Styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 3, 2008

Styret kalles med dette inn til styremøte 04.09.08 kl 1415-1600.

DAGSORDEN:

Sak 7/08 Referat fra forrige styremøte:

Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.

Sak 8/08 Orienteringssaker:

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Personalsaker: Se vedlagt personaloversikt.
 2. Regnskap: Vedlagt utskrift av regnskapsrapporter fra UiO for basisfinansiert og eksternfinansiert virksomhet for perioden januar-juli 2008. Kontorsjef orienterer muntlig.
 3. Budsjett 2009: Arbeidet med budsjett 2009 starter på neste styremøte. Foreløpig melding fra JUS er at det kan budsjetteres ut fra rammen for 2008. Kontorsjef orienterer muntlig.
 4. Årsplan 2009: Arbeidet med årsplan 2009 starter på neste styremøte med utkast til hovedkapitler og innledninger. Direktøren orienterer muntlig.
 5. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30 finner sted ca 07.11.08: Flytteprosessen er så langt i rute med innflytting 7/11 eller kort tid etter. Kontorsjef orienterer muntlig.
 6. Muntlig orientering ved direktøren:
 7. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Vedlagt følger aktivitetsoversikt for NI.
 8. Årshjul for styret 2008: Styremøter avtalt 04.09.08, 16.10.08, 04.12.08, tid: 1415-1600. Vedlagt oppdatert årshjul for styret.

Vedtakssaker/diskusjonssaker:

Sak 9/2008 Forslag om endret representativ sammensetning av styret for SMR:
Styrerepresentant for det administrativt ansatte personale fremmer forslag om at styrets sammensetning blir endret for å sikre økt representasjon for egen gruppe i styret. Begrunnelsen for dette er at vitenskapelig ansatte ved SMR og UiO samt studentene er uforholdsmessig godt representert sammenlignet med de administrativt ansatte. Saken ble behandlet på forrige styremøte 04.06.08. Se vedlagt saksnotat m/vedlegg.
Vedtaksforslag: <Avklares direkte på møte>.

Diskusjonssaker:
Sak 10/2008 Evaluation Process of Research Strategy 2005-2009, New Research Strategy Process 2009:
The NCHR Research Strategy 2005-2009 was to be evaluated after 3 years - i.e. at the end of 2007. Due in part to the change of Director, and the NFR evaluation of legal research in 2009, postponing the evaluation until 2009 seems appropriate.
If carefully planned and implemented, the evaluation may serve at least three purposes:

 • Assist the Board in assessing strengths and weaknesses of the Research Strategy 2005-9 and its implementation.
 • Provide added input to the evaluation of the Norwegian institutions for legal research.
 • Enhance the process toward a new Research Strategy 2010-2015, e.g. to be decided by the Board in December 2009.

Please find enclosed a memo for a first discussion in the Board.

Eventuelt:

/sign./
Mads Andenæs
direktør                                                                /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 18:56 - Sist endret 1. des. 2008 19:01