Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 1, 2007

Styret kalles med dette inn til møte 27.02.07 kl 1415 - 1700.

Styrets medlemmer og varamedlemmer inviteres på middag (restaurant Eik/Continental) i etterkant av styremøtet. S.U. vår resepsjon (tlf. 22 84 20 01, resepsjonatnchr.uio.no - erstatt "at" med "@") innen mandag 26. februar før kl.1000.

DAGSORDEN

Sak 1/07 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte til referat.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 2/07 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A) Personalsaker:

Utlyste UD-finansierte forskerstillingene: Bedømmelseskomiteen har levert innstilling. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju i mars. Tilsetting ventes å ferdigbehandles på møte i Innstillings- og tilsettingsutvalget ved JUS 28.03.07..

Direktørstillingen: Utlysningstekst vedtatt av Universitetsstyret. Se vedlegg. Annonse ligger på hjemmesiden til SMR/UiO og annonse i Aftenposten kommer 27.02.07. Styreleders arbeidsgruppe bestående av Hans Petter Graver (leder), Anne Julie Semb (representant fra HF-/SV-fakultetet), Jan Helgesen (representant for de vitenskapelige ansatte), Elisabeth Bjørnstøl (representant for det administrativt ansatte) samt prodekan Are Stenvik (representant for dekanatet) og med kontorsjef som sekretær har møte 27.02.07 kl.1300-1400.

B) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

 1. Øremerking av SMRs bevilgning til nasjonal institusjon for menneskerettigheter: SMR er nå formelt akkreditert med "A-status" i det internasjonale systemet av Nasjonale institusjoner. Den praktiske gjennomføringen av øremerkingen av NI-midler som forventes over statsbudsjettet fra 2007 følges opp av direktør. Basisbevilgningen fra UiO/JUS er redusert med 6,1 mill. NOK fom 2007 som følge av at Utenriksdepartementet heretter tildeler et tilsvarende beløp til SMR som NI. SMRs bevilgning vil være på samme nivå som tidligere når UiO/JUS og UD-bevilgningene sees under ett.
 2. Informasjon om NI-aktivitet siden forrige styremøte: Vedlegg ettersendes.

C) Årsplan SMR 2007: Styret vedtok på forrige møte utkast til hovedlinjer for årsplan og ga direktøren fullmakt til å ferdigstille årsplan for all virksomhet. Årsplan oppdatert pr 21.02.07 følger vedlagt til orientering. Utarbeidelse av endelig versjon av årsplan er litt forsinket ifht tidsplan, men det legges opp til at endelig årsplan er ferdig trykket og distribuert til styret og ansatte primo mars.

D) Regnskap SMR 2006:

 1. Basisvirksomhet har et overskudd på NOK 1.915.586 pr. 31.12.2006. En del av overskuddet er øremerkede midler som må brukes på de tiltak de ble bevilget til i 2006 eller skal returneres til JUS/UiO. En rapport over øremerkede midler er pga sykdom ikke ferdig til styremøtet, men dette vil bli utarbeidet. Overskudd minus øremerkede midler vil bli overført budsjett 2007. SMR må framlegge en plan for bruken av overskuddet fra 2006 for godkjenning av JUS. Resultat for basisvirksomhet søkes overført budsjett 2007.
 2. Ekstern finansiert virksomhet har et overskudd på NOK 10.197.472 pr. 31.12.2006. Dette overskuddet skyldes i hovedsak forskuddsbetalte inntekter på prosjekter der aktiviteten strekker seg over flere år, i tillegg til at flere prosjekter har forsinket aktivitet. Resultat for ekstern finansiert virksomhet søkes overført budsjett 2007 eller returneres til ekstern oppdragsgiver.
 3. Vedlegg:
  Saksnotat
  Forenklet oppstilling all virksomhet
  Driftsregnskap basis
  Driftsregnskap eksterne prosjekter
  Liste eksterne prosjekter

E) Budsjett SMR 2007: Styret vedtok på forrige møte utkast til budsjett for all virksomhet 2007 og ga direktøren fullmakt til å ferdigstille budsjettet. Vedlagt følger en kort og oppsummert beskrivelse av de viktigste endringene i budsjettet og ferdig budsjett 2007. Utover endringen som gjelder øremerking av Nasjonal institusjon er det ikke foretatt noen vesentlige endringer av budsjettet siden styremøtet 21.11.06.

 1. Vedlegg:
  Saksnotat
  Budsjett basis
  Budsjett, eksterne prosjekter

F) Vårens styremøter: Neste møte blir 29. mai kl.1415-1600.

Diskusjonssak:

Sak 3/07 Programvirksomheten ved SMR: Orientering om Nordem-, Indonesia og ICC-programmet

Styret er tidligere orientert om Kinaprogrammets aktivitet. Denne gang orienterer programlederne for de ulike aktivitetene om Nordem-, Indonesia- og ICC-programmet.

Sak 4/07 Eventuelt

 

/sign./
Geir Ulfstein
direktør                                                                                                /sign./
                                                                                                     Teis Daniel Kjelling
                                                                                                     kontorsjef
                                                                                                     direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                                                     mobil-tlf: 900 85 116
                                                                                                     e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 17:44 - Sist endret 2. feb. 2010 15:51