Jon T. Johnsen

Professor emeritus
Bilde av Jon T.  Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22859424
Mobiltelefon +47 41471847
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Vestbygningen Karl Johansgate 47 Oslo
Postadresse Institutt for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss.

Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett og hatt faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner.

Han sluttet i professorstillingen etter oppnådd aldersgrense 31.12.2012, og fortsetter som professor emeritus ved Institutt for offentlig rett inntil videre

I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 1989-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, i 95-96 ved University of California, Berkeley, i 2002 og 2009 ved universitetet i København og i 2008 IUEU Centre Distinguished Research Fellow ved Flinders University, Adelaide Australia. 

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettshjelp, straffeprosess, menneskerettskrav til organisering av domstoler og rettssosiologi samt tverrfaglig virksomhet.  Deltatt i internasjonale forskningsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

 
Verv mv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, prodekanus og leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg (1992-94) og dekan for fakultetet (2004-07). Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), og leder for to fakultetskomiteer som utredet studiereformen av 1996. Oppnevnt av Europarådet som ekspertmedlem av The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 2003-13  etter forslag fra Norge og fra 2014 -2019 som vitenskapelig konsulent. Han har hatt oppdrag om domstolsreform for CEPEJ i Tyrkia i 2013 og i Albania i 2014-15. Engasjert av Justisdepartementet som uavhengig ekspert på rettshjelp i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføringen av St. meld 26 (2008-2009) ”Om offentleg rettshjelp (2008-2010).” Leder av klagenemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2012-2021.  Oppnevnt av Politidirektoratet som leder for en arbeidsgruppen som utarbeidet en overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet 2014-15.
 

Emneord: Rettshjelp, Rettssosiologi. Straffeprosess. Domstoler.

Publikasjoner

 • Johnsen, Jon T. (2021). Rettshjelpforskningen -- tverrfaglighet og aksjonsforskning. I Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Red.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. s. 48–63.
 • Johnsen, Jon T. (2017). Nordic Legal Aid and 'Access to Justice' in Human Rights. A European Perspective. I Rønning, Olaf Halvorsen & Hammerslev, Ole (Red.), Outsorcing legal aid in the Nordic Welfare states. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-46684-2. s. 227–262. doi: 10.1007/978-3-319-46684-2_10.
 • Johnsen, Jon T. (2013). Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa. Zagreb Law Review. Journal of Postgraduate Studies og Faculty of Law, University of ZaGREB. ISSN 1848-6118. 2(1), s. 127–139.
 • Johnsen, Jon T. (2012). The European Commission For The Efficiency Of Justice (CEPEJ. Reforming European Justice Systems - "Mission Impossible?". International Journal for Court Administration. ISSN 2156-7964. s. 1–19. doi: 10.18352/ijca.83.
 • Johnsen, Jon T. (2012). Internasjonale perspektiver på levering av fri rettshjelp, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 268–292.
 • Johnsen, Jon T. (2011). How do the Private Professions in Finland and Norway Impact on Legal Aid Delivery? I Uzelac, A. & van Rhee, C.H. (Red.), The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change (Ius Commune Europaeum). Intersentia. ISSN 978-17-8068-014-9.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Kritisk juss i arbeidet mitt som rettsforsker. I Modeer, Kjell Åke & Sunnqvist, Martin (Red.), 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3243-3. s. 201–225.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Enforcement of Civil Claims in Criminal Litigation: The Norwegian Example. I van Rhee, C.H. & Uzelac, A. (Red.), Enforcement and Enforceability Tradition and Reform. Intersentia. ISSN 978-94-000-0073-5. s. 313–326.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Vulnerable Groups at the Legal Services Market. I Uzelac, Alan & van Rhee, C.H. (Red.), Access to Justice and the Judicary.Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication. Intersentia. ISSN 978-90-5095-925-4. s. 31–44.
 • Johnsen, Jon T. (2009). Drar de norske rettshjelpsreformene tilstrekkelig nytte av lærdommene fra Finland og England? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 35(2), s. 157–195.
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2008). How to Use an International ´Best Policy´Model in the Analysis and Improvment of Finnish Legal Aid. I van Rhee, C.H. & Uzelac, Alan (Red.), Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia. ISSN 978-905095-802-8. s. 151–188.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis. Hvordan kan de påvirke utfallet av straffesaker? I Eskeland, Ståle & Brandtzæg, Per (Red.), Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid: mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27447-4. s. 16–27.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of Legal Aid in Europe. The Policy Work on legal Aid in the Council of Europe and its Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ). I Uzelac, A. & van Rhee, C. H. (Red.), Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies. Intersentia. ISSN 978-90-5095-683-3. s. 131–152.
 • Johnsen, Jon T. & Regan, Francis (2007). Are Finland's Recent Legal Sevices Policy Reforms Swimming against the Tide of International Reforms? Civil Justice Quarterly. ISSN 0261-9261. 26, s. 341–357.
 • Johnsen, Jon T. (2006). How has the complexity of the law and the market for legal expertise impacted on the development of legal aid in Norway? International Journal of the Legal Profession. ISSN 0969-5958. 13(1), s. 19–39. doi: 10.1080/09695950600799453.
 • Johnsen, Jon T. (2006). Hva ble Norge dømt for i Strasbourg? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 119(1), s. 1–70.
 • Johnsen, Jon T. (2004). Anmeldelse av Knut Papendorf Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapportserien nr 47. Unipub forlag 199 s +vedlegg. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 112–117.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Upartisk straffeforfølgning - ramme for fornærmedes rettigheter i straffesaker? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 141–165.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Forsvarsadvokatenes rolle i gjennomføringen og utviklingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 440–451.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Menneskerettsvernet i straffeprosessen. Er det behov for en mer aktiv lovgiver? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 585–605.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Vitenskapelighet, praktikerinnsikt og reform - Synspunkter på Anne Robberstads avhandling Mellom tvekamp og inkvisisjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 464–532.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Bør retten kunne ilegge en tiltalt erstatning selv om den frikjenner ham for straff? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 98–101.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Er NOU 2000:33 en utredning med forhåndsbestilt konklusjon? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 313–318.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Studies of Legal Needs and Legal Aid in a Market Context. I Regan, F.; Paterson, A. A. ; Goriely, T. & Fleming, D. (Red.), The Transformaion of Legal Aid. Comparative and Historical Studies. Oxford University Press Oxford. ISSN 0-19-826589-1. s. 205–232.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Journalistiske og vitenskapelige tilnærminger til straffesaker. Svar til Johs. Andenæs¿. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. nr 2, s. 163–168.
 • Johnsen, Jon T. (1999). Progressive Legal Services in Norway? International Journal of the Legal Profession. ISSN 0969-5958. 6(3), s. 261–310.
 • Johnsen, Jon T. (1998). Finner journalister sannheten om straffesaker? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 319–344.
 • Johnsen, Jon T. (1992). Rural Justice: Country Lawyers and Legal Services in the United States and Britain. Law and Social Inquiry (LSI). ISSN 0897-6546. 17(3), s. 415–436.
 • Larsen, Mette Yvonne & Johnsen, Jon T. (1992). Rettssikerhet ved tvungen omsorgsovertakelse. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 231–277.
 • Johnsen, Jon T. (1990). Fattigdomskravet i offentlig rettshjelp. I Christie, Nils (Red.), den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-21011-1.
 • Johnsen, Jon T. (1988). The Professionalization of Legal Counseling in Norway . I Abel, Richard L. & Lewis, Philip C. (Red.), Lawyers in Society. University of California Press. ISSN 0520062639. s. 54–123.
 • Johnsen, Jon T. (1987). "Pro deo" -- Juristene og de fattige i Belgien. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 83–89.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Fremmedrettslig fengsling. (Prøveforelesning for den juridiske doktorgrad. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 20–53.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode i straffesaker. (Prøveforelesning for den juridiske doktorgrad). Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 193–207.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Anmeldelse av Anti Kivivouori (red.): Law drafting and sociology. A seminar report. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 733–740.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Håndheving av almene interesser. I Bratholm, Anders; Eckhoff, Torstein; Opsahl, Torkel & Aarbakke, Magnus (Red.), Samfunn, rett, rettferdighet: Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Tano. ISSN 82-518-2161-4. s. 387–401.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Juristene i Norge. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 62–77.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Anmeldelse av Peter Jonsson, Dan Lindmark, Carl Martin Roos: Rättshjälpsförsäkringen - synad i fogarna. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 200–203.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Anmeldelse av Lars Heuman: Rättshjälp och pilotfall. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 200–203.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Rettspolitiske synspunkter på endringene i de materielle og økonomiske vilkårene for fri rettshjelp. . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 477–485.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Rettshjelp og økonomisk politikk. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 369–370.
 • Johnsen, Jon T. (1984). Avskalling av reformplaner i rettshjelp-politikken. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 20–25.
 • Johnsen, Jon T. (1983). Anmeldelse av I. Jørgensen mfl.: Grænser for deltagelse. Om politisk inflydelse og medbestemmelse. . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 630–631.
 • Johnsen, Jon T. (1983). Anmeldelse av Bryant Garth: Neighbourhood law firms for the poor. A comparative study of recent developments in legal aid and in the legal profession. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 137–140.
 • Johnsen, Jon T. (1982). Ytringsfriheten i forvaltningsstaten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 785–852.
 • Boe, Erik & Johnsen, Jon T. (1981). Samisk reindrift norske inngrep. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 425–432.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Jon T. (2003). Juss-Buss - et fagkritisk eksperiment. Idégrunnlag, arbeidsprinsipper og erfaringer. Veiledning for medarbeidere i Juss-Buss. Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-991567-8-5. 139 s.
 • Johnsen, Jon T. (1997). Samisk rettshjelp. En analyse av Rettshjelpkontoret Indre Finnmark. Medarbeider: Tove Anti. TANO Aschehoug. ISBN 8251836387. 203 s.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Retten til juridisk bistand. En rettspolitisk studie. TANO A.S.. ISBN 8251822424. 716 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Jon T. (2022). Offentlig rettshjelp og tilgang til rettshhåndheving. I Ghavanini, Anna Wallermann & Wejedal, Sebastian (Red.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7335-062-4. s. 137–163.
 • Johnsen, Jon T. (2014). Appeals and "Trial Within Reasonable Time": A European Perspective. I Uzelac, Alan & van Rhee, C. H. (Red.), Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters. Intersentia. ISSN 978-1-78068-236-5. s. 17–33.
 • Johnsen, Jon T. (2012). Appeals and "Trial within reasonable time". A European perspective.
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Johnsen, Jon T. (2010). Development of a Universal Scheme on Short Legal Advice in Norway.
 • Johnsen, Jon T. (2010). CEPEJ STATISTICS ON LEGAL AID IN SCANDINAVIA. HOW RELIABLE IS IT?
 • Johnsen, Jon T. (2010). Lawyers' monopolies on legal services in Finland and Norway and their impact on legal aid delivery.
 • Johnsen, Jon T. (2008). The Legal Service Market And Vulnerable Groups. Lessons from Legal Aid Research.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Human Rights in the Development of legal aid in Europe. The Policy Work on Legal Aid in The CoE and The CEPEJ.
 • Johnsen, Jon T. (2007). CEPEJ and Regional Development: the Nordic Study Example.
 • Johnsen, Jon T. (2007). Sami legal aid in Norway: legal aid as a measure for remedying legal discrimination of ethnic minorities.
 • Johnsen, Jon T. (2006). Feilkilder ved ekspertbevis.
 • Johnsen, Jon T. (2005). "Speeding up judicial systems". Lessons to be learned from the Report on European Judicial Systems 2002.
 • Regan, Francis & Johnsen, Jon T. (2004). Finland's recent legal services policy reforms:Swimming against the tide of international reform?
 • Johnsen, Jon T. (2003). Rettsliggjøring og rettshjelp. Innlegg om maktutredningen.
 • Johnsen, Jon T. (2003). Grenser for idrettens straffemyndighet.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Samisk rettshjelp. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 44–44.
 • Johnsen, Jon T. (2002). Problemskapende offentlighet i straffesaker.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Modernizing a law school. Oslo 2001.
 • Johnsen, Jon T. (2001). Når blir et regelverk enklere for brukeren?
 • Johnsen, Jon T. (2001). LEGAL AID IN NORWAY Paper to the International Legal Aid Group Conference: The Challenge of the New Century Melbourne June 13-16 2001.
 • Johnsen, Jon T. (1995). Blir juridiske studenter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 1. avdelingseksamen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 113–129.
 • Johnsen, Jon T. (1994). Blir juridiske studneter flinkere av å gå på kurs? Resultater til 2.-5. avdelingseksamen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 608–621.
 • Johnsen, Jon T. (1993). Juridisk utdanning i støpeskjeen. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 2–8.
 • Larsen, Mette Yvonne & Johnsen, Jon T. (1989). Advokaten - en rettssikkerhetsgaranti i barnevernsaker? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 49–50.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Fri rettshjelp for kvinner i Norske kvinnelige juristers forening 1947-87. Justine - Norske kvinnelige juristers forening.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Praksis i studiet. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 27–34.
 • Johnsen, Jon T. (1986). Naturlig å se praksisfag og teoretisk advokatrett/rettshjelpfag i sammenheng. Advokatbladet. ISSN 0801-3020. s. 9–12.
 • Johnsen, Jon T. (1981). Har Juss-Buss en framtid? Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. s. 62–72.
 • Johnsen, Jon T. (2020). TIME REQUIREMENTS ARISING FROM ARTICLES 5 AND 6 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. IMPLEMENTATION MANUAL FOR CRIMINAL CASES. European Comission for the Efficiency of Justice, Council of Europe.
 • Johnsen, Jon T. (2011). IMPLEMENTATION OF SATURN TIME MANAGEMENT TOOLS. Synthesizing report from seven test projects. Council of Europe. European commission for the efficiency of justice. (CEPEJ-SATURN(2011(2).
 • Johnsen, Jon T.; Stawa, Georg & Uzelac, Alan (2011). Evaluation of the Croatian Legal Aid Act and its implementation. Center for Human Rights, Zagreb .
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010. Justis- og politidepartementets rapportserie (Trykk: Departementenes servicesenter 06/10-150).
 • Johnsen, Jon T. (2010). Pilot test of a protocol for the implementation of CEPEJ SATURN tools. Council of Europe, European Comission for the Efficiency of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)3).
 • Johnsen, Jon T. (2010). Implementation test of SATURN tools in selected pilot courts. Council of Europe, European Comission for the Efficiency of Justice (CEPEJ-SATURN(2010)1).
 • Johnsen, Jon T. (2009). Engelsk Rettshjelp. Utvikling av en målstyrt organisasjon. Justis- og politidepartementet.
 • Johnsen, Jon T. & Smolej, Mirka (2007). Time management of justice systems: a Northern Europe study. Council of Europe Pubishing.
 • Johnsen, Jon T. (2000). NOU 2000:33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 82-583-0548-4. 2000(33).
 • Johnsen, Jon T. (1991). Juss-Buss and clinical legal education. Universitetet i Oslo Institutt fot rettssosiologi Jubuss stensilserie nr. 51.
 • Johnsen, Jon T. (1987). Synspunkter på regelforenkling: Rapport til Regelseminaret, Holmestrand 18.-19.juni 1987 Manuskript. Tilgjengelig på Universitetsbiblioteket. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi .
 • Johnsen, Jon T. & Helle, Halvard (1985). Årsrapport for Juss-buss 1985. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 30.
 • Johnsen, Jon T. & Aakerøy, Øyvind (1984). Årsrapport for Juss-buss 1984. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 26.
 • Johnsen, Jon T. (1982). RETTSHJELP I UTKANTSTRØK: Delrapport I: Juss-Buss i Troms (1978) Delrapport II: Udekkede rettshjelpbehov i to nord-norske lokalsamfunn (1978) Delrapport III: Avslilingsmekanismer (1981) Delrapport IV: Alternative rettshjelpstrategier (1981) Delrapport V: Behovet for offentlige rettshjelpkontorer (1982). Universitetet i Oslo Institutt for rettssosiologi .
 • Johnsen, Jon T. (1982). Årsrapport for Juss-buss 1981. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Jussbuss stensilserie nr 20.
 • Johnsen, Jon T. (1981). Juss-buss i Troms. Et langsiktig juridisk aksjonsforskningsprosjekt i Juss-Buss 1971-81. Universitetet i Oslo, Institutt for rettssosiologi Juss-Buss.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:16 - Sist endret 24. nov. 2021 14:10

Forskergrupper