MultiRights-prosjektet er i gang

-Dette er et ettprosjekts destillat av Universitetet i Oslos samlede ambisjoner.

Slik oppsummerte UiOs rektor, Ole Petter Ottersen prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary da han i begynnelsen av september talte under prosjektets offisielle åpning i SMRs lokaler.

Fra åpningen: Geir Ulfstein (t.v.), Nils A Butenschøn og Andreas Føllesdal lytter til UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. (foto: CBA)

-Dette er en stor dag for oss alle, fortsatte rektor, som så frem til å delta under oppsummeringen av prosjektet i 2016, etter det som etter alt å dømme blir fem begivenhetsrike og utbytterike år.

Tverrfaglig tilnærming

Direktør Nils A Butenschøn ved SMR uttalte at prosjektet ikke bare kan stå som representant for UiOs ambisjoner. Det er også i høy grad et meget viktig redskap i arbeidet for å realisere Norsk senter for menneskerettigheter ambisjoner, sa Butenschøn. Som pekte på at et tverrfaglig miljø av jurister, statsvitere og filosofer gir en faglig og metodisk tilnærming som også reflekterer SMR. Menneskerettigheter er tverrfaglige i sin karakter. Samtidig berører prosjektet sentrale utfordringer i samtiden. Dette gir MultiRights en dynamikk og aktualitet som er meget verdifull.

Butenschøn ønsket også særskilt velkommen til professor Geir Ulfstein, som tidligere har vært direktør ved SMR, og som nå er tilbake ved senteret som leder av prosjektet, sammen med professor Andreas Føllesdal. Føllesdal vil bruke den altoverveiende del av sin arbeidstid på prosjektet, og vil således stå helt sentralt i arbeidet fremover, sammen med Ulfstein, som vil dele arbeidsdagen mellom MultiRights og Institutt for Offentlig Rett. I tillegg vil prosjektet, som har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet, beskjeftige fire postdoktorer, en Ph.d-kandidat samt en koordinator. Prosjektet er tildelt kontorlokaler i SMR.

Et spørsmål om legitimitet

MultiRights skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Det hevdes av enkelte at menneskerettighetstraktater på regionalt og globalt nivå kan være et felles moralsk grunnlag for folkeretten. Men andre er bekymret for at veksten av internasjonale domstoler og tilsynsorganer er illegitim.MultiRights-prosjektet vil først undersøke påstander om mangel på legitimitet, og deretter vurdere forslag til endringer i de globale og europeiske menneskerettighetsorganene.

Prosjektet ser særlig på fire modeller for en flernivå menneskerettsorden, som spenner fra å gi forrang for nasjonale domstolene til opprettelse av en verdensdomstol for menneskerettigheter. Disse modellene blir vurdert ut fra fire ’konstitusjonelle’ legitimitetsprinsipper: menneskerettighetsverdier, rettsstat, nærhetsprinsippet og demokrati.

For ytterligere informasjon vises det til prosjektets hjemmesider.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. sep. 2011 12:22 - Sist endret 12. sep. 2011 13:34