MarIus 474: Kollektivtransportørenes erstatningsansvar for personskade o.l. – Harmonisering av ansvarsreglene?

Forfatter: Karin M. Bruzelius, tidligere Høyesterettsdommer

De fleste benytter kollektivtransport. Oppstår det skade eller tap er det transportmidlet som avgjør ansvarsgrunnlag og -begrensning. Ofte tilbyr én transportør transport med forskjellige transportmidler (buss, bane, jernbane og båt). Artikkelen drøfter om det da er riktig at det er forskjeller i ansvarsregimene. Gjeldende regler om ansvar for skade på passasjerer, reisegods og forsinkelse gjennomgås, og artikkelen reiser spørsmålet om det er mulig – og ønskelig – å innføre et ansvarsregime for kontraherende transportørers ansvar for skade og tap på person, reisegods og forsinkelse ved kollektivtransport.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

By Karin Bruzelius, tidligere Høyesterettsdommer
Published Mar. 29, 2017 2:30 PM - Last modified Dec. 17, 2020 3:41 PM