Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 1, 2008

Styret kalles med dette inn til styremøte 24.04.08 kl 1230-1700. Minner om at det serveres enkel lunsj for styrets medlemmer under møtets første del.

DAGSORDEN:

Sak 1/08 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 2/08 Orienteringssaker:

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Personalsaker:  Vedlagt følger en kortfattet liste over viktigste personalendringer siden forrige styremøte samt oversikt over ansatte ved SMR pr mars 2008.
 2. Regnskap: Vedlagt følger saksnotat samt regnskapsraporter for årsregnskap 2007.
 3. Kommunikasjonsplan SMR: Vedlagt følger statusrapport ifht kommunikasjonsplan for SMR.
 4. Årsplan 2008: Årsplan er et internt styringsredskap for medarbeidere, prosjekter og ledelse ved SMR og skal omfatte sentrets virksomhetsområder. Styret vedtok på siste møte 2007 utkast til innledninger for årsplanens ulike hovedkapitler og ga direktøren fullmakt til å ferdigstille årsplan 2008 som følger vedlagt. Vedlagt følger saksnotat og endelig årsplan for 2008.
 5. Budsjett 2008: Styret blir med dette orientert om ferdig budsjett for all virksomhet 2008. Se vedlagt saksnotat og vedlagt budsjettrapport.
 6. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30 finner sted ca 07.11.08: Se vedlagt saksnotat.
 7. Muntlig orientering ved direktøren:
  • Nytt Vietnamprogram: Pilotprosjekt startet opp pr mars 2008. Se vedlagt saksnotat.
  • Fornyelse samarbeidsavtale mellom SMR og ICC: Avtalen mellom ICC og SMR opphører i utgangen av april 2008. ICC har signalisert at de ønsker å forlenge avtalen med SMR. Det er forespeilet at avtalen forlenges - kun med mindre endringer. Se vedlagt saksnotat.
 8. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Vedlagt følger saksnotat med oppdatert aktivitetsoversikt for NI.
 9. Årshjul styret 2008: Vedlagt oppdatert årshjul.
 10. Gjennomgang av styrets rolle ifht vedtekter SMR og JUS/UiO: Se vedlagt vedtekter for SMR.
 11. Adresseliste styret: Se vedlegg.
 12. Styremøter 2008: Forslag til neste styremøte 29.05.08. Avtales endelig på styremøte 24.04.08.

Vedtakssaker/diskusjonssaker:

Eventuelt:

 

/sign./
Mads Andenæs
direktør                                                                    /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 14:59 - Sist endret 1. des. 2008 18:54