English version of this page

Disputas: Å fremme toleranse og autonomi i skolen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Å fremme toleranse og autonomi i skolen

Original tittel: Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Inga Bostad,Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Heiner Bielefeldt, Universitetet i Erlangen-Nürnberg (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Julia Köhler-Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

  • Professor emeritus Tore Lindholm, Universitetet i Oslo
  • Professor Kristian Skagen Ekeli, Universitet i Stavanger

Sammendrag

Liberaler spenninger
Avhandlingen spør hvordan den offentlige skolen i liberale demokratier kan fremme toleranse og autonomi hos elevene på en måte som samtidig ivaretar religions- og livssynsmessig mangfold. Det kan synes åpenbart at skolen bør fremme toleranse og autonomi, men når disse liberale verdiene skal operasjonalisere til pedagogiske mål i skolen, kan dette være utfordrende av flere grunner. Først, fordi toleranse og autonomi av og til kan stå i et spenningsforhold til hverandre. Dernest, fordi skolen, avhengig av hvordan den fremmer toleranse og autonomi, kan komme i konflikt med foreldres interesser og rettigheter overfor sine barns religiøse og moralske oppdragelse.

Balansere interesser og rettigheter
I avhandlingen argumenteres det for at autonomi og toleranse bør fremmes i skolen på en måte som evner å balansere barns interesser og rettigheter, foreldres interesser og rettigheter, og statens interesse i å opprettholde demokratisk stabilitet. Det innebærer bl.a. at toleranse bør avgrenses til det vi kan kalle en klassisk forståelse, nemlig som det å «tåle» noe man ikke er enig i - fremfor en mer moderne forståelse som heller vektlegger toleranse som åpenhet og fordomsfrihet. Det innebærer også at selv om det bør være et sentralt anliggende for den offentlig skolen å fremme elevers autonomi, bør også dette underlegges begrensninger, slik som at elever ikke nødvendigvis bør oppmuntres til kritisk refleksjon over alle spørsmål i livet - særlig knyttet til religion og livssynsmessig dannelse. Det er ingen klare argumenter som tilsier a slik kritisk refleksjon gir et lykkeligere liv, og heller ikke hensynet til foreldres interesser og rettigheter tilsier at dette er nødvendig.

Nøytralitet og tillit
Et gjennomgående argument i avhandlingen er at tilstrekkelig nøytralitet er avgjørende når skolen skal fremme toleranse og autonomi. Dette er sentralt, både fordi nøytralitet uttrykker likebehandling, og fordi nøytralitet er egnet til å skape nødvendig tillit hos elever og foreldre.

Publisert 3. apr. 2018 14:45 - Sist endret 17. apr. 2018 15:12