Midtøsten: Statsborgerskapets betydning – og krise

I to bokutgivelser har SMR-professor Nils Butenschøn og hans nære samarbeidspartner, den nederlandske historikeren Roel Meijer, drøftet betingelsene for statsborgerlige rettigheter i Midtøsten, både i arabiske og ikke-arabiske land.

SMR-professor Nils A Butenschøn under lanseringen av årets bokutgivelse, The Middle East in Transition - The Centrality of Citizenship. (foto: cba)

-Dagens politiske kriser i regionen har mange kilder og uttrykk, inkludert Den arabiske våren. Systematiske studier av statsborgerskapets vilkår historisk og mer aktuelt i de enkelte landene gir etter vår mening innsikt i så vel kompleksiteten som den politiske dynamikken i disse krisene. Statsborgerskap er ikke bare retten til å ha et personnummer og et pass, det er også en sosial kontrakt eller samfunnspakt mellom stat og borger om fordeling av rettigheter og plikter, sier Nils Butenschøn.

Tredelt perspektiv

Fjorårets utgivelse, The Crisis of Citizenship in the Arab World, tar nettopp opp I seg disse perspektivene. I denne tredelte antologien, som Butenschøn og Meijer har redigert, fokuseres det først på samfunnspakten mellom borgere og statsmakt i arabiske stater, og hvordan den arabiske våren i 2011 understreket krisen i denne pakten.

Andre del av antologien ser nærmere på ulike oppfatninger av begrepet statsborgerskap, slik disse kommer til uttrykk i arabisk politisk tradisjon, i islamske doktriner og bevegelser som Det muslimske brorskap og salafistene, samt i sekulære politiske bevegelser. 

Siste del presenterer et anvendt perspektiv, med vekt på uttrykk for krav om likeverd på den ene side, og på den annen side,  faktorer som korrumperer fulle borgerrettigheter, som «beskyttelse» og klientskap.

Sosial kontrakt under press

-Årets utgivelse, The Middle East in Transition - The Centrality of Citizenship, utvider og aktualiserer perspektivet, sier Butenschøn. Også denne gang i antologiens form, også denne gang i redaktørsamarbeid med Roel Meijer.

-Boken har samme grunnleggende tese: De voldelige endringene som har funnet sted, og som fortsetter å utvikle seg, understreker hovedutfordringen: hvordan man skal forstå og praktisere begreper som statlig autoritet, borgernes integritet, og fordelingen av både rettigheter og plikter, fremholder Butenschøn. Dette er klassiske tema i politiske studier.

-Kontroversene omkring den overordnede sosiale kontrakten er og forblir en nøkkelfaktor når man skal forstå utviklingen, ikke bare i arabiske nasjoner, men i hele regionen, der også Iran, Israel og Tyrkia inngår.

Aktualiserer og utvider

Årets utgivelse innebærer utvidelser, både geografisk og tematisk. Der fjorårets bok tok for seg lengre historiske linjer, analyserer man i årets utgivelse ulike dimensjon ved statsborgerskap-begrepet i de tre nevnte statene i tillegg til Irak. Dessuten belyses begrepet gjennom islamsk tenkning og teori fra det 20. århundret. Det er også plass til en internasjonal dimensjon der statsborgerskap-begrepet ses i relieff av EUs politikk og praksis i regionen samt rettigheter til flyktninger, i hovedsak fra Syria.

- Disse to bokutgivelsene vil forhåpentlig oppfattes som en både aktuell og omfattende gjennomgang av hvordan forholdet mellom borger og stat er under press – og gjenstand for endring – i Midtøsten og Nord-Afrika, sier Butenschøn.

Og vi tillegger, for redaksjonens regning, viktig lesning ikke bare for forskere, men også for politikere, ansatte i forvaltning og andre med behov for kunnskap om en i alle henseender utsatt del av vår klode!

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. sep. 2018 14:09 - Sist endret 20. sep. 2018 14:56