Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 3, 2006

Styret kalles med dette inn til møte 22.09.06 kl 1415 - 1600.

Dagsorden

Sak 16/06 Referat fra forrige styremøte
Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte til referat.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 17/06 Orienteringssaker
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: På styremøtet 02.02.06 ble det avklart at orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen ikke vil bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

a) Regnskap andre tertial 2006: SMR rapporterer månedlig og tertialvis til JUS/UiO. Vedlagt følger regnskapsrapport for årets første åtte måneder/andre tertial. Rapportene viser forenklede oppstillinger basert på beløp fra UiOs regnskapssystem. I forbindelse med at UiO har innført et nytt personal- og lønnsystem er det pt vanskelig å utføre en tilstrekkelig grundig avviksanalyse for lønnskostnader. Viktigste avvik for inntekter knyttet til egenfinansiert virksomhet skyldes periodiseringsfeil, og avvik for kostnader at en del aktivitet ikke var budsjettert samt at eksternfinansiert prosjektavslutning gjøres mot egenfinansiert konto. Viktigste avvik for inntekter knyttet til eksternfinansiert virksomhet skyldes periodiseringsfeil, og avvik for kostnader utsatt aktivitet.

b) Budsjett 2007: Vedlagt følger kortfattet skisse til budsjett 2007 for all virksomhet. Dette er et foreløpig estimat som SMR skal levere til Det juridiske fakultet som en del av den pågående budsjettprosessen. Styret vil få se forelagt et fullstendig budsjettutkast til neste styremøte. Utover allerede kjente prosjekt-/programutvidelser er det ikke ventet vesentlige endringer av budsjett 2007 sammenlignet med 2006.

c) Personalsaker:

 1. Viktigste personalendringer siden forrige styremøte: Se vedlagt liste. UiO har innført nytt elektronisk lønns- og personalsystem som det pt ikke har latt seg gjøre å bruke til å produsere hensiktsmessige oversiktslister til styret, men dette ventes å være i orden om kort tid.
 2. Utlyste UD-finansierte forskerstillingene: Bedømmelseskomiteen er oppnevnt og arbeider nå med å evaluere de 10 søkerne. Innstilling ventes avlevert til SMR i september/oktober.

d) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

 1. Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet: SMR er nå formelt akkreditert med "A-status" i det internasjonale systemet av Nasjonale institusjoner. Den praktiske gjennomføringen av øremerkingen av NI-midler som forventes over statsbudsjettet fra 2007 følges opp av direktør.
 2. Informasjon om NI-aktivitet hittil i år: Se vedlegg.

e) Høstens styremøter: Neste styremøte 21. november kl.1415-1600.

f) Programvirksomheten ved SMR:

 1. Legal Tools Project/ICC: Kort orientering ved prosjektadministrativ leder.
 2. Presentasjon av programvirksomheten ved SMR: Prosjektadministrativ leder gir en generell oversikt over programvirksomheten og Kinaprogrammet (Rule of Law) presenteres v/prosjektleder Cecilie Bakke. (Presentasjonene plasseres tidsmessig som siste del på dagsorden).

Vedtakssaker
Sak 18/06 Organisering av Norsk senter for menneskerettigheter
På et møte 15.06.06 mellom dekanen ved JUS, og styreleder og direktør ved SMR ønsket dekanen å få vurdert visse sider av SMRs funksjon som Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NI) og programvirksomheten ved SMR. SMR tok opp behovet for å vurdere forsknings- og undervisningsvirksomheten, dels i seg selv og dels i samspill med øvrige aktiviteter. Dette innebærer en gjennomgang av hele virksomheten og organiseringen ved SMR. Se vedlegg.
Vedtaksforslag:

 1. SMRs forskningssatsing skal bygge på UiOs arbeid med faglige prioriteringer, med utgangspunkt i Senterets og fakultetets forskningsstrategi.
 2. Direktøren bes ta kontakt med JUS, SV og HF for å etablere ordninger for å utnytte undervisningskapasiteten til SMRs samfunnsvitere og humanister.
 3. Organisering av SMRs programvirksomhet utredes med sikte på en effektiv organisering samtidig som det er ønskelig med en nær kopling mellom programvirksomhet, forskning og undervisning ved SMR.
 4. Organisering av NI-virksomheten utredes for å oppnå en effektiv virksomhet som ivaretar den akademiske frihet, koplingen til forskningen og har tilstrekkelig bemanning og kapasitet.
 5. I vurderingen av program- og NI-virksomheten tas det utgangspunkt i at den nåværende ordningen, hvor de fast vitenskapelig ansatte kan få godkjent inntil 22,5% av sin arbeidstid til NI-virksomhet, utvides til også å omfatte programvirksomhet, men slik at begge former for virksomhet til sammen ikke skal overskride 22,5% av den enkeltes arbeidstid. Det må bestemmes hvordan dette skal gjøres i praksis, særlig ut fra hensynet til at SMR skal fylle sitt NI-ansvar, koplingen mellom programvirksomheten og forskningen, at forskning og undervisning ikke skal bli skadelidende, og at SMR sikres institusjonell styring av NI- og programvirksomheten.
 6. I organiseringen av program- og NI-virksomheten tas det hensyn til fakultetets ønske om klarere budsjettmessige skiller mellom forskning/undervisning og annen virksomhet ved SMR.
 7. Styret ber om forslag til vedtak til punktene 2), 3) og 4) fremmes til neste styremøte 21. november, eventuelt at det presenteres en framdriftrapport for de deler som ikke er klare til beslutning.

Sak 19/06 Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2012.
Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2012 ble diskutert på styremøtet 30.05.06. Styreleder har etter dette informert dekanen for Det juridiske fakultet om at prosessen med rekruttering er påbegynt, samt avklart de formelle regler ifbm utlysning og rekruttering. Ved fakultetet skal alle instituttledere oppnevnes/ansettes for en ny periode og i den forbindelse vil SMRs utlysning/tilsetting av direktør for neste periode måtte vurderes ved samme anledning. Det er allikevel i orden for fakultetet at SMR begynner arbeidet med rekruttering tidligere enn de fleste andre enheter fordi en utlysning/tilsetting vil kunne ta litt lenger tid enn ordinær oppnevning/valg blant egne ansatte. Formelt sett vil det være Innstillings- og tilsettingsutvalget ved Det juridiske fakultet som behandler både utlysningstekst og innstilling/tilsetting, etter innstilling fra styret ved SMR eller den/de styret måtte delegere dette til. Se vedlegg.
Vedtaksforslag: Utkast til utlysningstekst behandles på neste styremøte 21.11.06.

Sak 20/06 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør

/sign./
Teis Daniel Kjelling
kontorsjef

 

 

Publisert 1. des. 2008 17:12 - Sist endret 2. feb. 2010 15:45