Maria Astrup Hjort

Image of Maria Astrup Hjort
Norwegian version of this page
Phone +47-22859472
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

Hjort, Maria Astrup: Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 2011 ; Volum 8. s. 76-91.
  
Hjort, Maria Astrup: Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast. In: Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering 2008 ISBN 978-82-8152-018-9. s. 268-302.  

Hjort, Maria Astrup: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In: Yulex 2008. Unipub forlag 2008 ISBN 9788272261183. s. 163-183.

Hjort, Maria Astrup: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In: Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. : Jussformidlingen i Bergen 2008 ISBN 978-82-7960-006-0. s. 121-140.
  
Hjort, Maria Astrup: Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Oslo: Institutt for offentlig rett 2007 (ISBN 978-82-8063-065-0) 143 s. Institutt for offentlig retts skriftserie nr 4/2007.

 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behandlingen av politisaker - I grenseland mellom forvaltningsprosess og straffeprosess, I: Geir Heivoll & Sverre Flaatten (red.),  Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-049-3.  Kapittel.  s 207 - 242
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 131- 158 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-02
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 178- 192 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-04
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Gjennomføring av internasjonale forpliktelser i sivilprosessen. Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i Norge, Sverige og Danmark, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 277 - 290
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tvistelovens bevistilgangsregler som inspirasjonskilde for Straffeprosesslovutvalget. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 602- 615
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings, In Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (ed.),  Yulex 2013.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  Kapittel.  s 35 - 38
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Grunnloven § 94 og sivilprosessen: reformforslagene på 1800-tallet, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 11.  s 216 - 253
 • Hjort, Maria Astrup (2011). Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review.  ISSN 1756-4611.  8, s 76- 91 Show summary
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast, I:  Forfatningsteori møter 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-018-9.  Kapittel 7.  s 268 - 302
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer, I: Anne Gunn Berge Bekken & Dag Wiese Schartum (red.),  Yulex 2008.  Unipub forlag.  ISBN 9788272261183.  Kapittel 7.  s 163 - 183
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer, I: Thomas Eeg (red.),  Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum.  Jussformidlingen i Bergen.  ISBN 978-82-7960-006-0.  Kapittel 8.  s 121 - 140 Show summary

View all works in Cristin

 • Hjort, Maria Astrup (2016). Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02638-1.  429 s.

View all works in Cristin

 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016, 25. september). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Endringsprosesser i prosessretten.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Rettslige rammer for gjennomføring av bevissikring.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tilgang til bevis I sivile saker. Særlig om digitale bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Bevisbedømmelse ved spørsmål om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  121(4-5/2008), s 248- 249
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Forfatning og prosess: Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Institutt for offentlig retts skriftserie. 4/2007.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Rettslige utfordringer knyttet til bruk av elektronisk lagret materiale som bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Skriftlige elementer i vår muntlige sivilprosess.
 • Hjort, Maria Astrup & Bergh, Lars Magnus (2007). Innleder til Jan Engbergs artikkel "Legal meaning assumptions - what are the consequences for legal interpretation and legal translation?".
 • Hjort, Maria Astrup (2006). Norges plass i Europas sivilprosessrettslige landskap de siste hundre år.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Apr. 28, 2016 11:50 AM