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Stormingen av Kongressen: - De er livredde. [Internett]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2021). Presidentvalget i USA: - Livredde for å støtte riksrett. [Avis]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2021). Angrepet på demokratiet i USA: - Har tapt 100 prosent. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Tolv døgn igjen som president: − Ingen grunn til å stole på ham: Etter et dramatisk døgn med sjokkerende scener fra den amerikanske Kongressen spør en hel verden seg: Hva nå, Donald Trump? Verdens mektigste mann har tolv dager igjen i Det hvite hus. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2021). Norske eksperter etter Kongress-opptøyene: - Liten sjanse for riksrett: Professor Geir Stenseth har ikke tro på riksrett etter hendelsene i Washington D.C. onsdag. Han mener imidlertid at det er ett poeng som ikke må underspilles. [Internett]. Nettavisen.
 • Stenseth, Geir (2020). Land consolidation: Distribution of net added value from rezoning: A few comments.
 • Stenseth, Geir (2020). Government mum on crisis in the US. [Internett]. NewsinEnglish.no.
 • Stenseth, Geir (2020). Det amerikansk valget: Supreme Court of the United States.
 • Stenseth, Geir (2020). Naturressurslunsj: Miljøretten, Tingsretten og Energiretten presenterer seg.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Naborett i koronaens tid. Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 16(1).
 • Stenseth, Geir (2020). Hvem avgjør privatrettslige tvister om fast eiendom? Noen bemerkninger med utgangspunkt i HR-2020-959-A og HR-2020-1025-U. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Tingsrett – impulser til og fra Forskergruppe i naturressursrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2020). Kjemper videre i seks stater: Dette er Trumps søksmål. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Årets valgvake var helt unik - men for mange var følelsen fra 2016 den samme. [Internett]. Bergensavisen.
 • Stenseth, Geir (2020). Ekspert om Trumps søksmål: – Et alvorlig angrep på demokratiet. [Internett]. Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2020). Kampen om Kongressen: Betyr kroken på døren for Riksrett. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Trumps trussel om Høyesterett: Vanskelig å stanse stemmeopptelling. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Truer med Høyesterett: - Skittent triks. [Internett]. Dagbladet.
 • Stenseth, Geir (2020). Trump vil ta valget til Høyesterett. [TV]. TV2.
 • Stenseth, Geir (2020). USA-kjenner om at høyesterett kan måtte avgjøre valget: – Tror de vil gripe inn. [Internett]. Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2020). Seieren kan la vente på seg i USA. [Avis]. Dagsavisen.
 • Stenseth, Geir (2020). Om jordskifte som ekspropriasjon mot naturalerstatning: Høyesteretts avklaringer om grunneiervern og påregnelig utnyttelse ved «urbant jordskifte» (HR-2019-1152-A) .
 • Stenseth, Geir (2020). Forskningsprosjekter: Futgraze & Plan-og ekspropriasjonsrett.
 • Stenseth, Geir (2020). Léon Duguit, Ragnar Knoph og norsk privatrett (især tingsrett).
 • Stenseth, Geir (2020). Forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon, særlig i lys av HR-2019-1152-A.
 • Stenseth, Geir & Sucarrat, Elling Vincent Disen (2020). «Futgraze»: Særlig om gjerde- og beiterett, og eks. fra nyere rettspraksis.
 • Stenseth, Geir (2020). Trump nominerer Amy Coney Barrett til høyesterettsdommer. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Donald Trump om valget: – Jeg tror dette vil ende i Høyesterett. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Kamala Harris som visepresident – hvem er hun, egentlig? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 39–39.
 • Stenseth, Geir (2020). Hva skjer hvis Trump taper valget, men nekter å akseptere resultatet? Her er tre mulige scenarioer. [Avis]. Aftenposten.
 • Stenseth, Geir (2020). Hva har skjedd med Amerika – og hvem kan reformere henne? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 36–36.
 • Stenseth, Geir (2020). Bonde vann kampen om seterretten mot finansgigant. [Avis]. Nationen.
 • Stenseth, Geir (2020). Jusprofessor Geir Stenseth beskriv pelserstatningane som «ganske standard». [Internett]. Nationen.
 • Stenseth, Geir (2020). Frykter Stone-benådning: – Noe som ligner på autoritære systemer. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). USA-eksperter mener Pete Buttigieg rir på en medgangsbølge. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Forsker om riksrettssaken: – Trump vil si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Riksrettssaken mot Trump: Dommeren kan komme til å avgjøre. [Internett]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Jusprofessor til VG: Aldri ført en riksrettssak uten vitner. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2020). Vitnene Trump frykter mest. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2019). Ekspert om riksrett: Politisk stunt og strategisk tabbe. [Avis]. VG.
 • Stenseth, Geir (2019). Digitale domsutvalg (faglærerutvalg) i Lovdata Pro til studier og eksamen.
 • Stenseth, Geir (2019). Rettsvitenskapelig metode – i videste forstand.
 • Stenseth, Geir (2019). Fordeling av planskapte verdier .
 • Stenseth, Geir (2019). Bortfall av eiendomsrett ved passivitet.
 • Stenseth, Geir (2019). Prinsipielle avklaringer om «urbant jordskifte» – HR-2019-1152-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Hvilken betydning skal tomteverdier ha for odelstaksten (HR-2019-647-A)? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Mistet strandrett ved konkludent adferd – HR-2019-280-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2019). Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press 2018. 201 sider + register. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143.
 • Stenseth, Geir & Stenvik, Are (2018). Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir & Stenvik, Are (2018). Boklunsj: Property Aspects of Intellectual Property. Av Ole Andreas Rognstad.
 • Stenseth, Geir (2018). Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt – HR-2018-1721-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). Mistet jaktrett etter 55 år – HR-2018-1782-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-865-S: tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter – HR-2018-456-P. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). Forholdet mellom objektivt og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten – HR-2017-2338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt – HR-2017-2160-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). Fikk ikke eiendomsrett til hytte – HR-2017-2064-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2018). HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?
 • Stenseth, Geir (2018). Professor om bygging ved verneverdig jugendvilla: – Vi har en lovgivning som ikke gir svaret. [Avis]. Dagsavisen Fremtiden.
 • Stenseth, Geir (2018). Weidemann og konstitusjonen.
 • Stenseth, Geir (2018). Norsk gardsdrift utan odel – korleis hadde det vore?
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2018). Constitutional Property Law.
 • Stenseth, Geir (2018). Hvor sterk er eiendomsrettens stilling i norsk rett? Tidsskrift for eiendomsrett. ISSN 1504-3495. 14(1), s. 3–5.
 • Stenseth, Geir (2017). Passivitetsvirkninger i tingsretten: - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157.
 • Stenseth, Geir (2017). An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2017). Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett.
 • Stenseth, Geir (2017). Mitt hus er min borg, sies det. Men er det rett i ekspropriasjonsretten?: Om gevinstdeling. Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdsøkonomi.
 • Stenseth, Geir (2017). Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning.
 • Stenseth, Geir (2017). Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi.
 • Stenseth, Geir (2017). Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2017). Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten. . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2017). Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2016). Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2015). Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings.
 • Stenseth, Geir (2015). Hvem er mektigst i USA? Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Stenseth, Geir (2015). 17. mai-feiring i USA. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Stenseth, Geir (2015). Nytt gullrush i San Francisco. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Stenseth, Geir (2015). USAs «tough on crime»-politikk får unge, svarte menn til å føle seg utestengt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stenseth, Geir (2015). Ytringsfrihet og dommervalg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2014). Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova). I Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (Red.), Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1572-0.
 • Stenseth, Geir (2014). "Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)". I Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (Red.), Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1572-0.
 • Stenseth, Geir (2014). Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Stenseth, Geir (2014). Odelsrett for fall. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Stenseth, Geir (2014). Sedvaner som grunnlag for rettigheter i fellesbruksområder i utmark - særlig med tanke på de pågående rettighetsavklaringene i Finnmark.
 • Stenseth, Geir (2013). Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Stenseth, Geir (2013). Tomtefeste : nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen. ISSN 0805-3782. s. 19–19.
 • Stenseth, Geir (2013). Rettslig eiendomsbeskyttelse: Ekspropriasjonsrettslige utviklingstrekk i USA og Skandinavia.
 • Stenseth, Geir (2013). Om generell tingsrett knyttet til problemstillinger i Finnmarkskommisjonen arbeid.
 • Stenseth, Geir (2013). Nye perspektiver og internasjonal utvikling i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Stenseth, Geir (2012). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten, særlig om besittelsesverdien.
 • Stenseth, Geir (2012). De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid.
 • Stenseth, Geir (2012). Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning.
 • Stenseth, Geir (2012). Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten.
 • Stenseth, Geir (2012). The role of customary law and practice in Norwegian property law.
 • Stenseth, Geir (2011). Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger.
 • Stenseth, Geir (2011). Særrettigheter til saltvannsfiske – eiendomsrett eller allmenningsrett.
 • Stenseth, Geir (2010). Noen tilknytningspunkter mellom rettslig eiendomsbeskyttelse og moderne adferdsøkonom.
 • Stenseth, Geir (2010). Some international trends in takings law.
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1989–1996.
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1996–2001.
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 2001–2001.
 • Stenseth, Geir (2008). Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. s. 1084–1089.
 • Stenseth, Geir (2008). Nye utnyttelsesmåter av allmenningsretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–21.
 • Stenseth, Geir (2008). Ino Augsberg's comment - a few remarks. Ancilla Iuris. ISSN 1866-1149. s. 118–118.
 • Stenseth, Geir (2008). Om bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk.
 • Stenseth, Geir (2008). En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap.
 • Stenseth, Geir (2008). Forvaltning av allmenninger.
 • Stenseth, Geir (2008). Some empirical premises to the secrets of property: A foundation and a guideline for future research.
 • Stenseth, Geir (2008). Rapport fra gjesteforskeropphold ved Berkeley.
 • Stenseth, Geir (2007). Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 430–435.
 • Stenseth, Geir (2007). Some elements of a theoretical discussion on the idea of property.
 • Stenseth, Geir (2007). Noen aspekter ved den historiske rettsutvikling i utmarksforhold, samt noen mulige utviklingstendenser.
 • Stenseth, Geir (2007). Litt om forholdet mellom tingsrett og rettshistorie.
 • Stenseth, Geir (2006). Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie.
 • Stenseth, Geir (2006). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (2006). Noen aspekter ved den historiske utvikling av eierforhold og eierformer i norsk utmark.
 • Stenseth, Geir (2006). Presentasjon av doktoravhandlingen "Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark".
 • Stenseth, Geir (2006). De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering.
 • Stenseth, Geir (2005). En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 65(1), s. 56–64.
 • Stenseth, Geir (2004). Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger.
 • Stenseth, Geir (2004). Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse.
 • Stenseth, Geir (2003). Rettsinstituttet hevd. [Radio]. NRK P2 programposten WOK.
 • Stenseth, Geir (2003). Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder.
 • Stenseth, Geir (2005). Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-35595-9.
 • Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1989). Lån i valuta - muligheter og farer. Elcon Securities A.S.
 • Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik & Stenseth, Geir (1988). Nasjonalbudsjettet for 1989. Elcon Securities A.S.
 • Isachsen, Arne Jon & Stenseth, Geir (1988). En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge. Elcon Securities A.S.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2017 11:02 - Sist endret 12. okt. 2018 14:30

Prosjekter