Maria Astrup Hjort

Bilde av Maria Astrup Hjort
English version of this page
Telefon +47 22859472
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Maria Astrup Hjort ble cand.jur. våren 2006. Hun var vit.ass. ved Institutt for offentlig rett, 2005-2006, der hun skrev avhandlingen ”Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen – fra klubbeslag til tastetrykk”. I 2007 ble hun stipendiat ved samme institutt. I 2015 disputerte Hjort med doktoravhandlingen "Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis". Hun har senere vært postdoktor og førsteamanuensis, og fikk deretter opprykk til professor med virkning fra 15. september 2019.

Forskningsfelt

Hjorts arbeider knytter seg dels til prosessrett og dels til rettshistorie.


Hjort er tilknyttet forskergruppen for tvisteløsning og forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring.

Emneord: Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk

Publikasjoner

 • Hjort, Maria Astrup (2021). Class Actions and Group Litigation: A Norwegian Perspective . I Uzelac, Alan & Voet, Stefaan (Red.), Class Actions in Europe: Holy Grail or a Wrong Trail?. Springer. ISSN 978-3-030-73035-2. s. 165–175. doi: 10.1007/978-3-030-73036-9.
 • Hjort, Maria Astrup (2021). Sources of Inspiration of Nordic Procedural Law: Choices and Objectives of the Legal Reforms. I Ervo, Laura; Letto-Vanamo, Pia & Nylund, Anna (Red.), Rethinking Nordic Courts. Springer. ISSN 978-3-030-74851-7. s. 69–88.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). The EU’s Influence on Norwegian Civil Procedure through National Substantive Law. I Nylund, Anna & Strandberg, Magne (Red.), Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia. ISSN 9781780686936. s. 111–124. doi: 10.1017/9781780688305.008.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Rettshistorisk metode og tolkning av historiske tekster. I Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-055-4. s. 16–47.
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behandlingen av politisaker - I grenseland mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. I Heivoll, Geir & Flaatten, Sverre (Red.), Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-049-3. s. 207–242.
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 56(3), s. 131–158. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 56(3), s. 178–192. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Gjennomføring av internasjonale forpliktelser i sivilprosessen. Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i Norge, Sverige og Danmark. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 277–290.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tvistelovens bevistilgangsregler som inspirasjonskilde for Straffeprosesslovutvalget. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 602–615.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings. I Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Red.), Yulex 2013. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 9788272261503. s. 35–38.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Grunnloven § 94 og sivilprosessen: reformforslagene på 1800-tallet. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 216–253.
 • Hjort, Maria Astrup (2011). Electronic evidence in control of and adversely affecting the opposing party: a comparative study of English and Norwegian law. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. ISSN 1756-4611. 8, s. 76–91. doi: 10.14296/deeslr.v8i0.1957.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Prosessreformen i Adler og Falsens grunnlovsutkast, Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-018-9. s. 268–302.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. I Bekken, Anne Gunn Berge & Schartum, Dag Wiese (Red.), Yulex 2008. Unipub forlag. ISSN 9788272261183. s. 163–183.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Regulering av e-post som bevis etter den nye tvisteloven - praktiske og rettslige utfordringer. I Eeg, Thomas (Red.), Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Jussformidlingen i Bergen. ISSN 978-82-7960-006-0. s. 121–140.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand; Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon. Karnov Group Norway AS. ISBN 978-82-93816-31-7. 320 s.
 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02638-1. 429 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Human rights and eID management.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Class action and group litigation – a Norwegian perspective .
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Sources of inspiration of Nordic procedural law.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hva er en god prosessordning?
 • Hjort, Maria Astrup (2018). God advokatskikk.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Fri bevisføring og fri bevisvurdering - truede prinsipper?
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Tilgang til digitale bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Materielle og prosessuelle krav – en kommentar til Ørnulf Øyens artikkel om HR-2018-1130-A . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(9), s. 580–582.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hva er en juridisk helt. [Fagblad]. Juridika Innsikt.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Krav, påstand og påstandsgrunnlag - grunnleggende begreper i sivilprosessen. Pacta. 11(40), s. 57–60.
 • Hjort, Maria Astrup (2018). Hvilket ansvar har dommeren for å legge til rette for et godt avgjørelsesgrunnlag i en sivil sak? . Jussens venner. ISSN 0022-6971. 53(6), s. 382–398. doi: 10.18261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøjd, Elise Koppang; Gakkestad, Mari & Hjort, Maria Astrup (2016). Jakten på digitale bevis kan gå på bekostning av folks privatliv. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Endringsprosesser i prosessretten.
 • Hjort, Maria Astrup (2016). Prosessrettslige spørsmål knyttet til investor- og forbrukerbeskyttelse på verdipapirmarkedet. Særlig om bevisbyrdeproblematikk og gruppesøksmål.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Rettslige rammer for gjennomføring av bevissikring.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Historiske linjer i den skandinaviske prosessretten - om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Bevisbedømmelse ved spørsmål om tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2013). Digital footprints as evidence in civil proceedings.
 • Hjort, Maria Astrup (2008). Stefan Kronqvist: Brott och digitala bevis. En handledning. 2. uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2007. 217 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 121(4-5/2008), s. 248–249.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Forfatning og prosess: Prosessbestemmelsene i Adler-Falsens grunnlovsutkast.
 • Hjort, Maria Astrup & Bergh, Lars Magnus (2007). Innleder til Jan Engbergs artikkel "Legal meaning assumptions - what are the consequences for legal interpretation and legal translation?".
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Skriftlige elementer i vår muntlige sivilprosess.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Rettslige utfordringer knyttet til bruk av elektronisk lagret materiale som bevis i sivile saker.
 • Hjort, Maria Astrup (2006). Norges plass i Europas sivilprosessrettslige landskap de siste hundre år.
 • Hjort, Maria Astrup (2015). Tilgang til bevis I sivile saker. Særlig om digitale bevis. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Hjort, Maria Astrup (2007). Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen - fra klubbeslag til tastetrykk. Institutt for offentlig rett. ISSN 978-82-8063-065-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:06 - Sist endret 24. nov. 2021 14:17