Ragnhild Helene Hennum

Image of Ragnhild Helene Hennum
Norwegian version of this page
Phone +47 97022147
Mobile phone +47 97022147
Username
Postal address PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO Norway

Professor Ragnhild Hennum is the elected Dean for 2020-2023.

Background

Ragnhild Hennum was born in 1967. She was awarded her Law degree (cand. jur) in 1991 from the University of Oslo. She received her doctoral degree (dr. philos) in 1999, also from the University of Oslo, on the dissertation: Evidence in cases of child sexual abuse (Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn). From 1992-2003, she worked in the Department of Criminology and Sociology of Law, as a lecturer, doctoral student and senior research fellow. She now (since 2004), works as Associate professor in Public Law.

Field of research

She has carried out multidisciplinary research in Criminal law/procedure and Sociology of law on various subjects: evidence, sexualized violence, euthanasia, sentencing and forced marriages. At present she teaches criminal law and procedure.

Publications

 • Dullum, Jane Vibeke & Hennum, Ragnhild Helene (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer? Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. p. 301–314.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2016). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. In Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025186. p. 329–356.
 • Bakketeig, Elisiv & Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn? In Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Ed.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. p. 21–38.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2010). Kjønnslikestilling på ville veier - kan kjønnsnøytrale krisesentre forsvares? In Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Ed.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. p. 126–141.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 50–59.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Kapittel 15 Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. In Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (Ed.), Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 9788215011936. p. 310–336.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. In Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. p. 254–276.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Tilregnelighet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 5–27.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2007). Likhet for loven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 94(3), p. 473–477.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Dommeravhør og menneskerettigheter- konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner. In Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian & Syse, Aslak (Ed.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. p. 247–262.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Strafferett og straffeprosess. In Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (Ed.), Straff og rett. Pax Forlag. ISSN 82-530-2957-8. p. 9–48.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Den rettslige behandlingen av voldtekt - hvorfor har Norge fått kritikk av FN? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 31–40.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Dømmer domstolene likt i like saker? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 3(1), p. 7–24.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). "Nye strafferettslige særreaksjoner". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 30(1/2), p. 24–42.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Larsson, Paul & Strandbakken, Asbjørn (2002). Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 89(1), p. 53–58.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Lesbiskes og homofiles rettsstilling. In Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (Ed.), Norsk homoforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00091-6. p. 85–103.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2000). Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.

View all works in Cristin

 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Visjoner og realiteter i rettsapparatets behandling av saker om seksualisert vold - utviklingen 1980-2000. Brottsoffermyndigheten. ISBN 91-974139-9-2. 13 p.

View all works in Cristin

 • Henriksen, Tore; Bubalo, Lana; Kinander, Morten; Søvig, Karl Harald; Hennum, Ragnhild Helene & Bøyum-Folkeseth, Odd Anders [Show all 9 contributors for this article] (2022). Norsk jussutdanning er knapt til å kjenne igjen. [Internet]. Juridika.no.
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Hennum, Ragnhild Helene & Teigen-Fagerheim, Rose (2022). De fleste partnerdrap hadde forvarsler. [Internet]. kjonnsforskning.no.
 • Houge, Anette Bringedal; Johannessen, Helen Maria; Laugerud, Solveig & Hennum, Ragnhild Helene (2021). Evidently Rape - Medisinsk, legal og allmenn forståelse av fysiske bevis i voldtektssaker. Bevis. ISSN 0803-3544. p. 29–32.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2013). Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn - spiller strafferetten en rolle? In Nordlöf, Kerstin (Eds.), Argumentation i nordisk straffrätt. Norstedts Juridik AB. ISSN 978-91-39-11296-9. p. 69–84.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris & Bostad, Inga (2009). Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga & Jorde, Doris (2009). Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Intervju: Det er mulig å sette Mulla Krekar i forvaring ved å endre norsk lov. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Intervju: Hva er rett og galt? Professor Ragnhild Hennum om den nye straffeloven i "Sånn er livet". [Radio]. NRK P2.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Intervju: – Foreldelse er et stort problem. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Hennum, Ragnhild Helene & Aas-Hansen, Astri (2009). Kriminalpolitisk seminar: Økte straffer for voldtekt og kvinnemishandling.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Forskning på rettsapparatet.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Adferd og personlig ansvar.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2007). Vold og trakkasering.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Kriminalisering av onde hensikter. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. p. 97–100.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Vil en grooming-bestemmelse fungere i Norge?
 • Hennum, Ragnhild Helene (2005). Richard B. Felson: Violence & gender reexamined. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 92(3).
 • Hennum, Ragnhild Helene (2005). Bokanmeldelse av: Aina Mee Ertzeid: Hevn og straff : studier av hevnens strafferettslige legitimitet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 33(1).
 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Straffens utmåling. Samfunnsviteren. ISSN 0805-7206. p. 15–18.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). "Kriminalitetsbildet i Norge i dag. Hvilke fanger har vi - hvilke fanger får vi?".
 • Hennum, Ragnhild Helene & Paul, Rachel (2002). Elizabeth M. Schneider: Battered Women an Feminist Lawmaking. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 89(2).
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). Ole Brink (red.): Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 89(1).
 • Strandbakken, Asbjørn; Larsson, Paul & Hennum, Ragnhild (2002). Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. p. 53–58.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Bokanmeldelse av: Martin Skaug Halsos:"§213 i almindelig borgerlig straffelov av 1902. Homoseksualitet i Norge og rettslige reaksjoner mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972". K-serien nr. 1/2001. Avdeling for kriminologi, Oslo 2001. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 90–92.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Homomeldingen. Løvetann. ISSN 0800-014X. p. 26–29.
 • Bakketeig, Elisiv & Hennum, Ragnhild Helene (1999). Mistenkte overgripere belyst med et empirisk materiale.
 • Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten & Larsen, Arne Martin [Show all 13 contributors for this article] (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Universitetet i Agder. Full text in Research Archive
 • Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier & Norden, Dag Bugge [Show all 10 contributors for this article] (2011). Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13. Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. ISSN 9788258311031.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Straffeloven § 222- bestemmelsen om tvangsekteskap Kapittel i IMDI-rapport 6- 2008. Integreringskart 2008. Tvangsekteskap en kunnskapsstatus. IMDI-rapport 6- 2008. ISSN 978-82-92757-41-3.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). "Grovt uaktsom voldtekt" Bilag 3 i Madeleine Leijonhufvud "Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten". Forlaget Thomson. ISSN 978-91-7610287-9.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Seksuelle overgrep mot barn: omfang og rettsapparatets behandling Redd barnaa rapportserie 2004: 5. Redd Barna. ISSN 82-7481-101-1.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Seksuelle overgrep mot barn : omfang og rettsapparatets behandling. Redd Barna, Rapport 2004:5. ISSN 82-7481-101-1.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). Domstolenes utmåling av straff - en undersøkelse av rettspraksis. Justis- og politidepartementet.
 • Hennum, Ragnhild Helene & Paul, Rachel (2000). Lovgivning mot tvangsekteskap og bigami. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7100-126-4.
 • Hennum, Ragnhild Helene (1999). Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn Avhandling for graden dr.philos. Institutt for kriminologi, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Jan. 30, 2020 2:06 PM

Projects

No ongoing projects