Styremøte for styret for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), 5, 2008

 

Styret kalles med dette inn til styremøte 03.11.08 kl 1500-1700 på seminarrommet, 3. etasje. Det blir enkel servering (rundstykker el.l.).

DAGSORDEN

Diskusjonssaker

Sak A-14/2008 Situasjon og ledelse ved SMR

Styret for SMR startet på styremøtet 16.10.08 behandling av sak "14/2008 Situasjon og ledelse ved SMR" og det ble besluttet å fortsette behandlingen på et arbeidsmøte 21.10.08. Dette for å gi styret den nødvendige tid til og grunnlag for å behandle dagsorden som tidligere distribuert (se punktliste nedenfor). Styret møtes for å fortsette behandling av samme sak på nytt møte 03.11.08 kl.1500, og på dette møte tar styret sikte på å komme til en avklaring av spørsmålet om direktør samt diskutere rammer for en organisasjonsgjennomgang.

Neste ordinære styremøte er som før varslet 04.12.08 kl.1415 og på dette møtet vedtas endelige rammer for organisasjonsgjennomgang.

Styret nedsatte på møtet 21.10.08 en arbeidsgruppe som med dette leverer et notat til styret om organisasjonsgjennomgang. Gruppen ble ledet av styreleder Liv Finstad og har for øvrig bestått av styremedlemmene Gro Nystuen, Morten Tjessem, Jasna Jozelic og Anne Julie Semb.

Styreleder leverer med dette et notat til styret om hvordan løse direktørspørsmålet etter at Mads Andenæs sluttet pr 16.10.08. Selve saken om direktørspørsmålet er en personalsak og behandles særskilt som B-sak, se sak B-14/2008.

Vedtakssak

Sak B-14/2008 Situasjon og ledelse ved SMR: Styrets innstilling vedrørende ny direktør

Styreleder vil innlede direkte om dette på møtet.

Det foreligger fra forrige arbeidsmøte i styret et forslag fra styremedlem Tore Lindholm som ettersendes direkte til styrets medlemmer.

Vedtaksforslag: <Utformes direkte på møte.>

/sign./
Liv Finstad
styreleder                                                                /sign./
                                                                            Teis Daniel Kjelling
                                                                            kontorsjef
                                                                            direkte tlf: 22 84 20 12
                                                                            mobil-tlf: 900 85 116
                                                                            e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no

Publisert 1. des. 2008 18:57 - Sist endret 1. des. 2008 19:09