Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Finansmarkedsprosjektet  ved Institutt for Privatrett (UiO) inviterer til en presentasjon og diskusjon av de viktigste endringene som foreslås i NOU 2016:22. Vi har gleden av å ha med oss Aksjelovutvalgets leder Tore Bråthen, Asle Aarbakke og Gudmund Knudsen som innledere. Vi har inviterert flere andre praktikere og kolleger til å kommentere. Etter presentasjonen og kommentarene åpnes det for diskusjon mellom deltakerne og publikum.

Den 21. oktober 2016 avga Aksjelovutvalget utredningen NOU 2016:22, Aksjelovgivning for økt verdiskaping til Nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget foreslår en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. De viktigste foreslåtte endringene er blant annet:

(a)  redusert minstekrav til aksjekapital (NOK 1)
(b)  adgang til elektroniske meldinger og elektronisk generalforsamling
(c)  endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og 
      nærstående
(d)  fjerning av krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd 
       mv.
(e)  fjerning av flere krav om særattestasjoner fra revisor
(f)   adgang til fravalg av revisjon for morselskap i konsern under visse 
       forutsetninger
(g)  adgang for finansinstitusjoner og advokater til å bekrefte mottak av
       aksjeinnskudd
(h)  forenklinger og presiseringer av reglene om styrets handleplikt ved
       tap av egenkapital

 

Arrangementet er åpent for alle.

Publisert 1. nov. 2016 10:00 - Sist endret 17. mars 2017 09:39