Dag Michalsen

Professor
Image of Dag Michalsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859434
Mobile phone +47 97043532
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Curriculum Vitae [pdf]. Curriculum Vitae [pdf].

Tags: Nordic

Publications

 • Michalsen, Dag (2021). Constitutions and codifications, 1667-2017: A legal historian's reflection, In Kjell Åke Modeer (ed.),  Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future.  Institutet för Rättshistorisk Forskning.  ISBN 978-91-86645-15-1.  Kapittel 20.  s 328 - 345
 • Michalsen, Dag (2021). The temporalities of constitutions, In Kjell Åke Modeer (ed.),  Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future.  Institutet för Rättshistorisk Forskning.  ISBN 978-91-86645-15-1.  Kapittel 19.  s 320 - 327
 • Michalsen, Dag (2020). Forfatningshistorie og forfatningsrett, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 399 - 416
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  1.  s 11 - 35
 • Michalsen, Dag (2019). Den unge Marx og tysk rettsvitenskap, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel.  s 53 - 89
 • Michalsen, Dag (2019). Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  6.  s 105 - 122
 • Michalsen, Dag (2019). Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach, In Olivier Moréteau; Aniceto Masferrer & Kjell Å. Modeer (ed.),  Comparative Legal History.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781781955215.  Kapittel.  s 96 - 109
 • Michalsen, Dag (2018). Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver, I: Ola Alsvik; Hans Hosar & Marianne Wiig (red.),  I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-377-6.  Kapittel 8.  s 256 - 270
 • Michalsen, Dag (2016). Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818, I: Marianne Dahlén & Rolf Nygren (red.),  Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien.  Iustus förlag AB.  ISBN 9789176789674.  Kapittel.  s 191 - 201
 • Michalsen, Dag (2016). Finnes det en norsk lovgivningstradisjon?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 341 - 351
 • Michalsen, Dag (2016). Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014, In  European Law and National Constitutions.  Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  Kapittel.  s 83 - 96
 • Michalsen, Dag (2015). Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014, I: Olof Sjöström (red.),  Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred.  AB Stjärntryck.  ISBN 9789163766336.  kapittel.  s 19 - 31
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv", I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  kapittel.  s 81 - 93
 • Michalsen, Dag (2015). Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner, I: Bjørg Seland (red.),  Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49927-3.  Kapittel 1.  s 17 - 35
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815-2015. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 362- 371
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon, I: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Lovens Speil. Høgsterett 200 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018097.  kapittel.  s 177 - 190
 • Michalsen, Dag (2015). International dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 65- 81
 • Michalsen, Dag (2015). Legislators, Journals, and the Public Legal Sphere in Scandinavia around 1800, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Chapter 11.  s 202 - 214
 • Michalsen, Dag (2015). The International Dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  s 65- 81
 • Michalsen, Dag (2015). Values and Ideas in the Norwegian Constitution 1814-2014 – A Reflection, In Giuseppe Franco Ferrari (ed.),  Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-578-0.  Chapter 1.  s 1 - 5
 • Michalsen, Dag (2014). Formell og materiell lovgivningskompetanse: Hvem skapte rett etter 1814?, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 9.  s 183 - 196
 • Michalsen, Dag (2014). Forskningsperspektiver på Straffeloven av 1902, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Kapittel.  s 24 - 43
 • Michalsen, Dag (2014). Frede Castberg and the Invention of State of Emergency in Norwegian Constitutional Law in the Twentieth Century, In Dan Frände; Olli Mäenpää & Päivi Korpisaari (ed.),  Oikeuden, historiasta, tulevaisuuden, Eurooppaan. Pia Letto-Vanamo 60 vuotta.  Suomalainen Lakimiesyhdistys.  ISBN 9789518553383.  Kapittel.  s 201 - 212
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens nye verdiparagraf § 2. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 206- 234

View all works in Cristin

 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (red.) (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  492 s.
 • Michalsen, Dag (2017). Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520486.  264 s.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  476 s.
 • Michalsen, Dag & Holmøyvik, Eirik (red.) (2015). Kilder og årstall i forfatningshistorien. Pax Forlag.  ISBN 9788253038186.  250 s.

View all works in Cristin

 • Michalsen, Dag (2021). Hans-Petter Graver: Der Krieg der Richter. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung.  ISSN 0323-4045.  s 484- 488
 • Michalsen, Dag (2021). Karl Loewenstein's Militant Democracy (1931-1938).
 • Michalsen, Dag (2021). R. W. Kostal: Laying Down the Law. The American Legal Revolutions in Occupied Germany and Japan. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 355- 366
 • Michalsen, Dag (2021). What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century?.
 • Michalsen, Dag (2020). Opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 • Michalsen, Dag (2020). Weimarforfatningen og nordisk statsrett 1919-1933.
 • Michalsen, Dag (2020). What is comparative legal history: The interactions between Nordic, Civil and Common Law..
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020, 23. februar). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internett].  NRK.no.
 • Michalsen, Dag (2019). Fra Roma over Konstantinopel til Brussel.
 • Michalsen, Dag (2019). Jussen og ytringsmuligheter - rettshistoriske perspektiver.
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic law in a global legal context: Historical and contemporary perspectives..
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutional law 1800-2020.
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutionalism since 1800.
 • Michalsen, Dag (2019). Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet.
 • Michalsen, Dag (2019). Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar.
 • Michalsen, Dag (2019). Professor-Politicians and International law.
 • Michalsen, Dag (2019). Tale ved graven Christian Magnus Falsen.
 • Michalsen, Dag (2019). Textual identities of constitutions.
 • Michalsen, Dag (2019). Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære.
 • Michalsen, Dag (2018). Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview.
 • Michalsen, Dag (2018). The Constitution as Information System.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutional Law and methodologies in legal history.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutions and codifications 1667-2017.
 • Michalsen, Dag (2017). Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver.
 • Michalsen, Dag (2017). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden.
 • Michalsen, Dag (2017). Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat.
 • Michalsen, Dag (2017). The Temporalities of Constitutions.
 • Michalsen, Dag (2017). The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined.
 • Michalsen, Dag (2016, 08. november). Benådning og strafferett. [Radio].  NRK 2 Ekko.
 • Michalsen, Dag (2016). Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet.
 • Michalsen, Dag (2016). Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet.
 • Michalsen, Dag (2016). Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 591- 592
 • Michalsen, Dag (2016). Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid.
 • Michalsen, Dag (2016). Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816.
 • Michalsen, Dag (2016). Magna Carta 800 år: 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900..
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden.
 • Michalsen, Dag (2016). Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse.
 • Michalsen, Dag (2016). Perspectives on comparative constitutional history.
 • Michalsen, Dag (2016). Rett og tid.
 • Michalsen, Dag (2016). The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2016). Ørsted and Handbook on Danish and Norwegian Law, In Georges Martyn (ed.),  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-45564-8.  Kapittel.  s 342 - 345
 • Michalsen, Dag (2015). Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 487- 503
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: ”Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv".
 • Michalsen, Dag (2015). Frede Castberg and the invention of constitutional state of emergency 1935-1964: A political interpretation.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815 – 2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Magna Carta 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Parlamenter, lovgivning og offentlighet.
 • Michalsen, Dag (2015). Riksrettens betydning gjennom historien.
 • Michalsen, Dag (2015). The Debates on the Congress of Vienna (1814-1815) in the History of International Law after 1945.
 • Michalsen, Dag (2015). The Treaty of Kiel and the Congress of Vienna.
 • Michalsen, Dag (2015, 18. november). Unntakstilstand i Frankrike. [Radio].  NRK Radio Ekko.
 • Michalsen, Dag (2014). Anmeldelse av Frydenlund/Storsveen (red): Veivalg for Norden 1809-1813. Historisk tidskrift (Sverige).  ISSN 0345-469X.  s 153- 158
 • Michalsen, Dag (2014). Die Norwegische Verfassung von 1814 aus internationaler Sicht.
 • Michalsen, Dag (2014, 23. april). Enig og tro til Dovre falder. [Fagblad].  Pacta.
 • Michalsen, Dag (2014, 31. januar). Fagets historie. [Fagblad].  Juristkontakt.
 • Michalsen, Dag (2014). Forfatningshistorie som forskningsdisiplin. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 57- 61
 • Michalsen, Dag (2014). Fra gammel til ny paragraf 2 i Grunnloven: Om kontinuitet og brudd i norsk statsliv og samfunn 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Frihetens historier. Om forfatningen og rettigheter rundt 1800, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 123 - 130
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlov og statsfinanser på Eidsvoll i 1814.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlov, offentlighet og ny lovgivning etter 1814.
 • Michalsen, Dag (2014, 01. februar). Grunnloven 1814-2014. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven av 1814 i en begynnende internasjonal rettsorden.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven av 1814 som internasjonal rettslig handling.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven fra mai til november i 1814: Nasjon, union og en ny internasjonal rettsorden.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven mellom forfatningsrett og forfatningshistorie.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven og det internasjonale samfunnet i 1814.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven og unntakstilstand 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnloven på prøve: Unntakstilstander.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens betydning 1814-2014.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens verdigrunnlag.
 • Michalsen, Dag (2014). Grunnlovens verdigrunnlag og dens nye § 2.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 22, 2021 12:25 PM