Hvordan bidrar folkeretten til fred?

Finnes det en «rett til fred»? Neppe i rettslig forstand, mener ekspertene. Likevel kan folkeretten være et godt redskap for å fremme fred.

- Utgangspunktet for antologien Promoting Peace Through International Law var en anmodning fra en spansk aktivistorganisasjon, som lurte på om Universitetet i Oslo kunne arrangere en skandinavisk konferanse om en mulig erklæring fra FNs menneskerettsråd om «retten til fred», forteller SMR-professor Kjetil Mujezinović Larsen, som var en av redaktørene for boken.

Fra konferanse til bok

Sammen med sin kollega og medredaktør Cecilia Marcela Bailliet ved Institutt for offentlig rett kom han raskt frem til at det ville være mer fruktbart å analysere hvordan ulike folkerettsregler bidrar til, eller kan bidra til, å fremme fred. Dette innebar også å se nærmere på den historiske utviklingen og det filosofiske opphavet til konseptet fred innenfor folkeretten. Hva slags fred forsøker folkeretten å etablere, og hvilke komponenter inngår egentlig i begrepet «fred»? Disse spørsmålene ble utgangspunktet for konferansen, som ble holdt i januar 2013, og de er videreutviklet i boken.

En rekke forskere med tilknytning til Universitetet i Oslo bidrar i boken som er utgitt av Oxford University Press. Boken analyserer blant annet forholdet mellom fred og ulike folkerettslige regelsett, slik som menneskerettigheter, handel, utvikling, miljø, og nedrustningsavtaler. Den diskuterer også hvilke forpliktelser internasjonale aktører og institusjoner har i etableringen og opprettholdelsen av internasjonal fred.

Men, er det mer fruktbart å snakke om folkerett som en vei til fred, i stedet for å forfekte en «rett» til fred? - Ja, mener bokens redaktører. Men dermed er det ikke sagt at folkerettens mål og hensikt direkte har vært å fremme «fred» - snarere kan det være tale om en mer eller mindre tilsiktet bieffekt.

Tverrfaglig tilnærming

-Vi nærmer oss problemstillingen fra ulike vinkler, forteller Kjetil Mujezinović Larsen. – I tillegg til jurister deltar filosofer, statsvitere og andre samfunnsvitere i boken.  Sammen har vi gått tilbake til de klassiske folkerettsekspertene som hadde den forståelse at folkerett generelt bør være orientert mot fred mellom nasjonene, samt fremming og konsolidering av menneskerettighetene generelt. Boken gir et godt grunnlag for å si at det å fremme fred er et formål  for folkeretten – ikke alltid uttalt, men likevel underforstått, sier Kjetil Mujezinović Larsen.

Forskningsbasert undervisning

Bokens omfattende håndtering av fredskonseptet innenfor folkeretten gjør den ideell både for praktikere som jobber i felt, politikere, akademikere og studenter. I masterkurset Right to Peace ved UiO vil antologien inngå som lærebok. Med andre ord – forskningsbasert undervisning i praksis!

Publisert 4. juni 2015 12:38 - Sist endret 10. sep. 2015 15:14