Menneskerettsvokabularet ved nyere kriminal-og sikkerhetstiltak

Hvordan brukes menneskerettsvokabularet ved nyere kriminal-og sikkerhetstiltak? Hvilken vekt har ordene? Dette er temaet for et av forskningsprosjektene ved SMR.

-I de siste årene har vi opplevd stadig sterkere fokus på trusler i det offentlige rom, som terrorisme, epidemier og naturkatastrofer. For å svekke truslene har vi fått mange nye lover og regler. En utført kriminell handling er ikke lenger det eneste grunnlag for rettslig forfølgelse. Muligheten for at en handling kan finne sted blir også gjenstand for etterforskning og straffeforfølgelse. Dette skaper nye utfordringer i arbeidet for å verne om menneskerettighetene.
Dette sier forsker Heidi Mork Lomell ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun er i gang med et forskningsprosjekt som tar mål av seg til å analysere denne nye rettsutviklingen. Prosjektet, som har tittelen Losing a Discourse of Justice? er finansiert gjennom Norges Forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko.
-Målet er å utgi en bok som setter et kritisk lys på denne utviklingen, sier Lomell, som skrev doktorgradsavhandling om video-overvåking i offentlige rom, og hva dette har gitt for konsekvenser for menneskerettsvernet.
- Vi må ikke komme dit at det beste blir det godes fiende, sier Lomell.
-Vel er det viktig å bekjempe både terrorisme, epidemier og naturkatastrofer, mens hvis konsekvensene av denne kampen blir et stadig mer repressivt og paranoid samfunn, vil mange av våre sentrale verdier gå tapt underveis. Jeg håper dette prosjektet, og boka som skal komme ut av dette, vil være et bidrag til at vi fortsatt kan opprettholde et samfunn preget av trygghet og åpenhet, sier Lomell.
 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 19. nov. 2009 10:03 - Sist endret 2. nov. 2012 09:40