Maria Astrup Hjort

Image of Maria Astrup Hjort
Norwegian version of this page
Phone +47 22859472
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

Hjort, Maria Astrup: Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 2011 ; Volum 8. s. 76-91.
  
Hjort, Maria Astrup: Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast. In: Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering 2008 ISBN 978-82-8152-018-9. s. 268-302.  

Hjort, Maria Astrup: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In: Yulex 2008. Unipub forlag 2008 ISBN 9788272261183. s. 163-183.

Hjort, Maria Astrup: Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In: Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. : Jussformidlingen i Bergen 2008 ISBN 978-82-7960-006-0. s. 121-140.
  
Hjort, Maria Astrup: Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Oslo: Institutt for offentlig rett 2007 (ISBN 978-82-8063-065-0) 143 s. Institutt for offentlig retts skriftserie nr 4/2007.

 • Hjort, Maria Astrup (2021). Class Actions and Group Litigation: A Norwegian Perspective . In Uzelac, Alan & Voet, Stefaan (Ed.), Class Actions in Europe: Holy Grail or a Wrong Trail?. Springer. ISSN 978-3-030-73035-2. p. 165–175. doi: 10.1007/978-3-030-73036-9.
 • Hjort, Maria Astrup (2021). Sources of Inspiration of Nordic Procedural Law: Choices and Objectives of the Legal Reforms. In Ervo, Laura; Letto-Vanamo, Pia & Nylund, Anna (Ed.), Rethinking Nordic Courts. Springer. ISSN 978-3-030-74851-7. p. 69–88.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). The EU’s Influence on Norwegian Civil Procedure through National Substantive Law. In Nylund, Anna & Strandberg, Magne (Ed.), Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia. ISSN 9781780686936. p. 111–124. doi: 10.1017/9781780688305.008.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster. In Sunde, Jørn Øyrehagen (Eds.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-055-4. p. 16–47.
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behandlingen av politisaker - I grenseland mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. In Heivoll, Geir & Flaatten, Sverre (Ed.), Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-049-3. p. 207–242.
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 56(3), p. 131–158. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-02. Full text in Research Archive
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 56(3), p. 178–192. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-04. Full text in Research Archive
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Gjennomføring av internasjonale forpliktelser i sivilprosessen. Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i Norge, Sverige og Danmark. In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 277–290.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tvistelovens bevistilgangsregler som inspirasjonskilde for Straffeprosesslovutvalget. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 602–615.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2013. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 9788272261503. p. 35–38.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Grunnloven § 94 og sivilprosessen: reformforslagene på 1800-tallet. In Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Ed.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. p. 216–253.
 • Hjort, Maria Astrup (2011). Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. ISSN 1756-4611. 8, p. 76–91. doi: 10.14296/deeslr.v8i0.1957.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast, Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-018-9. p. 268–302.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In Bekken, Anne Gunn Berge & Schartum, Dag Wiese (Ed.), Yulex 2008. Unipub forlag. ISSN 9788272261183. p. 163–183.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. In Eeg, Thomas (Eds.), Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Jussformidlingen i Bergen. ISSN 978-82-7960-006-0. p. 121–140.

View all works in Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand; Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon. Karnov Group Norway AS. ISBN 978-82-93816-31-7. 320 p.
 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Show all 7 contributors for this article] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 p. Full text in Research Archive
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02638-1. 429 p.

View all works in Cristin

 • Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Human rights and eID management.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Class action and group litigation – a Norwegian perspective .
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Sources of inspiration of Nordic procedural law.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hva er en god prosessordning?
 • Hjort, Maria Astrup (2018). God advokatskikk.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Fri bevisføring og fri bevisvurdering - truede prinsipper?
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Tilgang til digitale bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Materielle og prosessuelle krav – en kommentar til Ørnulf Øyens artikkel om HR-2018-1130-A . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(9), p. 580–582.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hva er en juridisk helt. [Business/trade/industry journal]. Juridika Innsikt.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Krav, påstand og påstandsgrunnlag - grunnleggende begreper i sivilprosessen. Pacta. 11(40), p. 57–60.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hvilket ansvar har dommeren for å legge til rette for et godt avgjørelsesgrunnlag i en sivil sak? . Jussens venner. ISSN 0022-6971. 53(6), p. 382–398. doi: 10.18261. Full text in Research Archive
 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Business/trade/industry journal]. Forskning.no.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Endringsprosesser i prosessretten.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Rettslige rammer for gjennomføring av bevissikring.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Bevisbedømmelse ved spørsmål om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 121(4-5/2008), p. 248–249.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Forfatning og prosess: Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast.
 • Hjort, Maria Astrup & Bergh, Lars Magnus (2007). Innleder til Jan Engbergs artikkel "Legal meaning assumptions - what are the consequences for legal interpretation and legal translation?".
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Skriftlige elementer i vår muntlige sivilprosess.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Rettslige utfordringer knyttet til bruk av elektronisk lagret materiale som bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2006). Norges plass i Europas sivilprosessrettslige landskap de siste hundre år.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tilgang til bevis I sivile saker. Særlig om digitale bevis. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Institutt for offentlig rett. ISSN 978-82-8063-065-0.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Sep. 17, 2020 4:40 PM