Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 1, 2006

Styret kalles med dette inn til møte 28.03.06 kl 1415 - 1600.

Dagsorden

Sak 06/06 Referat fra forrige styremøte
Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 07/06 Orienteringssaker
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: På styremøtet 02.02.06 ble det avklart at orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen ikke vil bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 

a) Budsjett 2006: Styret vedtok på møte 11.11.05 budsjett for egenfinansiert virksomhet og ga samtidig direktøren fullmakt til å justere budsjettets ytre rammer for egenfinansiert virksomhet om nødvendig, og justere og/eller omfordele mellom ulike tiltak for egenfinansiert virksomhet om ønskelig; samt ferdigstille budsjett for eksternfinansiert virksomhet. Dette er nå gjennomført og til orientering følger vedlagt kopier av de mest sentrale dokumenter og rapporter i den forbindelse:

 

1. Regnskap for basisvirksomhet 2005 er gjennomgått med sikte på å skille ut prosjekt- og øremerkede midler for å avklare det reelle overskudd som kan overføres til 2006. Viktigste endring: Økt overskudd som tilbakeføres til egenfinansiert budsjett 2006 i underkant av 0,7 mill.
2. Endelig bevilgning for egenfinansiert virksomhet 2006 fra Det juridiske fakultet er nå mottatt. Viktigste endring: Økt bevilgning ca 0,3 mill.
3. Samlet budsjett 2006 for eksternfinansiert virksomhet; både lønn og drift. Viktigste endring: Driftsmidler lagt inn i budsjett.
I løpet av våren 2006 vil direktøren avklare hvordan det økte overskuddet for egenfinansiert virksomhet skal disponeres ved SMR. Orientering ved direktør/kontorsjef.

b) Personalsaker:

 

1. Se vedlagt liste over de viktigste personalendringer siden forrige styremøte, samt oppdatert personaloversikt.
2. Direktør Geir Ulfstein har nylig informert om at han kun ønsker én åremålsperiode og følgelig må ny direktør rekrutteres for neste åremålsperiode fom 2008. Orientering ved styreleder.

c) Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet: SMR har levert fornyet søknad om akkreditering med sikte på å oppnå "A-status" til fristen 15.02.06.

d) Neste styremøte: 30/5 kl 1415-1600.

e) Aktuelle programmer/prosjekter:

 

1. Legal Tools Project/ICC: Kort orientering ved direktøren.
2. Krafttak for juridisk forskning (JUSIP)/NFR: Søknad fra forskergruppen "Internasjonale relasjoner" med forskere fra SMR som deltakere - og SMR som vertsinstitutt - har oppnådd å bli prekvalifisert ved Det juridiske fakultet og søknad er avlevert til NFR.
3. Norske sammendrag av avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol: Prosjektet ble startet opp ved SMR januar 2006 og de første sammendrag er nå tilgjengelig via Lovdata/web.

Vedtakssaker
Sak 08/06 Styrets rolle i ledelsen av SMR
Det nylig konstituerte styret ønsket på møte 02.02.06 å avklare ansvarsfordeling mellom styret og direktøren, spesielt ifht tilsettingssaker. Direktøren fikk i oppdrag å utarbeide delegasjonsvedtak til styremøtet 28.03.06. Se vedlegg.
Vedtaksforslag:
• Administrative stillinger skal fortsatt være delegert til kontorsjef/direktør.
• Tilsetting i faste vitenskapelige stillinger behandles av styret etter innstilling fra direktøren.
• Tilsetting i langvarige vitenskapelige engasjementer ut over fire år behandles i styret etter innstilling fra direktøren.
• Tilsetting i kortvarige vitenskapelige engasjementer inntil fire år delegeres til direktøren.

Diskusjonssaker
Sak 09/06 Forskning ved SMR
Innledning ved forskningsleder Andreas Føllesdal.
Diskusjon.
Vedlagt følger SMRs forskningsstrategi og kapittel om forskning fra årsplan 2006.

Sak 10/06 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/sign./
Teis Daniel Kjelling
kontorsjef

Publisert 1. des. 2008 16:54 - Sist endret 3. mars 2015 12:29