Ansvarsnormen for det offentliges erstatningsansvar etter skadeserstatningslovens §2-1 (avsluttet)

Etablert juridisk teori fremstiller rettsområdet som at det er en mild culpanorm for offentlig service-, bistands- og kontrollvirksomhet og et objektivt ansvar for myndighetsutøvelse. Problemet med en slik fremstilling av gjeldende rett er at offentlig servicevirksomhet mv. ofte vil være myndighetsutøvelse, og derfor at virkeområdene for en mild norm og et objektivt ansvar til dels er overlappende.

Om prosjektet

Fastlegging av innholdet i begrepet offentlig kjernevirksomhet, eller ”offentlig virksomhet av offentlig karakter”, som forarbeidene til skadeserstatningsloven omtalte det som, er derfor en sentral del av avhandlingen. Offentlig kjernevirksomhet danner virkeområdet for eventuelle særegne regler for det offentligrettslige ansvaret. Myndighetsutøvelse er offentlig kjernevirksomhet, men offentlig kjernevirksomhet er ikke utelukkende myndighetsutøvelse.

Som verktøy for å utmeisle et prinsipielt innhold i offentlig kjernevirksomhet benyttes teori om markedssvikt fra økonomisk velferdsteori. EØS-begrepet ”tjenester av allmenn interesse” hviler på samme teorigrunnlag. Innholdet i begrepet myndighetsutøvelse løsrives dessuten fra forvaltningslovens vedtaksdefinisjon, da det sentrale i erstatningsrettslig sammenheng, er hvilket inngrep myndighetene reelt sett gjør overfor borgeren, ikke om det fattes et vedtak eller ikke.

Etter at virkeområdet for det særegne offentligrettslige ansvaret er fastlagt, leses rettspraksis inn i rammen av dette virkeområde, med spesiell fokus på hvilken ansvarsnorm retten har lagt til grunn for ulike former for offentlig kjernevirksomhet.

Det fremkommer en rettsregel hvor ansvarsnormen er mildere, eller formulert som at resultatkravet til den offentlige virksomheten er lavere, dersom virksomheten er rent tjenesteytende overfor skadelidte. Dersom den skadevoldende offentlige virksomheten eller skadesituasjonen har karakter av inngrep eller myndighetsutøvelse overfor skadelidte, er normen strengere. Og dersom inngrepet er omfattende og skjer i et vesentlig rettsgode for borgeren, er normen tilnærmet objektiv.

Mål

Avhandlingen forventes ferdigstilt juni 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 21. des. 2016 11:50 - Sist endret 18. mars 2020 16:10