Ny strategi for SMR

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.

Norsk senter for menneskerettigheter holder til i 2. og 3. etasje av Cort Adelers gate 30, i Oslo.

Norsk senter for menneskerettigheters strategi for perioden 2015-2018 tar utgangspunkt i senterets vedtektsfestede formål, Universitetet i Oslos «Strategi 2020», Det juridiske fakultets «Strategisk plan 2010-2020» samt SMRs tidligere interne strategier.

SMRs strategi beskriver senterets ønskede profil og de viktigste mål og satsningsområder for strategiperioden. Selve strategidokumentet utfylles av interne aktivitetsplaner som utformes årlig gjennom den ordinære budsjett- og årsplanprosessen, som beskriver de viktigste konkrete tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres for å oppfylle de strategiske målsetningene.

Overordnet visjon

SMR bygger sin virksomhet på de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene og på grunnleggende verdier som tillit og solidaritet, respekten for alle mennesker, deres verdighet, frihet, likhet og forskjellighet, samt akademiske verdier som kollegialitet, kritisk refleksjon, akademisk frihet og etisk innsikt.

SMRs overordnede visjon fremgår av formålsparagrafen i senterets vedtekter, § 1:

Norsk senter for menneskerettigheter (Engelsk tittel: The Norwegian Centre for Human Rights, forkortet NCHR) har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon.

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved Universitetet i Oslo.

Overordnede mål

SMRs mål for perioden 2015-2018 er å styrke senterets rolle som det viktigste norske senteret for menneskerettigheter. SMR skal også styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet.

SMR skal også medvirke til å oppfylle UiOs og fakultetets strategier og til å styrke UiOs og fakultetets internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling, anvendt programaktivitet og innovasjon innenfor alle områder av SMRs virksomhet.

SMR skal være en ledende institusjon for fler- og tverrfaglig menneskerettslig forskning, utdanning og anvendt programaktivitet. SMR skal sette kraft bak gjennomføring av sine strategier for fremtiden. Samtidig skal det sikres en videreføring og ytterligere forsterking av aktiviteter og temaer hvor senteret allerede har sin styrke.

Optimal ressursutnyttelse

For at SMR skal lykkes med sin strategiske utvikling må sentrale rammebetingelser være oppfylt. Gjennom hele strategiperioden er det derfor et grunnleggende mål for SMR å sikre en best mulig utnyttelse av tilgjengelig ressurser og øvrige betingelser, å arbeide kontinuerlig for bedre betingelser, samt å sikre en god og effektiv organisasjon.

De viktigste betingelsene for å lykkes med strategien er:

1.            å sikre tilstrekkelig bemanning av vitenskapelig ansatte på relevante tema/disipliner.

2.            å sikre økt ekstern finansiering av stillinger til forskning, undervisning og anvendt virksomhet.

3.            å foreta gode strategiske valg og prioriteringer gjennom hele strategiperioden, med sikte på å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten.

 

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 21. aug. 2014 10:02 - Sist endret 3. mars 2015 12:24