Funksjonshemmede nedprioriteres i bistandsarbeidet

Rettighetene til funksjonshemmede har vært nedprioritert i norsk og internasjonal bistand. Dette til tross for at nettopp funksjonshemmede er spesielt utsatt for fattigdom, sosial isolasjon og generell stigmatisering.

Mer om den tematiske arbeidsgruppen Human Rights and Development

To sentrale konferansedeltakere: Michael Stein (t.h.) og SMRs forskningsleder, Bård A. Andreassen (foto: cba)

-15 prosent av verdens befolkning har en eller annen form for funksjonshemming – med forbehold om at slik tallfesting aldri kan bli helt nøyaktig. Men andelen funksjonshemmede som befinner seg under fattigdomsgrensen er dobbelt så høy som vanlig. Dette forteller i klartekst at funksjonshemminger ikke får den oppmerksomhet som trengs i bistandsarbeidet.

Dette påpekte Michael Stein, medstifter av og leder for The Harvard Law School Project on Disability og en av nøkkelpersonene bak den internasjonale og tverrfaglige konferansen Norsk senter for menneskerettigheter og  Steins prosjekt i fellesskap arrangerte i Oslo 11. og 12 .oktober.

Sentral person

Stein er en internasjonalt anerkjent ekspert  innen lovgivning og praksis hva angår funksjonshemmede og deres rettighetsvern. Han er også blant dem som utarbeidet FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. På konferansens åpningsdag holdt han innledningstalen for en meget godt besøkt konferanse, der en rekke nasjoner og grupper var representert.

Det var i 2006 at FN vedtok  en egen konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonshemminger. Konferansen undersøkte  hvordan disse rettighetene bør påvirke, og eventuelt har påvirket bistandsarbeidet.

Konkrete løsningsforslag

En rekke internasjonale nøkkelpersoner deltok for å vurdere  i hvilken grad internasjonal utviklingspolitikk generelt har tatt opp i seg intensjonene fra FN-konvensjonen. Det er spesielt forhold innen rettspleien, helsevern og sysselsetting som ble fokusert  under konferansen. Deltakerne kan vise til omfattende erfaring fra feltarbeid, og en viktig målsetting med konferansen var å identifisere og formulere hvilke utfordringer funksjonshemmede i land som mottar bistand står overfor. Og  i tillegg formulere konkrete løsningsforslag når det gjelder forslag til hvordan forholdene kan bedres.

Internasjonal ekspertise

Forskere og personer med bred praksis  og kompetanse innen bistand og arbeid med funksjonshemmedes rettigheter deltok under konferansen, og en lang rekke nasjoner var representert, både blant deltakere og talere. Konferansen inngår i rekke av større faglige arrangementer som gjennomføres i tilknytning til SMRs 25 årsjubileum, og det faglige ansvaret er forankret i den tematiske arbeidsgruppen Menneskerettigheter og utvikling ved SMR.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 11. okt. 2012 14:54 - Sist endret 9. nov. 2018 14:17