Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter - erfaringer fra Indonesia

Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv handler om selskapers ansvar om å respektere menneskerettighetene. En rekke initiativ rundt om i verden har tatt sikte på å styrke selskapers etterlevelse av menneskerettighetene. Aksel Tømte v/SMR og styremedlem i FIAN Norge forteller fra sitt pågående arbeid i Indonesia.
Henter forslag fra Google

Nye palmeoljeplantasjer fortrenger lokale bønder i Indonesia. Foto: FIAN

Mens FNs veiledende prinsipper er generelle og overordnede, finnes det mer konkrete veiledninger på sektoralt-nivå, for eksempel i forhold til akkumulasjon av land for landbruks- og plantasjeformål. Et tidligere FoHRC/FIAN-seminar satte søkelyset på "the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure". Det finnes en rekke standarder og veiledninger knyttet til hvordan selskaper bør gå frem for å opptre ansvarlig når de investerer i land.

Mange dilemma knyttet til temaet

Det er mange dilemma knyttet til dette temaet. For eksempel kan det på den ene siden være problematisk at selskaper som investerer i land baserer seg på nasjonalt lovverk, så lenge det lokale lovverket ikke gir tilfredstillende anerkjennelse av eie- og bruksretten til urfolk og lokalbefolkning. På den andre siden er det også dypt problematisk om selskapene selv skal puttes i en posisjon der de får definere hva som utgjør legitime lokale krav til land.

Presentasjonen vil diskutere disse problemstillingene i lys av erfaring fra langsiktig arbeid med palmeoljesektoren i Indonesia.  Den vil bestå av følgende delpunkter:

  • Introduksjon til tematikken menneskerettigheter og næringsliv
  • Innledning om palmeoljeindustrien i Indonesia og erfaring fra prosjektarbeid
  • Palmeoljeindustrien, retten til mat, og andre økonomiske rettigheter
  • Initiativer for å gjøre industrien mer ansvarlig
  • Tanker om relevansen av de overnevnte erfaringene for arbeid i Norge og Internasjonalt, og betydningen av FIANs stemme.

Vi håper på interaktiv diskusjon, med aktive innspill fra deltakerne, særlig ift. de to siste punktene.

Det blir lett servering. Vel møtt!

 

Published Sep. 10, 2019 12:01 PM - Last modified Sep. 11, 2019 10:23 AM