Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 2, 2007

Styret kalles med dette inn til ekstraordinært styremøte 27.09.07 kl 0900-1100.

DAGSORDEN

Sak 5/07 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Orienteringssaker:

Sak 6/07

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

  • Personalsaker: Vedlagt følger en kortfattet liste over viktigste personalendringer i sommer/høst.
  • Regnskap: Vedlagt følger saksnotat m/regnskapsrapporter for perioden 01.01.07-31.08.07.
  • Forslag til styremøter for resten av høsten: 31.10.07 kl.1415-1600, 05.12.07 kl.1415-1600. Avklares direkte på styremøtet 27.11.07.

Vedtakssak:

Sak 7/07 Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2011

I forbindelse med at nåværende åremål går ut pr utgangen av 2007 er det lyst ut ledig stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.2008-31.12.2011, med mulighet for inntil fire års forlengelse. Arbeidet med rekruttering av ny direktør er diskutert på SMRs styremøter 30.05.06 og 22.09.06. Styret vedtok på møte 26.11.06: "Revidert utkast til utlysningstekst oversendes Det juridiske fakultet (JUS) med sikte på ITU-behandling 28.11.06. Styret nedsetter en arbeidsgruppe som på styrets vegne forbereder saken videre for Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) ved JUS. Fakultetsledelsen inviteres til lå delta i arbeidsgruppen med en representant. Til å delta i arbeidsgruppen oppnevnes: Styreleder Hans Petter Graver (leder), Anne Julie Semb (styremedlem, representant fra HF-/SV-fakultetet), Jan Helgesen (representant for de vitenskapelige ansatte ved SMR), Elisabeth Bjørnstøl (styremedlem, representant for de administrativt ansatte ved SMR) samt en representant for dekanatet ved JUS-fakultetet og med kontorsjef som sekretær." Dekan for JUS oppnevnte prodekan, professor Are Stenvik som representant i arbeidsgruppen.
Formelt sett er det ITU ved JUS som vedtar innstilling overfor Universitetsstyret ifht både utlysningstekst og innstilling/endelig tilsetting. I henhold til §8 i SMRs vedtekter fungerer styret for SMR som innstillingsorgan i tilsettingssaker ved senteret og det er naturlig at styret har synspunkter om rekrutteringsarbeidet, selv om det er andre organer ved UiO som har det formelle ansvaret.
Se vedlagt saksnotatet m/vedlegg. Arbeidsgruppens innstilling er fortrolig ihht §6.4 (offentlighetsloven).

Vedtaktsforslag: Innstilling fra arbeidsgruppen oppnevnt av styret for SMR oversendes JUS med sikte på snarlig ITU-behandling.

Sak 8/07 Eventuelt

 

/sign./
Geir Ulfstein
direktør                                                                                                /sign./
                                                                                                     Teis Daniel Kjelling
                                                                                                     kontorsjef
                                                                                                     direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                                                     mobil-tlf: 900 85 116
                                                                                                     e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

 

Publisert 1. des. 2008 17:45 - Sist endret 1. des. 2008 18:19