Selskapsrett

Selskapsrett er et spennende fagfelt med grenseflater mot en rekke andre fagområder. Institutt for privatrett er vertsinstitutt for et dynamisk forskningsmiljø, konsentrert om den rettslige reguleringen av små og store selskaper, både norske og transnasjonale.

Ved Det juridiske fakultet i Oslo arbeider vi med selskapsrettsrelevante temaer i tradisjonell og i vid forstand, dvs. temaer innenfor norsk og europeisk selskapsrett og annen sammenslutningsrett, verdipapir-, børs- og finansmarkedsrett og de selskapsrelevante delene av skatterett, regnskaps- og revisjonsrett, konkursrett, kontraktsrett og arbeidsrett, innenfor rammen av internasjonal privatrett, miljørett og (annen) europarett og folkerett. Vi samarbeider på tvers av institutt- og sentergrenser gjennom forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft.

Faglig samarbeid

Forskergruppen om selskaper har et utstrakt samarbeid med selskapsrettsadvokater og andre selskapsrettsjurister, bl.a. gjennom våre faglunsjer, som er åpne for alle interesserte forskere og praktikere. Vi har etablert en egen selskapsrettsliste slik at vi kan sende ut informasjon om arrangementer og annet av selskapsrettslig interesse. Innmelding til denne e-postlisten skjer ved henvendelse til forskergruppens administrasjon. Vi er også interessert i kontakt med dyktige selskapsrettsjurister som ønsker å bidra som kurslærere, veiledere og sensorer.

Selskapsrett som undervisningsfag

Selskapsrett som undervisningsfag omfatter læren om de enkelte selskapsformer, særlig aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap. Fagområdet tilhører formueretten. Selskapsrett inngår i jusstudiet på to nivåer. I studiets 3. år er selskapsrettsfaget obligatorisk. Hovedvekten ligger her på en rettssammenligning mellom reglene om ansvarlig selskap og hovedreglene om aksjeselskaper. Professor Margrethe Buskerud Christoffersen er fagansvarlig lærer.  I studiets 5. år er selskapsrett et valgfritt fag. Ansvaret for valgfaget ligger hos professor Beate Sjåfjell som fagansvarlig lærer.

Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett anbefales for å bedre forståelsen av selskapsrettsfaget.

Emner til masteravhandling

Emnebanken for selskapsrett er en idébank med temaer med tradisjonelt og videre perspektiv. Det ikke er nødvendig med eksakt temaangivelse innenfor fristene 1. april og 1. oktober, da den nærmere problemstilling vil utformes i samarbeid med veileder. Forskergruppen om selskaper bidrar gjerne med å finne veiledere til studenter som skriver masteroppgaver innenfor et av forskergruppens fagområder, eller på tvers av flere av fagområdene. Interesserte studenter bes ta kontakt med forskergruppen.

Publisert 16. okt. 2009 11:10 - Sist endret 10. nov. 2021 11:47