Jon Christian F. Nordrum

Associate Professor
Image of Jon Christian F. Nordrum
Norwegian version of this page
Phone +47 22859419
Mobile phone +47 97089580
Username
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

Jon Christian Fløysvik Nordrum (1974) is an Associate Professor at the Department of Public and International law. He obtained his ph.d at the Faculty of Law, University of Oslo in 2017.

Nordrum also holds a master's degree in law (cand.jur.) from the University of Tromsø (2004) and an LL.M. in general legal studies with emphasis on international economic and environmental law from New York University School of Law (2005).

Nordrum was a research fellow at the University of Oslo from 2010-2017 before becoming an associate professor. As a research fellow, he participated in regulatory process, most notably as a member of a law commission proposing a new law regulating kindergarten (NOU 2012: 1) and as chair of an expert group proposing changes in the legislation regulating aquaculture (akvakulturloven) especially with regards to reactions and sanctions as response to breach of regulation. Prior to becoming an Associate Professor Nordrum worked as a legal adviser in the Legislation Department (Lovavdelingen) in the Norwegian Ministry of Justice (2005-2010). In the Ministry Nordrum amongst others had the responsibility for International investment and trade law, natural resources and environment law.

Nordrum is currently chair of a law commission proposing a new law regulating primary and secondary education in Norway (opplæringsloven). The commission has been appointed for the period from 26. September 2017 to 1. December 2019.

Nordrum is the head of the project on clear legal language based on a 30 mill NOK grant from the Ministry of Local Government and Modernisation.

Teaching

Nordrum has wide experience in teaching both as a university teacher and in courses for lawyers, jurists and others working in the field of law.

Nordrum's research, teaching and supervision at the Faculty of Law is connected to administrative law, regulatory law, legislative studies including legal language. 

Nordrum has the academic responsibility for the second year of the Master’s program in law at the faculty (public law). He is in charge of the courses JUROFF 1201 (Introduction to admninistrative law) and JUS 5502 (Legislative studies) at the Faculty of Law. He is also a member of the Committee overseeing the Master’s Program in Law (PMR), which reviews the quality of legal education and the Committee overseeing the Master’s Program in Law Information and Communication Technology (PFIN). 

Nordrum is also a member of the board of Det Nordiske Administrative Forbund.

Publications

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Evalueringer av lover, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  Kapittel 6.  s 91 - 101
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (2), s 109- 132
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  12.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2008). Suverænitet og internationale investeringsaftaler, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde Bind I.  Den danske Styrelse.  ISBN 87-992602-0-4.  Referat.  s 355 - 377

View all works in Cristin

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Barnehageretten og skoleretten: Noen utfordringer.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Elevens kollektive og individuelle medvirkning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hvordan lage forståelige regler i opplæringslova som samtidig åpner for skjønn – bruk av språkundersøkelser i praktisk lovgivningsarbeid.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om klarspråksatsingen og klart lovspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om opplæringsloven, juss og skole.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opplæringslovutvalgets problemanalyse.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Satsingen på klart lovspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). The Norwegian Approach to Ex Ante and Ex Post Evaluaton of Legislation.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement..
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2017). Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hva betyr loven for styrerne?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). «Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.».
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Reguleringsstatens fremvekst. Fremveksten av administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Bedre regler – innspill til tankespinn.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foreldrenes rettigheter i barnehagespørsmål.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor etterlever selskaper regler? Og andre sentrale spørsmål fra lovgivningslæren.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor overholder selskaper reguleringer? Og hvilke konsekvenser det bør ha for utformingen av regler.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Litt om lovskriving.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Lovgivning som verktøy for å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Midtveisevaluering av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). NOU 2012:1 Til barnets beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). On knowledge and regulation: Part I Regulatory Impact Assessment, Part II Cost-Benefit Analysis, Part III Evaluation.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven - Rapport til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Nordrum var leder av arbeidsgruppen).
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Ny barnehagelovgivning.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Små og store utfordringer for barnehagefedre og barnehagelovutvalg.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012:1 - Hvordan tjener forslaget til å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Netto lovnytte? - Drømmen om en politisk algoritme – Utfordringer ved kost-nytte-analyse i regelforvaltningen.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 15. september). "Slaktes av eksperter - Barnehagene for dårlig for ettåringer".  Verdens Gang (VG).
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 07. september). "Trenger en lov mot uforsvarlighet".  Utdanningsnytt 14/2012.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 27. april). "Vil ha forskjellsbehandling".  Fiskarbladet.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover og forskrifter.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Netto lovnytte? – Utfordringer ved kost-nytte analyse av lov-forslag.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). The Proliferation of Bilateral Investment Treaties - a Reasonable and Viable Regulation of Investments?.

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2010 10:45 AM - Last modified May 28, 2019 5:49 PM