Jon Christian F. Nordrum

Associate Professor
Image of Jon Christian F. Nordrum
Norwegian version of this page
Phone +47 22859419
Mobile phone +47 97089580
Username
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

Jon Christian Fløysvik Nordrum (1974) hold a master's degree in law (cand.jur.) from the University of Tromsø 2004 and an LL.M. in general legal studies with emphasis on international economic and environmental law from New York University School of Law 2005. He has been a research fellow at the faculty of law since September 2010. Prior to becoming a research fellow Nordrum worked as a legal adviser in the Legislation Department (Lovavdelingen) in the Norwegian Ministry of Justice (2005-2010). In the Ministry Nordrum amongst others had the responsibility for International investment and trade law, natural resources and environment law.

Nordrum has been participating in regulatory process after becoming research fellow, most notably as a member of a law commision proposing a new law regulating kindergarten (NOU 2012: 1) and as chair of an expert group proposing changes in the legislation regulating aquaculture (akvakulturloven) especially with regards to reactions and sanctions as response to breach of regulation.

Nordrum is writing a PhD-thesis with the working title (translated from Norwegian) “Regulatory impact assessment and analysis of percieved effects prior to enacting regulations with a particular emphasis on regulation of natural resources.”

 

 

Publications

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Evalueringer av lover, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  Kapittel 6.  s 91 - 101
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (2), s 109- 132
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  12.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2008). Suverænitet og internationale investeringsaftaler, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde Bind I.  Den danske Styrelse.  ISBN 87-992602-0-4.  Referat.  s 355 - 377

View all works in Cristin

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hva betyr loven for styrerne?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). «Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.».
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Reguleringsstatens fremvekst. Fremveksten av administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Bedre regler – innspill til tankespinn.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foreldrenes rettigheter i barnehagespørsmål.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor etterlever selskaper regler? Og andre sentrale spørsmål fra lovgivningslæren.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor overholder selskaper reguleringer? Og hvilke konsekvenser det bør ha for utformingen av regler.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Litt om lovskriving.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Lovgivning som verktøy for å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Midtveisevaluering av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). NOU 2012:1 Til barnets beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). On knowledge and regulation: Part I Regulatory Impact Assessment, Part II Cost-Benefit Analysis, Part III Evaluation.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven - Rapport til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Nordrum var leder av arbeidsgruppen).
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Ny barnehagelovgivning.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Små og store utfordringer for barnehagefedre og barnehagelovutvalg.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012:1 - Hvordan tjener forslaget til å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Netto lovnytte? - Drømmen om en politisk algoritme – Utfordringer ved kost-nytte-analyse i regelforvaltningen.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 15. september). "Slaktes av eksperter - Barnehagene for dårlig for ettåringer".  Verdens Gang (VG).
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 07. september). "Trenger en lov mot uforsvarlighet".  Utdanningsnytt 14/2012.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 27. april). "Vil ha forskjellsbehandling".  Fiskarbladet.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover og forskrifter.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Netto lovnytte? – Utfordringer ved kost-nytte analyse av lov-forslag.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). The Proliferation of Bilateral Investment Treaties - a Reasonable and Viable Regulation of Investments?.

View all works in Cristin

Published Aug. 24, 2010 10:45 AM - Last modified June 26, 2018 10:19 PM