Stor prosjektstøtte til SMR-professor

- Vi ønsker å etablere tverrfaglig kunnskap om utfordringene knyttet til flyktingebeskyttelse i land som ikke har ratifisert FNs Flyktningekonvensjon. Omkring en tredjedel av verdens stater har ikke ratifisert konvensjonen, til tross for at mange av dem er vertsland for store flyktningegrupper.  Hvordan fungerer flyktningeregimet i disse statene? Og hvordan påvirker statenes praksis flyktningeretten på verdensbasis?

En grunnstein i min forskningsagenda. Slik karakteriserer SMR-professor Maja Janmyr det prosjektet som nå har mottatt støtte fra Forskningsrådet.(foto:uio)

Ønsket om mer kunnskap deles av Norges forskningsråd – NFR – som nylig besluttet å bevilge prosjektstøtte til SMR-professor i jus, Maja Janmyr. Hun er landets yngste kvinnelige jusprofessor, og mottok nylig beskjeden om NFRs beslutning om tildeling fra potten «Unge forskertalenter». Potten inngår i den årlige FRIPRO-utlysningen, og av totalt 377 prosjekter var det 34 som fikk tildeling.

I utgangspunktet er rammene for det fireårige prosjektet satt til mellom 10 og 12 millioner kroner. Detaljene, herunder det endelige støttebeløpet, gjenstår ennå å avklare. Hun og hennes kolleger i prosjektet kommer til å se nærmere på det arabiske Midtøsten – der bare Egypt og Jemen har ratifisert konvensjonen.

Et viktig prosjekt

Men anerkjennelsen som beslutningen innebærer er i seg selv en indikasjon på hvor viktig dette prosjektet er.

- De statene det her dreier seg om, er tradisjonelt kjent for å være både generøse og imøtekommende mot flyktninger. Men nå er det mange av dem, bokstavelig talt millioner, sier Maja Janmyr.  Sammen med historikere og rettssosiologer kommer jeg til å undersøke deres betingelser. 

- Prosjektet er spesielt aktuelt med tanke på den den rådende europeiske – og norske - politikken tilknyttet beskyttelse i de såkalte nærområdene. Hva er det egentlig for beskyttelse som møter flyktningene i disse såkalte «nærområdene», og er denne tilstrekkelig? Prosjektet har altså stort potensiale til å bidra til å forme norsk humanitær-og utenrikspolitikk på dette området, sier Maja Janmyr.

Flyktingkonvensjonens rolle i en turbulent tid

- Projektet må anses å være en viktig grunnstein i min forskningsagenda – som er å etablere en global forskningslinje sentrert om de statene – først og fremst i det globale sør – som ikke har ratifisert Flyktningekonvensjonen, fortsetter hun.

- Denne tematikken har altfor lenge blitt ignorert i litteraturen om internasjonal flyktningerett, der man tradisjonelt har fokusert nesten utelukkende på land i det globale nord, Våre funn vil ventelig ha stor betydning for hvordan vvi forstår Flyktningekonvensjonens rolle i en stadig mer turbulent tid.

Prosjektet bærer titelen  Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB).  Prosjektleder Janmyrs team kommer til å bestå av to post-docs ved UiO i tillegg til forskere fra universitetene i Glasgow, York och Warwick. Og oppstarten finner sted sommeren 2019.

 

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 6. des. 2018 07:40 - Sist endret 6. des. 2018 07:40