Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 2, 2008

Styret kalles med dette inn til styremøte 04.06.08 kl 1415-1600.

DAGSORDEN:

Sak 3/08 Referat fra forrige styremøte:

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 4/08 Orienteringssaker:

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Personalsaker: Ingen vesentlige personalendringer siden forrige styremøte.
 2. Regnskap: Vedlagt utskrift av regnskapsrapporter fra UiO for perioden jan-apr 2008. Prosjektserie 00 gjelder basisvirksomhet. Prosjektserie 12-69 gjelder eksternfinansiert virksomhet.
 3. Budsjett 2009: Arbeidet med budsjett 2009 er ennå ikke startet ved JUS. Foreløpig melding er at det kan budsjetteres ut fra rammen for 2008. Direktør/kontorsjef orienterer muntlig.
 4. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30 finner sted ca 07.11.08: Kontorsjef orienterer muntlig.
 5. Muntlig orientering ved direktøren:
  • NIs høringsuttalelse om Model Investment Treaties og samarbeidet med forsknings- og prosjektansatte.
  • SMRs arbeid med inkorporeringen av Kvinnekonvensjonen med særlig trinnhøyde gjennom Menneskerettighetsloven.
  • SMR-aktiviteter om den individuelle klageretten under FNs konvensjon om sosiale og økonomiske rettigheter.
 6. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Vedlagt følger saksnotat med oppdatert aktivitetsoversikt for NI.
 7. Finansiering av SMRs oppgaver knyttet til status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter: SMR har i løpet av 2007-2008 vedtatt en en strategi for SMR som Nasjonal institusjon (NI) for perioden 2008-2012. Vedlagt følger et notat om Finansiering av SMRs oppgaver knyttet til status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Se vedlegg.
 8. Årshjul for styret 2008: Styremøter avtalt 04.09.08, 16.10.08, 04.12.08, tid: 1415-1600. Vedlagt oppdatert årshjul for styret.

Vedtakssaker/diskusjonssaker:

Sak 5/08 Strategy international programmes - process and issues:
Please find enclosed a memo to inform the Board of the NCHR that we see the need for an explicit strategy for international programmes and international applied activities in general. The formulation of such a strategy for 2009-2012, will take place through the process described, addressing various issues including those indicated in the memo.

Sak 6/08 Forslag om endret representativ sammensetning av styret for SMR:
Styrerepresentant for det administrativt ansatte personale fremmer forslag om at styrets sammensetning blir endret for å sikre økt representasjon for egen gruppe i styret. Begrunnelsen for dette er at vitenskapelig ansatte ved SMR og UiO samt studentene er uforholdsmessig godt representert sammenlignet med de administrativt ansatte. Se vedlagt saksnotat m/vedlegg.
Vedtaksforslag: Avklares direkte på møte.

Eventuelt:

 

/sign./
Mads Andenæs
direktør                                                                /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 18:55 - Sist endret 1. des. 2008 19:00