Erling Selvig

Professor emeritus
Image of Erling Selvig
Norwegian version of this page
Phone 22859745
Mobile phone 906 874 99
Room 125C DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Scandinavian Institute of Maritime Law Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Maritime Law, Petroleum Law

Publications

 • Selvig, Erling (2021). A regulatory regime in development, In Yngve Bustnesli; Olav Boye Sivertsen; Hans Petter Nordby & Tore Ulleberg (ed.),  Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework..  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-50753-1.  Kapittel 1.2.  s 24 - 56
 • Selvig, Erling (2019). The Petroleum Act - A Regulatory Regime in Development. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (513) Full text in Research Archive.
 • Selvig, Erling (2016). Kommentarer 2009-2012. Nordiske domme i sjøfartsanliggender.  ISSN 0085-4220.  2012, s III- XLVIII
 • Selvig, Erling (2016). Tredjepartstariffer. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (472)
 • Selvig, Erling (2013). Utviklingslinjer i et nordisk sjølovsfellesskap med internasjonal forankring. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (417), s 11- 32
 • Selvig, Erling (2011). Limitation of shipowners´ liability and forum shopping in EU/EEA states. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 359- 390
 • Selvig, Erling (2009). Kontraktsrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§43-46, 48-49.
 • Selvig, Erling (2008). Securities markets - a case for European regulation?, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  Regulation strategies in the European Economic Area.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-1561-6.  Kapittel.  s 45 - 58
 • Selvig, Erling (2006). Utviklingen av et samlet lovverk på finansområdet, I: Sven-henning Kjelsrud (red.),  Erfaringer og utfordringer. Jubileumskrift - 20 år som integrert finanstilsyn. kredittilsynet 1986-2006.  Kredittilsynet.  ISBN 978-82-997376-0-9.  Kapittel 2.  s 50 - 61
 • Selvig, Erling (2005). The Lugano convention and limitation of shipowners´ liability. MarIus.  ISSN 0332-7868.  335, s 1- 48
 • Selvig, Erling (2004). EU´s finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler. Det juridiske fakultets skriftserie.  ISSN 0801-809X.  (102), s 3- 21

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling; Keiserud, Jørgen & Haugen, Lise Ljungmann (2020). Finansforetaksloven med kommentarer. Bind 1. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205512993.  1592 s.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2019). Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03414-0.  443 s.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2015). Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-025445.  423 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (red.) (2012). European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3079-4.  139 s.
 • Selvig, Erling (2008). Livsforsikringsreformen 2008. Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01393-0.  212 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2008). Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-1561-6.  142 s.
 • Selvig, Erling (2006). Kjøpsrett til studiebruk. 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00949-2.  395 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2006). The European economic area enlarged. Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1194-9.  126 s.
 • Selvig, Erling (2004). Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget.  ISBN 8215002625.  394 s.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (ed.) (2002). European Law in the German-Norwegian Context. Origins and Perspectives. Berlin Verlag.  ISBN 3-8305-0248-6.  152 s.

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling (2018). Foreword, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Forword.  s VII - XIV
 • Selvig, Erling (2018). KOmmentarer 2009-2014. Nordiske domme i sjøfartsanliggender.  ISSN 0085-4220.  2014, s III- lxxv
 • Selvig, Erling (2018). Krisehåndtering i forsikring- og pensjonssektoren. Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt til Finansdepartementet 29. januar 2018.. NOU - Norges offentlige utredninger. 3.
 • Selvig, Erling (2018). Utviklingslinjer i forsikringslovgivningen.
 • Selvig, Erling (2017). Utviklinglinjer i finanslovgivningen.
 • Selvig, Erling (2015). Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. Utredning nr 29 fra Banklovkommisjonen. Avgitt til Finansdepartementet 28. april 2015. NOU - Norges offentlige utredninger. 5.
 • Selvig, Erling (2014). Hvilke krav bør stilles til fremtidens tjenestepensjonsmarkeder?.
 • Selvig, Erling (2014). Ny uførordning i privat sektor.
 • Selvig, Erling (2014). Pensjonslovene og folketrygdreform IV. Ny ytelsesbasert alderspensjon.
 • Selvig, Erling (2013). Nye uførepensjonsprodukter.
 • Selvig, Erling (2013). Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen. Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt Finansdepartementet 7. januar 2013. NOU - Norges offentlige utredninger. 3.
 • Selvig, Erling (2013). Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 12.
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen fase III.
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen og arbeidet med tilpasning av tjenestepensjoner. Forslag om hybride pensjoner.
 • Selvig, Erling (red.) (2012). Fripoliser og kapitalkrav. Utredning nr. 25 fra banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 3.
 • Selvig, Erling (2012). Hovedtrekkene fra NOU 2012:13.
 • Selvig, Erling (2012). Hvem er i dag normgiver i sentrale skipsfartsrelaterte spørsmål, og hvilke utfordringer har utviklingen fra regional til internasjonal regulering medført for aktørene i bransjen?.
 • Selvig, Erling (2012). Norsk tilpasning til EUs krisehåndteringsdirektiv.
 • Selvig, Erling (2012). Ny lovgivning om kollektive tjenestepensjonsforsikring.
 • Selvig, Erling (2012). Ny tjenestepensjon i privat sektor.
 • Selvig, Erling (red.) (2012). Pensjonslovene og folketrygdreforment II. Utredning nr. 26 fraBanklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 2012:13.
 • Selvig, Erling (2012). Pensjonsreform og tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Gjeldende rett. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 8 A.
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Lov om finansforetak og finanskonsern. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 8 B.
 • Selvig, Erling (2011). Ny lovgivning om tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2010). Forumshopping i EU/EØS området. Gir samspillet mellom Brussels I forordningen, jurisdiksjonsklausuler og sjørettskonvensjoner nye muligheter?.
 • Selvig, Erling (red.) (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Utredning nr 23. fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 6.
 • Selvig, Erling (2010). Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring?.
 • Selvig, Erling (2009). Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Utredning nr 22 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 2.
 • Selvig, Erling (2008). Eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 13.
 • Selvig, Erling (2008). Lov om gjeldsbrev, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  17. feb. 1939 nr 1.  s 433 - 441
 • Selvig, Erling (2008). Nettbankbasert betalingsoverføring. Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 21.
 • Selvig, Erling (2008). Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 20.
 • Selvig, Erling (2007). Individuell pensjonsordning. Utredning nr. 18 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 17.
 • Selvig, Erling (2007). Livsforsikring i spøpeskjeen.
 • Selvig, Erling (2007). Meglerprovisjon i forsikring. Utredning nr. 16 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i soliditetssammenheng.
 • Selvig, Erling (2006). Fellespensjonskasser. Utredning nr. 14 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 12.
 • Selvig, Erling (2006). Kredittforening som konsernspiss. Utredning nr 15 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 17.
 • Selvig, Erling (2005). 17. feb.1939 nr 1 Lov om gjeldsbrev, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-34210-5.  17. feb. 1939 nr. 1.  s 488 - 496
 • Selvig, Erling (2005). Obligatorisk tjenestepensjon. Utredning nr. 13 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 15.
 • Selvig, Erling (2004). EUs finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler.
 • Selvig, Erling (red.) (2004). Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods. NOU - Norges offentlige utredninger. 21.
 • Selvig, Erling (2004). Forum non conveniens i sjøfartsforhold.
 • Selvig, Erling (2004). Ny pensjonskasselovgivning.
 • Selvig, Erling (red.) (2004). Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov. Utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen. NOU - Norges offentlige utredninger. 24.
 • Selvig, Erling (2004). Pensjonskasser for tjenestepensjonsordninger.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:34 PM - Last modified May 14, 2018 10:00 AM