Mer om programmet

Mål

Det overordnede formålet med det arbeidsrettslige fagutviklingsprogrammet er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

I formålet inngår det å styrke fagkompetansen nasjonalt, og å utvikle internasjonale relasjoner som kan bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Bakgrunn og status

Programmet løp opprinnelig over ti år (2008–2017), under ledelse av professor Stein Evju. På bakgrunn av de gode resultatene oppnådd i denne perioden, ble Arfa-programmet forlenget for en ny tiårsperiode (2018–2027), med noe mer begrenset omfang og under ledelse av professor Johann Mulder ved Institutt for privatrett.

Programmet har gitt omfattende og meget gode resultater over et bredt felt, i tråd med prosjektets formål, noe sluttrapporten viser. Programmet har hatt en rekke doktorgradsstipendiater og vitenskapelige assistenter og gjennom det gitt grunnlag for rekruttering til andre stillinger i arbeidsrett. Det er publisert et stort antall vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider. Seminarer, foredrag og andre presentasjoner er også ledd i formidlingsvirksomheten som drives gjennom programmet. Arfa har gitt viktige bidrag til kunnskaps- og kompetanseutviklingen på arbeidsrettens område, både når det gjelder individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett, og internasjonal arbeidsrettslig regulering. Gjennom programmet er det også blitt knyttet kontakter og utviklet nettverk og samarbeid med annen arbeidsretts- og arbeidslivsforskning, nasjonalt og internasjonalt.

I sammenheng med den siste forlengelsen av Arfa, har Det juridiske fakultet opprettet én fast vitenskapelig stilling innenfor fagområdet arbeidsrett. I tillegg har programmet vitenskapelige rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiat og postdoktor). Det foregår dessuten utstrakt samarbeid med andre arbeidsrettslige prosjekter og forskere, både innenfor arbeidsrett som rettsvitenskapelig disiplin og utenfor.

Arbeidsrett - et omfattende og vidtfavnende rettsfelt

Tariffavtalene er en helt sentral del av reguleringen av norsk arbeidsliv, både samfunnsøkonomisk sett og med hensyn til konkrete lønns- og arbeidsvilkår. For den som vil jobbe med arbeidsrett er grundig innsikt i reglene om forhandlinger og tariffavtaler, tariffoppgjør og arbeidskamp vesentlig. Det er også viktig å ha god kunnskap om hvordan reglene i tariffavtaler, lov og individuelle arbeidsavtaler forholder seg til hverandre.

Innsikt i rettsreglene om de enkelte arbeidsforhold er også av betydning. Viktige temafelt er reglene om (midlertidige) ansettelser og vern mot oppsigelse og avskjed. Fagfeltet omfatter også en rekke spørsmål av stor betydning, så som overdragelser av virksomhet, ”privatisering” og reglene om hvordan den enkelte kan ivareta sine rettigheter for domstolene. Andre aktuelle temafelter er reglene om arbeidstid, om permitteringer, og om nye kontraktsformer og konkurranseklausuler.

Felles for det hele er betydningen av god, løpende innsikt i den internasjonale bakgrunnen for den arbeidsrettslige reguleringen, ikke minst Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), ILO- og EU/EØS-retten. Mens den generelle rettskunnskapen forvaltes av generalister, må den fagspesifikke kunnskapen av betydning for arbeidsrett ivaretas og integreres i faget selv. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til regler om fri bevegelighet for tjenesteytelser og utstasjonering av arbeidstagere.

Finansiering

Arfa har særskilt finansiering over statsbudsjettet.

Publikasjoner

Publikasjoner fra Arfa-programmet inngår i oversikten Publikasjoner fra Arbeidsrettsgruppen.

Publisert 23. okt. 2009 12:22 - Sist endret 5. juni 2019 09:53