Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 3, 2007

Styret kalles med dette inn til ekstraordinært styremøte 05.12.07 kl 1415-1715.
Minner om middag for styrets medlemmer kl.1730. Varamedlemmer er hjertelig velkomne direkte på middagen, men bes melde i fra om deltakelse til resepsjonen resepsjonatnchr.uio.no, (erstatt "at" med "@", tlf. 22 84 20 00).

DAGSORDEN

Sak 8/07 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 9/07 Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 • Personalsaker: Vedlagt følger en kortfattet liste over viktigste personalendringer siden forrige styremøte.
  • Rekruttering av ny direktør for perioden 2008-2011: Mads Andenæs' tilsetting ble vedtatt av Universitetsstyret og han har takket ja til stillingen og tiltrer fom 01.01.08.
 • Regnskap: Vedlagt følger saksnotat m/regnskapsrapporter for perioden 01.01.07-31.10.07.
 • Aktivitetsoversikt NI: Vedlagt følger saksnotat med oppdatert aktivitetsoversikt for NI.
 • Kommunikasjonssplan SMR: Vedlagt følger kommunikasjonsplan for SMR.
 • Ny styreleder SMR: Nåværende styreleder trer fra ved årsskiftet. Ihht SMRs vedtekter skal representanten fra Det juridiske fakultet fungerer som styrets leder. Det er avklart at professor Liv Finstad (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) vil bli JUS' representant fra 2008.
 • Forslag til styremøter for våren 2008: Avklares via e-post primo januar 2008 når ny direktør har tiltrådt. Det tas sikte på to ordinære møter; i februar og mai.

Vedtakssaker:

Sak 10/07 Strategi for Nasjonal institusjon (NI) for perioden 2008-2012

SMR har i løpet av 2007-2008 arbeidet med å utvikle en strategi for SMR som Nasjonal institusjon (NI) for perioden 2008-2012. Vedlagt følger resultatet av dette arbeidet i form av en strategi som har følgende disponering: (2) Mandat; (3) Visjon; (4) Økonomi og organisering; (5) Faglig ledelse; (6) Faglig prioritering; (7) Aktivitetsnivå i perioden 2008-2012; (8) Utfordringer og tiltak; (9) Oppfølgning og fremdrift. Notatet har to hovedbudskap: (1) SMR løser de oppgavene som følger av mandatet og samfunnsbehovet i Norge i dag, men på et minimumsnivå, og (2) det er ønskelig å øke aktiviteten ut fra velbegrunnede forventninger utenfra, utviklingen nasjonalt og internasjonalt, og eget ønske om å kunne gå dypere inn i problemstillinger som gjelder menneskerettigheter i Norge. Strategien er skrevet langs to linjer: Én linje skisserer innretningen og omfanget på NIs aktiviteter i dag, og en annen hvilke aktiviteter som på sikt kan eller bør styrkes. Strategien er dermed fleksibel ved at den kan gjennomføres med dagens ressurser, ved siden av at den kan styre retningen dersom det skjer endringer i ressurstilførselen. Vedlagt følger også et notat om arbeidet med Årbok om menneskerettigheter i Norge. Se vedlagt saksnotat.

Vedtaksforslag: Strategi for Nasjonal institusjon for perioden 2008-2012 vedtas.

Sak 11/07 Årsplan 2008

Årsplan er et internt styringsredskap for medarbeidere, prosjekter og ledelse ved SMR og skal omfatte sentrets virksomhetsområder slik mal for UiOs årsplan kategoriseres:

 • Forskning.
 • Undervisning.
 • Kunnskap i bruk: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
 • Kunnskap i bruk: Internasjonale programmer.
 • Organisasjon, medarbeidere, økonomi, infrastruktur: Fellesadministrasjon, bibliotek etc.

Første fase i arbeidet med årsplan 2008 består i at utkast til innledninger for årsplanens ulike hovedkapitler oversendes styret for vedtak. Andre fase består i at det utarbeides mer detaljerte beskrivelser ifht gjennomføring, tiltak etc. En samlet årsplan for all virksomhet utferdiges og ferdigstilles etter årsskiftet og legges fram for styret primo 2008. Se vedlagt saksnotat.

Vedtaktsforslag: Utkast til årsplan 2008 vedtas. Direktøren får fullmakt til å ferdigstille årsplan 2008.

Sak 12/07 Budsjett 2008

Styret blir med dette orientert om utkast til budsjett for all virksomhet 2008. Nedenfor følger en kort og oppsummert beskrivelse av de viktigste endringene i budsjett 2008 sammenholdt med budsjett 2007. Som for tidligere år legges det opp til at styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille budsjettet. Rammene for budsjettet er foreløpig godkjent av JUS pr november 2007. JUS vil i løpet av desember 2007 foreta evt endelige budsjettjusteringer med mulige konsekvenser for SMR. SMR leverer ferdig periodisert detaljregnskap for innlegging i elektronisk budsjettmodul ved UiO ultimo januar 2008. Det gjøres oppmerksom på at dette budsjettframlegget er gjort opp med et underskudd på kr.237.536. Erfaringene fra tidligere år tilsier imidlertid at det ved slutten av året vil finnes tilgjengelige inntekter, særlig fra dekningsbidrag, til å dekke et slikt underskudd. Det er derfor ikke forsøkt å dekke inn dette underskuddet. Det må på den annen side sies at de enkelte budsjettpostene nå er skåret ned så vidt mye at det vil være vanskelig å dekke inn underskuddet dersom tilsvarende inntekter ikke skulle finnes. Senteret har allerede tatt kontakt med fakultetet om dette, bl.a. med sikte på mulig bruk av en del av SMRs beregnede overskudd fra 2007 til dette formålet, slik at dette ikke omfattes av fakultetets vedtak om å fryse enhetenes overskudd. Det gjøres også oppmerksom på at eventuelle utgifter til flytting av SMR ikke er lagt inn i budsjettet. Det legges til grunn at disse utgiftene dekkes av UiO. Se vedlagt saksnotat.
Budsjett egenfinansiert virksomhet 2008
Budsjett eksternt finansiert virksomhet 2008

Vedtaktsforslag: Utkast til budsjett 2008 vedtas. Direktøren får fullmakt til å ferdigstille budsjett 2008.

Sak 13/07 Eventuelt

/sign./
Geir Ulfstein
direktør                                                                                                /sign./
                                                                                                     Teis Daniel Kjelling
                                                                                                     kontorsjef
                                                                                                     direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                                                     mobil-tlf: 900 85 116
                                                                                                     e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

 

Publisert 1. des. 2008 17:45 - Sist endret 1. des. 2008 18:20