Disputas: Hadi Khosravi Lile

Rettssosiolog Hadi Khosravi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. ”

Hadi Khosravi Lile. Foto: Christian Boe Astrup. Copyright:UiO.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo (leder av komiteen)
  • Professor Hanne Petersen, Københavns universitet (1. opponent)
  • Professor Per Wickenberg, Lunds universitet (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan for forskning Inger Johanne Sand

Veiledere

 

Sammendrag:

”FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. ”

 

FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) handler om formålet med opplæring av barn. Det er den viktigste folkerettslige bestemmelsen om temaet. Hovedproblemstilling i avhandlingen var: Lærer barn det de skal om det samiske folk, jamfør FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1)? For å svare på dette spørsmålet måtte kandidaten først foreta en rettsdogmatisk analyse av FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1), for å svare på hva barn skal eller bør lære.

I denne delen av avhandlingen blir det folkerettlige formålet med opplæring grundig gjennomgått, ikke bare i forhold til det samiske, men også generelt. Barn skal blant annet tilegne seg både kunnskaper og holdninger i forhold til det samiske folk. Bestemmelsens innhold, rettsvirkning, og gjennomføring i norsk lov blir analysert i detalj. I tillegg blir statens vilje til å gjennomføre bestemmelsen evaluert. Konklusjonene er at FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) har en klar rettsvirkning med tung juridisk vekt, men staten har i liten eller ingen grad vist vilje til å gjøre bestemmelsen retningsgivende for opplæringen av barn i Norge.

For det andre måtte kandidaten svare på spørsmålet om hva barn faktisk lærer om det samiske folk. Det er gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer med elever i niende klassetrinn og lærere ved 15 skoler, i syv forskjellige kommuner, i nord og sør. Resultatene viste at elever i niende klassetrinn selv mente at de hadde mottatt svært lite undervisning om det samiske. Et stort flertall av elevene mente dessuten at den undervisningen de hadde fått var ”ikke så bra” eller ”dårlig”. Det overveldende flertallet av lærerne sa at de ikke hadde lært noe særlig om det samiske verken på lærerhøgskolen eller i form av etterutdanning. Kunnskapsmessig viste resultatene at nesten ingen elever har lært det de skal eller bør, jamfør FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1).

Til slutt i avhandlingen er holdninger og fordommer målt. Det dokumenteres blant annet at opp mot halvparten av lærene og elevene i Finnmark mente at samene er ganske eller svært "kravstore/sytete”. Ifølge avhandlingen lærer barn heller ikke holdningsmessig det de skal. I tillegg ble det dokument at flere barn blir mobbet fordi de er samisk eller assosieres med det samiske.

Rent vitenskapelig er avhandlingen forankret i en rettssosiologisk tradisjon basert på studier av lovers virkning. I bedømmelsen beskrives avhandlingen som innovativ og fornyende. Avhandlingen introduserer flere nye metoder for evaluering av lovers virkning. For de som er interessert i evaluering og overvåking av menneskerettigheter vil avhandlingen være særdeles relevant rent metodisk.

 

Summary:

”The UN Convention on the Rights of the Child Article 29 (1) on the Purpose of Education: Sociology of Law Study on What Children in Norway Learn About The Sámi People.”

 

The UN Convention on the Rights of the Child (CRC) article 29 (1) is about the purpose of education. It is the most important international legal provision on this subject. The main research question in this thesis was: Do children in Norway learn what they are supposed to, according to the CRC article 29 (1)? In order to answer this question the candidate had to first legally analyze the CRC article 29 (1), in order to find out what children in Norway should learn.

In this part of the thesis the international legal basis for the purpose of education is analyzed, not just in relation to the Sami, but also in general. Children are supposed to learn and acquire both specific types of knowledge and certain attitudes in relation to the Sami People. The legal content of CRC article 29 (1) is analyzed in addition to its legal force and effect. Also the willingness of the Norwegian State to direct education in accordance with CRC article 29 (1) has been evaluated. The conclusion is that CRC article 29 (1) is self-executing with a clear legal effect in Norway, and the provision has a heavy legal weight. However, the State has not shown much willingness to direct education in accordance with the provision. 

Secondly the candidate had to answer the question: Do children in fact learn what they are supposed to about the Sámi? Surveys and interviews were carried out with children in ninth grade and teachers at 15 schools, in seven different municipalities, in the North and the South of Norway. The results showed that a great majority of children in ninth grade reported that they had learned very little about the Sámi. In addition a great majority said that the teaching that they had received was either “not so good” or “poor”. The overwhelming majority of the teachers said that they had not learned much about the Sámi at Teacher College or since. Knowledge-wise the results showed that almost none of the children in ninth grade had learned what they were supposed to.

At the end of the thesis attitudes and prejudices are measured. Almost half of the teachers and pupils in the county Finnmark said that the Sámi were pretty or very “demanding/ whining”. According to the thesis the children do not learn what they are supposed to in terms of attitudes. In addition evidence provided that a number of children are bullied because they are Sámi or just because they are associated with being Sámi.

Scientifically the thesis was grounded in sociology of law, more specifically a tradition within that discipline based on the study on the effects of laws. In the assessment of the thesis it is stated that the thesis is innovative and regenerating. The thesis introduces new methods on how to evaluate the effects of laws. For those who are interested in monitoring and evaluating human rights this thesis should be of particular methodological interest.

Publisert 7. nov. 2011 13:32 - Sist endret 9. aug. 2019 13:26