Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.09.13

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.09.2013  kl.0915-1100, møterom i underetasjen (via kantinen).

DAGSORDEN

Sak 13/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 14/2013

A. Årshjul for styrets arbeid vedlagt.

B. Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.

C. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vedlagt.

E. Søknader om eksternfinansiert forskning: Eventuelle søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter ettersendes eller deles ut direkte på styremøtet.

G. Budsjett 2014: Det juridiske fakultet har sendt ut foreløpig notat om innteksrammer og budsjettprosess 2014 til instituttene. Fakultetsbudsjettets rammer behandles i oktober og vedtas i desember, og SMR tar sikte på å behandle utkast til budsjett for senteret 30.10.13 og med endelig vedtak 11.12.13. Vedlagte saksnotat gjør rede for budsjettprosessen. Kontorsjef orienterer.

H. Søknad fra direktøren om støtte til forskningsprosjekt. Ved styreleder.

I. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktør, forskningsleder, undervisningsleder og leder for internasjonale programmer.

DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER

Sak 15/2013. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

UiOs styre vedtok 12.03.13 å skille NI fra UiO etter 30.06.14. Utenriksdepartementet har sendt ut på høring rapporten fra den tverrrdepartementale arbeidsgruppen som har fått i mandat å komme med forslag om opprettelse av en ny nasjonal institusjon. Det arbeides med to høringsuttalelser: En uttalelse fra NI direkte til Utenrikdsdepartementet og en felles uttalelse fra SMR, JUS og UiO til Utenriksdepartementet. Vedlagt følger fra NI: førsteutkast til notat fra NI og referat fra åpent møte arrangert av NI. Direktør orienterer.

I forslag til UiOs Årsplan 2014-2016 som ble behandlet i Universitetsstyret 17. juni 2013 under punktet «Prioritering midlertidige satsinger» hadde Det juridiske fakultet foreslått en økt fast tildeling på 4 mill kr som førsteprioritet, subsidiært 4 mill kr i tre år som en avviklingskompensasjon ifbm utskillelse av NI. Universitetsledelsen foreslo en midlertidig økt bevilgning til Det juridiske fakultet med 1,5 mill i 3 år. Universitetsstyret vedtok i stedet følgende: "Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI." Se vedlagt notat. Direktør orienterer.

Vedtaksforslag: Styret ber styreleder og direktør om å følge saken opp med fakultetsledelsen med sikte på en tildeling mer i overensstemmelse med fakultetets førsteprioritet.

Sak 16/2013. NORDEM

Se sak nummer 12/2013 i utkast til referat fra styremøte 29.05.13. Gjeldende avtale mellom SMR og Utenriksdepartementet gjelder ut 2014. Det juridiske fakultet har i brev til UD tilbudt forlengelse av avtalen ut 2015 med opphør etter 31.12.15. SMRs ledelse og NORDEM vil arbeide for å sikre en ny organisering av NORDEM etter 2015. Direktør orienterer.

 

Nils A. Butenschøn

Direktør

Teis Daniel Kjelling

Kontorsjef

Publisert 3. sep. 2013 15:11 - Sist endret 15. jan. 2019 11:01