Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 2, 2006

Styret kalles med dette inn til møte 30.05.06 kl 1415 - 1600.

Dagsorden


Sak 11/06 Referat fra forrige styremøte
Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte til referat.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 12/06 Orienteringssaker
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: På styremøtet 02.02.06 ble det avklart at orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen ikke vil bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

a) Regnskap første tertial 2006: SMR rapporterer månedlig og tertialsvis til JUS/UiO. Vedlagt følger regnskapsrapport for årets første fire måneder. Viktigste avvik er at inntekter for en rekke eksternfinansierte prosjekter ikke er mottatt ennå, og disse ventes mottatt i neste regnskapsperiode. En del eksternfinansierte prosjekter har noe forsinket oppstart i første del av året og kostnadene er følgelig litt lavere enn budsjettert, og dette ventes å jevne seg ut i løpet av de neste regnskapsperiodene. Utover dette ingen vesentlige avvik.

b) Personalsaker:

  1. Se vedlagt liste over de viktigste personalendringer siden forrige styremøte. UiO har innført nytt elektronisk lønns- og personalsystem som det pt ikke har latt seg gjøre å bruke til å produsere oversiktslister til styret, men dette ventes å være i orden om kort tid.
  2. SMR har mottatt 10 søkere til UD-finansierte forskerstillinger. Direktør vil fremme forslag til bedømmelseskomité overfor dekanen.
  3. Arbeid med rekruttering av ny direktør fom 2008. Orientering ved styreleder.

b) Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet: SMR er nå formelt akkreditert med "A-status" i det internasjonale systemet av Nasjonale institusjoner. Den praktiske gjennomføringen av øremerkingen av NI-midler over statsbudsjettet følges opp av direktør.

c) Høstens styremøter: Avklares på møtet.

d) Aktuelle programmer/prosjekter:

  1. Legal Tools Project/ICC: Kort orientering ved direktøren.
  2. Søknader til NFR i juni 2006: Se vedlagt liste over mulige søknader/prosjekter.

e) Statoil-finansiering: SMR er i kontakt med Statoil om mulig finansiering av mastergradsstudent(-er) og ekskursjon. Nærmere orientering av direktør.

Vedtakssaker
Sak 13/06 Vedtekter Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er formelt tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter som et prosjekt med under ledelse av en koordinator/prosjektleder, og med et tett faglig samarbeid med flere ansatte ved SMR. Styret for koalisjonen har ønsket å formalisere sitt arbeid ved at det utarbeides vedtekter som bl.a. berører samarbeidet og tilhørighet til SMR. Se vedlegg.
Vedtaksforslag: Styret har ingen merknader til utkastet til vedtekter. Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille arbeidet med vedtekter.

Diskusjonssaker
Sak 14/06 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Innledning ved førsteamanuensis og NI-leder Marius Emberland og juridisk rådgiver Ina Ludvigsen med etterfølgende diskusjon. Se vedlegg.

Sak 15/06 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør

/sign./
Teis Daniel Kjelling
kontorsjef

Publisert 1. des. 2008 17:07 - Sist endret 1. des. 2008 17:27