Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 4, 2006

Styret kalles med dette inn til møte 21.11.06 kl 1415 - 1600.
Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling

DAGSORDEN

Sak 21/06 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte til referat.

Vedtaksforslag:

Referatet godkjennes.

Sak 22/06 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Personalsaker:
  1. Utlyste UD-finansierte forskerstillingene: Bedømmelseskomiteen er i sluttfasen med evaluering av de 10 søkerne. Innstilling ventes avlevert til SMR i november.
 2. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:
 3. Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-systemet: SMR er nå formelt akkreditert med "A-status" i det internasjonale systemet av Nasjonale institusjoner. Den praktiske gjennomføringen av øremerkingen av NI-midler som forventes over statsbudsjettet fra 2007 følges opp av direktør.
 4. Informasjon om NI-aktivitet siden forrige styremøte.
 5. Vårens styremøter: Avtales direkte på møtet.

Vedtakssaker

Sak 23/06 Organisering av Norsk senter for menneskerettigheter

På et møte 15.06.06 mellom dekanen ved JUS, og styreleder og direktør ved SMR ønsket dekanen å få vurdert visse sider av SMRs funksjon som Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NI) og programvirksomheten ved SMR. SMR tok opp behovet for å vurdere forsknings- og undervisningsvirksomheten, dels i seg selv og dels i samspill med øvrige aktiviteter. På styremøtet 22.09.06 ble det vedtatt å foreta en enkel gjennomgang av hele virksomheten og organiseringen ved SMR med sikte på behandling i styremøte 21.11.06.

Se følgende vedlegg:

 1. Organisering av Norsk senter for menneskerettigheter
 2. Menneskerettighetenes innhold, effektivitet og legitimitet - SMRs forskningsprioriteringer
 3. Overføring av undervisningsplikt til SV- og HF-fakultetet
 4. Organisering av programvirksomheten ved SMR
 5. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) - mandat, økonomi og bemanning
 6. Organisering og utvikling av EVU-undervisningstilbudet ved SMR
 7. Faste vitenskapelige ansattes adgang til å utføre deler av sitt pliktarbeid som del av SMRs funksjon som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) og/eller som del av Senterets programvirksomhet
 8. Organisering og administrasjon - fokus på økonomistyring og -administrasjon ved SMR

Vedtaksforslag:

Ad pkt 2):

 1. Direktøren bes om å sluttføre forhandlingene med de berørte fakultetene på grunnlag av utkast til avtale med fakultetene.

Ad pkt 3):

 1. Programvirksomheten skal fortsatt være organisert som en del av SMR. Det tas ingen initiativ til videre kartlegging om randsoneorganisering av programvirksomheten.
 2. Det er fortsatt en målsetting at programvirksomheten og forskning/undervisning gjensidig skal støtte hverandre.
 3. Prosjektadministrativ leders rolle i forhold til direktør og kontorsjef avklares og det søkes innført rutiner innenfor UiOs system som kan avhjelpe dagens utfordringer både personalmessig og administrativt.
 4. I forbindelse med utarbeidelse av utlysningstekst for ny direktøråremålsperiode ved SMR bør det fremgå tydelig at programvirksomhet er en av hovedoppgavene for direktøren.

Ad pkt 4):

 1. NI viderefører i 2007 den samme type aktiviteter som i 2006, men tar sikte på økt aktivitetsnivå og en mer proaktiv tilnærming til gjennomføring av menneskerettigheter i Norge. Den internasjonale delen av NI-virksomheten videreføres på dagens nivå.
 2. NI utarbeider våren 2006 en strategisk femårsplan, som vedtas av styret for SMR høsten 2007.
 3. NIs bemanningsnivå videreføres i hovedsak som i 2006. Den juridiske rådgiverstilling finansiert av Fritt Ord (100% stilling, finansiering til ca september 2007) søkes videreført gjennom intern finansiering i forbindelse med budsjett for 2008. Den juridiske rådgiverstilling finansiert av Lovdata (100% stilling, finansiering ut 2008) og den videre organisering av Lovdata-prosjektet evalueres i forbindelse med årsplan for 2008 med sikte på videreføring av ordningen. Ordningen med vitenskapelig assistent (22,5% stilling) videreføres og søkes utvidet til 2 vitenskapelig assistent-stillinger. Midlertidige tilsettinger og kortvarige oppdrag knyttet til interne midler og/eller eksternt finansierte oppdrag og studentprosjekter vil være hovedgrunnlaget for økt aktivitetsnivå i 2007.

Koblingen til forskning:

 1. NI ledes fortsatt av en forsker innenfor nåværende ordning med 22,5% arbeidsplikt.
 2. De faste vitenskapelige ansatte skal fortsatt kunne bruke 22,5% av sin arbeidsplikt til NI-arbeid gjennom avtaler med direktøren.
 3. Det er et mål at NIs forskningsforankring ikke blir svekket som følge av at de faste vitenskapelige ansatte får adgang til å bruke en del av sin arbeidsplikt under SMRs programvirksomhet. I den grad forskere benytter arbeidsplikten til programarbeid, skal slikt arbeid søkes frikjøpt NI gjennom internfakturering.
 4. Høringsuttalelser skal trekke veksler på forskerne ved SMR, i tillegg til ekstern kompetanse der det er særlig behov for dette.
 5. Ved planlegging av forskningsstrategi og faglige prioriteringer bør NIs behov og faglig relevans for NI inngå som del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget.
 6. NI skal regelmessig inngå som punkt på dagsorden i møter i Forsknings- og undervisningsutvalget ved SMR (FUU).

Den akademiske frihet:

 1. Høringsuttalelser signeres av NI-leder og NI-rådgiver på fullmakt fra direktøren.
 2. Høringsuttalelser sirkuleres internt før de sluttføres, hvor ansatte inviteres til å bidra med faglig begrunnede synspunkter. I tilfeller der det er sterk intern faglig uenighet, skal høringsuttalelsen gjenspeile uenigheten.

EVU:

 1. Den vitenskapelige forankringen av EVU sikres gjennom at EVU-kurs ledes av en forsker innenfor nåværende ordning med 22,5% NI-arbeidsplikt. I tillegg skal EVU-leder styrke samarbeidet med de øvrige vitenskapelig ansatte ved SMR. EVU skal regelmessig inngå som punkt på dagsorden i møter i Forsknings- og undervisningsutvalget ved SMR (FUU).
 2. EVU-kurs skal ha administrativ støtte fra en senior forsknings- og undervisningskonsulent (50% stillingsandel).
 3. Det er en målsetting å øke tilbudet av standardiserte kurs og seminarer.
 4. Planlegging av EVU-kurs, herunder standardiserte kurs og seminarer, skal skje i nært samarbeid med NI, hvor NIs behov og undervisningens faglige relevans for NI er en viktig del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget.

Ad pkt 5):

 1. NI- og programleder klargjør sine behov for deltakelse av de vitenskapelige ansatte innen en fastsatt frist semesteret før arbeidet skal utføres. De to lederne koordinerer slik at det sikres at NI-virksomheten blir av tilstrekkelig omfang og kvalitet. Arbeidsoppgavene utformes slik at SMRs forskerkompetanse utnyttes best mulig og ut fra ønsket om at NI og programvirksomheten kan bidra til forskning.
 2. Den enkelte vitenskapelige ansatte kan melde inn til NI- og programleder innen en fastsatt frist semesteret før hva slags arbeid av NI- og programkarakter de kan tenke seg å utføre. Arbeid som gjelder å fremme de internasjonale menneskerettighetene utenfor Norge skal fortrinnsvis knyttes til eksisterende programvirksomhet. Det kan også godkjennes arbeid som faller inn under SMRs formål selv om det ikke faller inn under eksisterende programvirksomhet, fortrinnsvis virksomhet i tråd med SMRs forskningsstrategi. Det tas hensyn til om arbeidet påfører SMR ekstra administrative eller økonomiske forpliktelser, eller om det tilfører SMR ressurser.
 3. NI- og programleder samarbeider nært for å sikre forskernes deltakelse i NI- og programvirksomheten. Direktøren inngår avtale med den enkelte vitenskapelige ansatte om hva som skal godkjennes som NI- og programarbeid neste semester.
 4. Dersom den enkelte ikke oppfyller 22,5% av sitt pliktarbeid gjennom avtaler om NI- og programvirksomhet må pliktarbeidet gjennomføres ved undervisning.
 5. Forsknings- og undervisningsplikten må være oppfylt i gjennomsnitt de tre siste årene før NI- og programvirksomhet kan utføres av de vitenskapelige ansatte. Omfanget av undervisningsplikten framgår av gjeldende regler på JUS og vil framgå av de avtaler som tenkes inngått med SV og HF. Omfanget av forskningsplikten framgår av JUS' målsetting om minst én vitenskapelig publikasjon av høy kvalitet pr år.

Ad pkt 6):

 1. Styret tar til orientering at SMR etter ønske fra fakultetet har utarbeidet en inngående beskrivelse av SMRs budsjett 2006 for å synliggjøre forholdet mellom den ordinære/tradisjonelle universitetsvirksomhet og den øvrige/primært eksternt finansierte virksomhet.

Sak 24/06 Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2012

Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2012 ble diskutert på styremøtet 30.05.06 og 22.09.06. Styreleder har etter dette informert dekanen for Det juridiske fakultet om at prosessen med rekruttering er påbegynt, samt avklart de formelle regler ifbm utlysning og rekruttering. Ved fakultetet skal alle instituttledere oppnevnes/ansettes for en ny periode og i den forbindelse vil SMRs utlysning/tilsetting av direktør for neste periode måtte vurderes ved samme anledning. Det er allikevel i orden for fakultetet at SMR begynner arbeidet med rekruttering tidligere enn de fleste andre enheter fordi en utlysning/tilsetting vil kunne ta litt lenger tid enn ordinær oppnevning/valg blant egne ansatte. Formelt sett vil det være Innstillings- og tilsettingsutvalget ved Det juridiske fakultet som innstiller og Universitetsstyret som vedtar ifht utlysningstekst og innstilling/tilsetting, etter innstilling fra styret ved SMR eller den/de styret måtte delegere dette til. Det foreslås å oppnevne en arbeidsgruppe som forbereder saken for ITU.

Se følgende vedlegg:

 1. Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2012
 2. Utkast til utlysningstekst for direktørstilling ved SMR

Vedtaksforslag:

Utkast til utlysningstekst oversendes Det juridiske fakultet med sikte på ITU-behandling 28.11.06. Styret nedsetter en arbeidsgruppe som på styrets vegne forbereder saken videre for ITU. Fakultetsledelsen inviteres til lå delta i arbeidsgruppen med en representant. Til å delta i arbeidsgruppen oppnevnes: Styreleder (leder), en representant fra HF-/SV-fakultetet, en representant for de vitenskapelige ansatte samt en representant for fakultetsledelsen.

Sak 25/06 Årsplan 2007

Årsplan er et internt styringsredskap for medarbeidere, prosjekter og ledelse ved SMR og skal omfatte sentrets virksomhetsområder. Vedlagt følger utkast til innledninger for årsplanens ulike hovedkapitler. Utfyllende informasjon om de ulike målsettinger og aktiviteter er under arbeid. En samlet årsplan for all virksomhet utferdiges og ferdigstilles i løpet av desember/januar og legges fram for styret primo 2007.

Se følgende vedlegg:

 1. Årsplan 2007 for Norsk senter for menneskerettigheter
 2. Årsplan 2007 Norsk senter for menneskerettigheter: Innledning til hovedkapitler

Vedtaksforslag:

Styret vedtar utkast til årsplan. Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille årsplan for all virksomhet. Ferdig årsplan legges fram på første styremøte i 2007.

Sak 26/06 Budsjett 2007

Styret ble på forrige møte informert om hovedtrekkene i arbeidet med budsjett 2007. Vedlagt følger en kort og oppsummert beskrivelse av de viktigste endringene i budsjettet og utkast til budsjett 2007.
Utover allerede kjente eksternfinansierte prosjekt-/programutvidelser er det ikke ventet vesentlige endringer av budsjett 2007 sammenlignet med 2006. Ferdig budsjettoppsett skal oversendes til JUS 01.12.06 for all virksomhet og JUS' styre vedtar budsjett 14.12.06. Ferdig periodisert detaljregnskap for innlegging i elektronisk budsjettmodul for UiO skal skje innen utgangen av januar .

Se følgende vedlegg:

 1. Budsjett 2007
 2. Budsjett egenfinansiert virksomhet 2007
 3. Budsjett eksternt finansiert virksomhet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar utkast til budsjett for all virksomhet 2007. Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille budsjettet.

Sak 27/06 Eventuelt

 

/sign./
Geir Ulfstein
direktør                                                                      /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 17:15 - Sist endret 1. des. 2008 17:29