Medias rolle i væpnede konflikter

Media – både gamle og nye – er vesentlige instrumenter både når det skal føres krig eller oppnås fred. De er enten selv aktører, eller i det minste redskaper for viktige aktører når det gjelder å presse frem både fred – og konflikt. 

Norsk senter for menneskerettigheter er blant initiativtakerne til et internasjonalt forskningsprosjekt som omhandler media, både i væpnede konflikter og som instrumenter for fred.

Media og krig

Media in Armed conflicts and Peace building: Informing and Acting er tittelen på prosjektet som nå søkes finansiert gjennom EUs sjuende rammeprogram. Prosjektet, kalt MAIA til daglig, koordineres fra det franske Sorbonne-universitetet. I tillegg til partnere fra Italia, Serbia, Belgia, Marokko og Polen finner vi også SMR, representert ved førsteamanuensis Kjetil Mujezinovic Larsen:

-Temaet har vært på agendaen i SMRs flerfaglige tematiske arbeidsgruppe Menneskerettigheter og konflikt, sier Larsen.
-Denne tematiske arbeidsgruppen fordyper seg, som navnet tilsier, i den menneskerettslige siden ved voldelige konflikter. Media utgjør en ikke uvesentlig del av mange slike konflikter, og det vi nå ønsker, sammen med våre internasjonale partnere, er å se nærmere på ulike aspekter ved temaet, sier Larsen, som presiserer at prosjektet på dette stadiet bare er et av mange som søker EU-midler.

Teori og anvendt forskning

-Dersom vi skulle få gjennomslag for vår søknad, åpner dette for å realisere mange av de ambisjonene som knyttes til vår tematiske arbeidsgruppe, fortsetter Larsen. Gruppen er en av fire, som alle har det til felles at de omfatter både forskere og medarbeidere med tilknytning til SMRs internasjonale programmer. Altså en kombinasjon av teori og anvendt forskning. Dersom prosjektet skulle få støtte, vil det eksempelvis være aktuelt for SMR å trekke veksler på det samarbeidet som allerede eksisterer mellom senteret og den Qatar-baserte internasjonale arabisk/engelskspråklige TV-kanalen Al Jazeera. Med sin omfattende dekning, bl.a. av ulike konflikter i Midt-Østen,  vil dette samarbeidet være en kilde til mye verdifull kunnskap.

-Helt konkret planlegger vi en studie av transnasjonale media som instrumenter innen fredsbygging, forteller Larsen. –Det vil ventelig bli en komparativ studie av utvalgte internasjonale media-aktører, deriblant Al Jazeera, i tillegg til sentrale vestlige aktører.

Et prosjekt, to mål

Det planlagte prosjektet har to mål: Først å vurdere medias rettigheter, ansvar og innflytelse overfor andre parter i konfliktsituasjoner. Dernest å vurdere medias innsats innen fredsbygging generelt. Det er her samarbeidet med Al Jazeera utgjør et viktig element. SMR vil bl.a. etter planen arrangere en internasjonal konferanse med tittelen Media som fredsbyggere og informatører for fred. Etter planen skal SMR også publisere en studie av effektene menneskerettighetsbrudd har på utbruddet av væpnede konflikter.

-Den underliggende motivasjonen for MAIA-prosjektet er erkjennelsen at media – fra globale TV-kanaler og nyhetsbyråer til lokale radiostasjoner og sosiale media – kan spille, og spiller, en avgjørende rolle både når det gjelder å fremprovosere konflikter, og å dempe dem, sier Larsen. Som håper at dette internasjonale samarbeidet kan bli realisert, og at det også vil styrke forbindelsen mellom teoretisk og anvendt forskning både ved SMR og  blant de øvrige samarbeidspartnerne.

 

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 7. feb. 2013 11:09 - Sist endret 9. nov. 2018 14:19