Tros-og overbevisningsfrihet på nye verdensspråk

-Rundt halvparten av alle fagartiklene er med over i den indonesiske utgaven, sammen med en nyskrevet artikkel om situasjonen i Indonesia og engenerell oppdatering av hva som har skjedd innen menneskerettigheter til tros- og livssynsfrihet mellom 2004 og 2009.

-Friheten vi snakker om skal ikke begrenses til en frihet som omfatter religion. Overbevisnings-begrepet dekker også sekulære oppfatninger og holdninger, sier Tore Lindholm (t.v.), her under en seremoni hvor han overrekker boka til en indonesisk bibliotekar.

Dette sier Tore Lindholm, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og hovedredaktør for boka Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook. Da kjempe-antologien på rundt 1100 sider utkom på engelsk i 2004 representerte den et gjennombrudd: For første gang hadde man samlet bidrag fra forskere, og aktivister fra mange land og kulturer med temaet Frihet til tro eller overbevisning.

-Friheten vi her snakker om skal ikke begrenses til en frihet som omfatter religion. Overbevisnings-begrepet dekker også sekulære oppfatninger og holdninger, sier Lindholm, som er filosof av fag, og førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Ny utgave – på indonesisk
Lindholm har nylig stått i spissen for arbeidet med å utgi en forkortet og oppdatert versjon av antologien på indonesisk. Indonesia, som er verdens femte største nasjon, har seks ulike, offisielt godtatte trosretninger, islam, protestantisme, katolisisme, hinduisme, buddhisme og konfusianisme.
-Det er viktig å høre til en av disse trosretningene, i alle fall offisielt, sier Lindholm. Som legger til at andre trosretninger, som jødedom og baha’i samt eldgamle og før-koloniale indonesiske religiøse retninger henvises til turistdepartementet – som folklore!  

Forfølgelse av ateister
Dersom man ikke tilhører et trossamfunn, er man i praksis dårlig stilt, fortsetter Lindholm.
-Under omveltningene midt på 1960-tallet ble over en halv million indonesere regelrett henrettet under foregivende av de var kommunister. Den dag i dag har Indonesia en lovgivning og administrativ praksis som diskriminerer ikke-troende. Det er her betydningen av ordet ”overbevisning” kommer inn med full tyngde: 
- Menneskerettighetskonvensjonen om sivile og politiske rettigheter garanterer full tros-og overbevisningsfrihet. I boka tar vi opp dette, drøfter temaet og setter det inn i en bred sammenheng. Det er derfor en glede for oss at nettopp den indonesiske utgaven av boka også er blitt et verdifullt redskap i en pågående sak for konstitusjonsdomstolen om å revidere en gammel lov som innskrenker religionsfriheten..

Utgaver på russisk og kinesisk
Den indonesiske utgivelsen har kommet i stand takket være et samarbeid mellom Norsk senter for menneskerettigheter, Oslokoalisjonen for religions-og trosfrihet og Utenriksdepartementet med kompetent oversetterhjelp fra universiteter i Yogjakarta . Tore Lindholm har hatt det faglige overoppsynet. Samtidig samarbeider han nært med Det internasjonale sentert for studier av rett og religion ved Brigham-Young-universitetet i Utah, USA. Der arbeider bl.a. forskerne W. Cole Durham jr. og Elizabeth A. Sewell som har stått sentralt i arbeidet med antologien gjennom et tiår. De to sistnevnte er også sentrale når antologien senere i år skal utgis på ytterligere to verdensspråk: russisk og han-kinesisk.
 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 25. feb. 2010 14:54 - Sist endret 29. mars 2010 13:39