CRPD, menneskerettigheter og utvikling

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i et utviklings og menneskerettslig perspektiv. Dette var utgangspunktet for et seminar den 2. desember – dagen før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD (The UN Convention on the Rights of Persons with Disability) stod i fokus.

SMR-professor Bård A. Andreassen (t.h.) ledet konferansen. Her i samtale over weblink med Stig Langvad, ledende dansk aktør og aktivist for rettighetene til folk med nedsatt funsjonsevne. (foto: CBA)

3. desember 2013, på selve den  internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, arrangerte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet en felles fagkonferanse i Oslo.

Et internasjonalt og bistandsorientert perspektiv

Dagen før hadde SMR, i samarbeid med Atlasalliansen Norge og Plan Norge arrangert  et seminar med et særskilt internasjonalt og bistandsorientert perspekti v.

I sommer ratifiserte Norge, som den 130. nasjonen, FNS internasjonale konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen oppfordrer mellom annet alt utviklings-og menneskerettslig intervensjonsarbeid til å holde fokus på og inkludere folk med nedsatt funksjonsevne. Seminaret ønsket å etablere et forum for relevante aktører innen feltet, fra statsforvaltning, NGOer og akademia.

-Mer enn jus og politikk

-Vi trenger mer enn juridiske og politiske instrumenter, sa SMRs direktør, Inga Bostad, i sin innledning.

 –Vi trenger engasjerte institusjoner, vi trenger opplæring, engasjement og kunnskap. Og vi trenger klagerett. Uten denne er vi sårbare.

Bostad påpekte en erfaring mange med nedsatt funksjonsevne deler, at det er langt mellom konvensjonens standarder og hverdagslivets realiteter. Men samtidig som tiltakene for å bedre denne gruppens livssituasjon bør være en selvfølgelig del av alt bistandsarbeid, bør vi ikke glemme at det finnes eksempler til etterfølgelse i mange land. Bostad pekte bl.a. på India og praksis der som et sted der det finnes eksempler til etterfølgelse.

-Nysgjerrighet og åpenhet bør prege dette arbeidet, som i så mange andre sammenhenger, sa Bostad.

Tunge aktører blant talerne

Flere tunge internasjonale og nasjonale aktører var blant talerne. Professor Michael Stein leder et eget prosjekt om nedsatt funksjonsevne ved Harvard Law School, i tillegg til å være en sentral premissleverandør og rådgiver, ikke minst i FN-sammenheng. Han presenterte innledningsvis et oversyn over selve konvensjonen.

Deretter fulgte en sekvens der Stig Langvad, ledende dansk aktør og aktivist for rettighetene til folk med nedsatt funsjonsevne, deltok over datalink fra København, mens leder for internasjonal avdeling ved Norges Røde kors stod for den tredje hovedinnledningen.

Deretter fulgte paneldebatt, filmvisning og dialog med de rundt 80 fremmøtte. Resultatet ble et verdifullt innspill og en slag innledning til den store nasjonale markeringen av den  internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og den tematiske arbeidsgruppen ved SMR, Human Rights and Development, under ledelse av Bård A. Andreassen, som også ledet seminaret, kunne notere seg for nok et vellykket arrangement.

Emneord: Nedsatt funksjonsevne, Bistand, Menneskerettigheter Av Christian Boe Astrup
Publisert 3. des. 2013 12:32 - Sist endret 9. nov. 2018 14:19