Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 30.10.13

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 30.10.13  kl.0915-1100, seminarrom Asbjørn Eide.

DAGSORDEN

Sak 18/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 19/2013

A. Årshjul for styrets arbeid vedlagt.

B. Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.

C. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vedlagt.

D. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: Høring om endring av Norges organisering av NI-arbeidet. Det er avgitt to høringsuttalelser fra UiO: En fra NI og en fra UiO som eier av NI. Lenke til alle høringsuttalelser mottatt av Utenriksdepartementet.

E. Søknader om eksternfinansiert forskning: Eventuelle søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter ettersendes eller deles ut direkte på styremøtet.

F. Regnskap andre tertial 2013: Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapporter (styringskart basisvirksomhet, regnskap basisvirksomhet, regnskap eksternfinansierte prosjekter) for andre tertial 2013.

G. Årsplan 2014: Det er avklart også med påtroppende direktør at format for årsplan 2014 videreføres som for årsplan 2013. Utkast til innledende kapitler om forskning, undervisning, prosjekter/programmer og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter legges fram for styret på møte 11.12.13. Detaljerte planer for hver enkelt forsker, hvert prosjekt/program samt for senteret som helhet utarbeides i perioden januar-februar med sikte på ferdigstillelse i mars når ny direktør har begynt.

H. Budsjett 2014: Arbeidet med å lage budsjett for 2014 pågår. Det er ingen vesentlige endringer siden styret ble presentert saken på forrige styremøte i september. Fakultetsstyremøtet er utsatt til 31.10.13 og da blir dekanens forslag om å legge budsjettansvaret for de siste fast vitenskapelige stillinger ved SMR inn i fakultetets stillingsplan behandlet. Universitetsstyrets vedtak om å bevilge 1,5 mill. kr. i 3 år for å styrke SMR ifbm utskillelsen av NI ligger fast og i tillegg vil rektor høsten 2013 vurdere behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI. Se vedlagt. Budsjett legges fram for SMRs styre for vedtak 11.12.13. Direktør og kontorsjef orienterer muntlig om prosessen så langt.

I. Romplan: Ansatte tilknyttet Senter for fremragende forskning (SFF) flytter ut fra SMR ved årsskiftet 2013/2014. Dette fristiller ca 5 kontorer. Basisbudsjett 2014 reduseres med ca 0,5 mill som følge av at incentivmidler fra JUS følger SFFen, men med en lavere nettoeffekt for basis fordi kostnadsnivå samtidig reduseres.

J. Utlysning av studentstipender: Studentstipender på inntil kr 50.000 utlyses til masteroppgaver innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati. Søknadsfrist  2. desember 2013. Ordningen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord.

K. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktør.

 

Faglig presentasjon av SMRs aktivitet.

The Socio-Economic Rights Programme - SERP. Ved programleder Malcolm Langford.

# # #

Nils A. Butenschøn

Direktør

Teis Daniel Kjelling

Kontorsjef

Publisert 10. okt. 2013 12:34 - Sist endret 12. nov. 2018 16:30