Jon Thorvald Johnsen

Professor emeritus
Image of Jon Thorvald Johnsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859424
Mobile phone +47 41471847
Room 228
Username
Visiting address Institutt for offentlig rett Vestbygningen Karl Johansgate 47 Oslo
Postal address Department of Public Law POBOX 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Background and positions
Jon T. Johnsen was born in 1942. He holds a law degree (cand. jur.) from 1969 and a PhD in law (dr. juris) from 1986, both at the University of Oslo. He has worked as research assistant at the Department of Public and International Law, deputy judge at the city court of Tromsø, research fellow at the University of Tromsø and researcher at the Institute for Sociology of law at the University of Oslo, on a legal aid project commissioned by Norwegian Ministry of Justice. Between 1978 and 1990 he held a position as an assistant and then associate professor at the Institute for Sociology of Law and supervised Juss-Buss – a student legal aid clinic. In 1990 he became professor at the Department of Public Law and has taught criminal procedure and criminal justice, lawyers’ law and clinical subjects. He left his professorship due to compulsory retirement in 2012 and has since worked as professor emeritus. He was elected Vice Dean at the faculty of Law 1992-1994 and Dean 2004-2007.  

Between 1990 and 1993 he also held a part time professorship at the Institute for Law at Tromsø University teaching sociology of law. He visited University of California, Los Angeles in 1989-90, University of California, Berkeley in 1995-96, The Law Faculty at Copenhagen University in 2002 and 2009 and was invited as IUEU Distinguished Research Fellow at Flinders University, Adelaide, Australia in 2008.

Research
Johnsen’s main research fields are sociology of law, legal aid, human rights and access to justice, criminal procedure and interdisciplinary issues. He has participated in international research projects on legal aid and the legal profession. Developing the student legal aid clinics at the Law Faculty in Oslo and later at the University of Tromsø has been important to him. He has drafted public reports for The Ministry of Justice on legal aid and criminal justice.

Other commissions
Johnsen has been elected as head of the Institute of Sociology of Law, vice dean (1992-94) and dean (2004-2007) of the Faculty of Law. He has been member and leader of commissions that reformed the law study in Oslo during the 1990ies. From 2003-2019 he served as an expert member and later invited expert of the European Commission on the Efficiency of Justice under the Council of Europe and has participated in Court Development Project in Turkey, Albania and Kosovo. He was hired as an independent expert by the Ministry of Justice with the task to supervise the implementation of a governmental policy report on major reforms in Norwegian legal aid from 2007-2010. In 2010  he evaluated the new Croatian legal aid act together with two other independent experts, on the commission of the Croatian Human Rights Institute.  He has served as  head of the complaint board at The Norwegian University of Life Science from 2012 to 2021. 

 

Tags: Legal Aid, Criminal Justice, Sociology of Law

Publications

 • Johnsen, Jon T. (2021). Rettshjelpforskningen -- tverrfaglighet og aksjonsforskning. In Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Ed.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. p. 48–63.
 • Johnsen, Jon T. (2017). Nordic Legal Aid and 'Access to Justice' in Human Rights. A European Perspective. In Rønning, Olaf Halvorsen & Hammerslev, Ole (Ed.), Outsorcing legal aid in the Nordic Welfare states. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-46684-2. p. 227–262. doi: 10.1007/978-3-319-46684-2_10.
 • Johnsen, Jon T. (2013). Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa. Zagreb Law Review. Journal of Postgraduate Studies og Faculty of Law, University of ZaGREB. ISSN 1848-6118. 2(1), p. 127–139.
 • Johnsen, Jon T. (2012). The European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ. Reforming European Justice Systems - "Mission Impossible?". International Journal for Court Administration. ISSN 2156-7964. p. 1–19. doi: 10.18352/ijca.83.
 • Johnsen, Jon T. (2012). Internasjonale perspektiver på levering av fri rettshjelp, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. p. 268–292.
 • Johnsen, Jon T. (2011). How do the Private Professions in Finland and Norway Impact on Legal Aid Delivery? In Uzelac, A. & van Rhee, C.H. (Ed.), The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change (Ius Commune Europaeum). Intersentia. ISSN 978-17-8068-014-9.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker. In Modeer, Kjell Åke & Sunnqvist, Martin (Ed.), 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3243-3. p. 201–225.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Enforcement of Civil Claims in Criminal Litigation: The Norwegian Example. In van Rhee, C.H. & Uzelac, A. (Ed.), Enforcement and Enforceability Tradition and Reform. Intersentia. ISSN 978-94-000-0073-5. p. 313–326.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Vulnerable Groups at the Legal Services Market. In Uzelac, Alan & van Rhee, C.H. (Ed.), Access to Justice and the Judicary.Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication. Intersentia. ISSN 978-90-5095-925-4. p. 31–44.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Drar de norske rettshjelpsreformene tilstrekkelig nytte av lærdommene fra Finland og England? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 35(2), p. 157–195.
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2008). How to Use an International ´Best Policy´Model in the Analysis and Improvment of Finnish Legal Aid. In van Rhee, C.H. & Uzelac, Alan (Ed.), Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia. ISSN 978-905095-802-8. p. 151–188.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis. Hvordan kan de påvirke utfallet av straffesaker? In Eskeland, Ståle & Brandtzæg, Per (Ed.), Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid: mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27447-4. p. 16–27.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of Legal Aid in Europe. The Policy Work on legal Aid in the Council of Europe and its Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ). In Uzelac, A. & van Rhee, C. H. (Ed.), Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies. Intersentia. ISSN 978-90-5095-683-3. p. 131–152.
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2007). Are Finland's Recent Legal Sevices Policy Reforms Swimming against the Tide of International Reforms? Civil Justice Quarterly. ISSN 0261-9261. 26, p. 341–357.
 • Johnsen, Jon T. (2006). How has the complexity of the law and the market for legal expertise impacted on the development of legal aid in Norway? International Journal of the Legal Profession. ISSN 0969-5958. 13(1), p. 19–39. doi: 10.1080/09695950600799453.
 • Johnsen, Jon T. (2006). Hva ble Norge dømt for i Strasbourg? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 119(1), p. 1–70.
 • Johnsen, Jon T. (2004). Anmeldelse av Knut Papendorf Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapportserien nr 47. Unipub forlag 199 s +vedlegg. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 112–117.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Upartisk straffeforfølgning - ramme for fornærmedes rettigheter i straffesaker? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. p. 141–165.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Forsvarsadvokatenes rolle i gjennomføringen og utviklingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. p. 440–451.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Menneskerettsvernet i straffeprosessen. Er det behov for en mer aktiv lovgiver? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 585–605.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Vitenskapelighet, praktikerinnsikt og reform - Synspunkter på Anne Robberstads avhandling Mellom tvekamp og inkvisisjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 464–532.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Bør retten kunne ilegge en tiltalt erstatning selv om den frikjenner ham for straff? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. p. 98–101.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Er NOU 2000:33 en utredning med forhåndsbestilt konklusjon? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 313–318.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Studies of Legal Needs and Legal Aid in a Market Context. In Regan, F.; Paterson, A. A. ; Goriely, T. & Fleming, D. (Ed.), The Transformaion of Legal Aid. Comparative and Historical Studies. Oxford University Press Oxford. ISSN 0-19-826589-1. p. 205–232.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Journalistiske og vitenskapelige tilnærminger til straffesaker. Svar til Johs. Andenæs¿. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. nr 2, p. 163–168.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Progressive Legal Services in Norway? International Journal of the Legal Profession. ISSN 0969-5958. 6(3), p. 261–310.
 • Johnsen, Jon T. (1998). Finner journalister sannheten om straffesaker? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 319–344.
 • Johnsen, Jon T. (1992). Rural Justice: Country Lawyers and Legal Services in the United States and Britain. Law and Social Inquiry (LSI). ISSN 0897-6546. 17(3), p. 415–436.
 • Larsen, Mette Yvonne & Johnsen, Jon T. (1992). Rettssikerhet ved tvungen omsorgsovertakelse. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 231–277.
 • Johnsen, Jon T. (1990). Fattigdomskravet i offentlig rettshjelp. In Christie, Nils (Eds.), den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21011-1.
 • Johnsen, Jon T. (1988). The Professionalization of Legal Counseling in Norway . In Abel, Richard L. & Lewis, Philip C. (Ed.), Lawyers in Society. University of California Press. ISSN 0520062639. p. 54–123.
 • Johnsen, Jon T. (1987). "Pro deo" -- Juristene og de fattige i Belgien. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. p. 83–89.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Fremmedrettslig fengsling. (Prøveforelesning for den juridiske doktorgrad. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 20–53.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode i straffesaker. (Prøveforelesning for den juridiske doktorgrad). Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 193–207.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Anmeldelse av Anti Kivivouori (red.): Law drafting and sociology. A seminar report. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 733–740.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Håndheving av almene interesser. In Bratholm, Anders; Eckhoff, Torstein; Opsahl, Torkel & Aarbakke, Magnus (Ed.), Samfunn, rett, rettferdighet: Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Tano. ISSN 82-518-2161-4. p. 387–401.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Juristene i Norge. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. p. 62–77.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Anmeldelse av Peter Jonsson, Dan Lindmark, Carl Martin Roos: Rättshjälpsförsäkringen - synad i fogarna. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 200–203.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Anmeldelse av Lars Heuman: Rättshjälp och pilotfall. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 200–203.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Rettspolitiske synspunkter på endringene i de materielle og økonomiske vilkårene for fri rettshjelp. . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 477–485.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Rettshjelp og økonomisk politikk. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 369–370.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Avskalling av reformplaner i rettshjelp-politikken. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 20–25.
 • Johnsen, Jon T. (1983). Anmeldelse av I. Jørgensen mfl.: Grænser for deltagelse. Om politisk inflydelse og medbestemmelse. . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 630–631.
 • Johnsen, Jon T. (1983). Anmeldelse av Bryant Garth: Neighbourhood law firms for the poor. A comparative study of recent developments in legal aid and in the legal profession. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 137–140.
 • Johnsen, Jon T. (1982). Ytringsfriheten i forvaltningsstaten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 785–852.
 • Boe, Erik & Johnsen, Jon T. (1981). Samisk reindrift norske inngrep. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 425–432.

View all works in Cristin

 • Johnsen, Jon T. (2003). Juss-Buss - et fagkritisk eksperiment. Idégrunnlag, arbeidsprinsipper og erfaringer. Veiledning for medarbeidere i Juss-Buss. Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-991567-8-5. 139 p.
 • Johnsen, Jon T. (1997). Samisk rettshjelp. En analyse av Rettshjelpkontoret Indre Finnmark. Medarbeider: Tove Anti. TANO Aschehoug. ISBN 8251836387. 203 p.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Retten til juridisk bistand. En rettspolitisk studie. TANO A.S.. ISBN 8251822424. 716 p.

View all works in Cristin

 • Holter, Katrine; Løvlie, Anders; Johnsen, Jon T. & Larsen, Tonje Lilaas (2022). Rett og Slett: #42: En rettsstat for de rikeste? [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Johnsen, Jon T. (2022). Offentlig rettshjelp og tilgang til rettshhåndheving. In Ghavanini, Anna Wallermann & Wejedal, Sebastian (Ed.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7335-062-4. p. 137–163.
 • Johnsen, Jon T. (2014). Appeals and "Trial Within Reasonable Time": A European Perspective. In Uzelac, Alan & van Rhee, C. H. (Ed.), Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters. Intersentia. ISSN 978-1-78068-236-5. p. 17–33.
 • Johnsen, Jon T. (2012). Appeals and "Trial within reasonable time". A European perspective.
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Development of a Universal Scheme on Short Legal Advice in Norway.
 • Johnsen, Jon T. (2010). CEPEJ STATISTICS ON LEGAL AID IN SCANDINAVIA. HOW RELIABLE IS IT?
 • Johnsen, Jon T. (2010). Lawyers' monopolies on legal services in Finland and Norway and their impact on legal aid delivery.
 • Johnsen, Jon T. (2008). The Legal Service Market And Vulnerable Groups. Lessons from Legal Aid Research.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of legal aid in Europe. The Policy Work on Legal Aid in The CoE and The CEPEJ.
 • Johnsen, Jon T. (2007). CEPEJ and Regional Development: the Nordic Study Example.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Sami legal aid in Norway: legal aid as a measure for remedying legal discrimination of ethnic minorities.
 • Johnsen, Jon T. (2006). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Johnsen, Jon T. (2005). "Speeding up judicial systems". Lessons to be learned from the Report on European Judicial Systems 2002.
 • Regan, Francis & Johnsen, Jon T. (2004). Finland's recent legal services policy reforms:Swimming against the tide of international reform?
 • Johnsen, Jon T. (2003). Rettsliggjøring og rettshjelp. Innlegg om maktutredningen.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Grenser for idrettens straffemyndighet.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Samisk rettshjelp. Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 44–44.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Problemskapende offentlighet i straffesaker.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Modernizing a law school. Oslo 2001.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Når blir et regelverk enklere for brukeren?
 • Johnsen, Jon T. (2001). LEGAL AID IN NORWAY Paper to the International Legal Aid Group Conference: The Challenge of the New Century Melbourne June 13-16 2001.
 • Johnsen, Jon T. (1995). Blir juridiske studenter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 1. avdelingseksamen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 113–129.
 • Johnsen, Jon T. (1994). Blir juridiske studneter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 2.-5. avdelingseksamen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 608–621.
 • Johnsen, Jon T. (1993). Juridisk utdanning i støpeskjeen. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. p. 2–8.
 • Larsen, Mette Yvonne & Johnsen, Jon T. (1989). Advokaten - en rettssikkerhetsgaranti i barnevernsaker? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 49–50.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Fri rettshjelp for kvinner i Norske kvinnelige juristers forening 1947-87. Justine - Norske kvinnelige juristers forening.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Praksis i studiet. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 27–34.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Naturlig å se praksisfag og teoretisk advokatrett/rettshjelpfag i sammenheng. Advokatbladet. ISSN 0801-3020. p. 9–12.
 • Johnsen, Jon T. (1981). Har Juss-Buss en framtid? Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 62–72.
 • Johnsen, Jon T. (2020). TIME REQUIREMENTS ARISING FROM ARTICLES 5 AND 6 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. IMPLEMENTATION MANUAL FOR CRIMINAL CASES. European Comission for the Efficiency of Justice, Council of Europe.
 • Johnsen, Jon T. (2011). IMPLEMENTATION OF SATURN TIME MANAGEMENT TOOLS. Synthesizing report from seven test projects. Council of Europe. European commission for the efficiency of justice. (CEPEJ-SATURN(2011(2).
 • Johnsen, Jon T.; Stawa, Georg & Uzelac, Alan (2011). Evaluation of the Croatian Legal Aid Act and its implementation. Center for Human Rights, Zagreb .
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010. Justis- og politidepartementets rapportserie (Trykk: Departementenes servicesenter 06/10-150).
 • Johnsen, Jon T. (2010). Pilot test of a protocol for the implementation of CEPEJ SATURN tools. Council of Europe, European Comission for the Efficiency of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)3).
 • Johnsen, Jon T. (2010). Implementation test of SATURN tools in selected pilot courts. Council of Europe, European Comission for the Efficiency of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)1).
 • Johnsen, Jon T. (2009). Engelsk Rettshjelp. Utvikling av en målstyrt organisasjon. Justis- og politidepartementet.
 • Johnsen, Jon T. & Smolej, Mirka (2007). Time management of justice systems: a Northern Europe study. Council of Europe Pubishing.
 • Johnsen, Jon T. (2000). NOU 2000:33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 82-583-0548-4. 2000(33).
 • Johnsen, Jon T. (1991). Juss-Buss and clinical legal education. Universitetet i Oslo Institutt fot rettssosiologi Jubuss stensilserie nr. 51.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Synspunkter på regelforenkling: Rapport til Regelseminaret, Holmestrand 18.-19.juni 1987 Manuskript. Tilgjengelig på Universitetsbiblioteket. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi .
 • Johnsen, Jon T. & Helle, Halvard (1985). Årsrapport for Juss-buss 1985. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 30.
 • Johnsen, Jon T. & Aakerøy, Øyvind (1984). Årsrapport for Juss-buss 1984. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 26.
 • Johnsen, Jon T. (1982). RETTSHJELP I UTKANTSTRØK: Delrapport I: Juss-Buss i Troms (1978) Delrapport II: Udekkede rettshjelpbehov i to nord-norske lokalsamfunn (1978) Delrapport III: Avslilingsmekanismer (1981) Delrapport IV: Alternative rettshjelpstrategier (1981) Delrapport V: Behovet for offentlige rettshjelpkontorer (1982). Universitetet i Oslo Institutt for rettssosiologi .
 • Johnsen, Jon T. (1982). Årsrapport for Juss-buss 1981. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 20.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Dec. 10, 2020 4:03 PM