Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.12.13

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.12.13  kl.0915-1100, seminarrom Asbjørn Eide.

DAGSORDEN

Sak 20/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/2013

A. Årshjul for styrets arbeid 2014: Styremøtedatoer 2014 avtales direkte på møtet. Årshjul 2014 utarbeides til første styremøte 2014.

B. Personal

  1. Oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.
  2. Direktør orienterer om utlysning av fast, førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap i 2014 med tilsetting fra 2015. Se vedlagt.
  3. Vedlagt følger statistikk som viser utviklingen i årsverk ved SMR i perioden 2000-2012.

C. Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: Direktør orienterer om status for arbeidet med utskillelse av Nasjonal institusjon. Vedlagt brev fra Utenriksdepartementet til Universitetet i Oslo.

D. Bibliotek ved SMR etter utskillelsen av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 30.06.13: Når NI skilles ut mister SMRs bibliotek en stilling og vedlagt følger notat om prosess igangsatt for å utrede framtidige bibliotekstjenester ved SMR.

E. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: Oppdatert oversikt foreligger til første styremøte 2014.

F. Søknader om eksternfinansierte prosjekter: Vedlagt følger søknad om eksternfinansiering.

G. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktør.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 22/2013. Innspill til UiO om en styrking av SMR

Ny SMR-direktør Inga Bostad har sammen med styreleder Frederik Zimmer, avtroppende direktør Nils A. Butenschøn og kontorsjef Teis Daniel Kjelling utarbeidet et innspill til rektor om at UiO foretar en strategisk satsning på menneskerettigheter og SMR. Se vedlagt.

Styret inviteres til å diskutere strategiinnspillet.

Sak 23/2013. Årsplan 2014

SMR utarbeider årsplan for all virksomhet basert på JUS' og UiOs årsplaner samt på de avtaler som senteret har inngått med eksterne bidragsytere/oppdragsgivere.

Det er avklart med påtroppende direktør at format for årsplan 2014 videreføres som for årsplan 2013. Vedlagt følger utkast til innledende kapitler om forskning, undervisning, prosjekter/programmer og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter som legges fram til diskusjon i styremøtet 11.12.13.

Det utarbeides i neste omgang detaljerte planer for hver enkelt forsker, hvert prosjekt/program samt for senteret som helhet i perioden januar-februar med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av mars 2014 når ny direktør har begynt.

Styret inviteres til å diskutere årsplanutkastet.

Sak 24/2013. Budsjett 2014

Budsjett for SMR 2014 og langtidsbudsjett for perioden 2014-2018 er utarbeidet. Vedlagt følger:

  • Notat fra SMR om budsjett 2014 og 2013-2018.
  • Notat fra JUS om inntektsrammer og budsjettprosess 2014 med vedlegg.
  • Budsjettrapporter: 1. All virksomhet samlet (sortert på artsklasse). 2. Prosjektvirksomhet (artsklasse). 3. Basisvirksomhet (tiltak). 4. Basisvirksomhet (artsklasse). 5. Basisvirksomhet ansatte (personnavn).
  • JUS budsjettfordelingsmodell.
  • Notat fra JUS om stillingsplan, notat om finansiering av stillingsplanendring samt vedtatt stillingsplan JUS pr oktober 2013.
  • Notat fra JUS vedr økonomiske konsekvenser av NI- og NORDEM-utskillelse.

Vedtaksforslag: Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.

Eventuelt

 

Nils A. Butenschøn

Direktør

Teis Daniel Kjelling

Kontorsjef

Publisert 5. des. 2013 20:49 - Sist endret 12. nov. 2018 16:30