Granskinger i aksjeselskaper

Innledning ved Gudmund Knudsen, Asle Aarbakke, Anders Ryssdal og Andreas Mellbye.

 

Granskinger i aksjeselskaper reiser mange kontroversielle spørsmål og seminaret vil begynne med litt kort om granskingsinstituttet i aksjeretten og deretter ta for seg terskelen for å kreve gransking, Rt. 2012 s. 851, gjennomføringen av granskingen, herunder forholdet til tingretten RG 2013 s. 34, granskingsrapporten som bevismiddel, jf. Rt. 2013 s.101 og HR – 2013 -190 - U, granskingskostnadene, jf. LH-2014 -01478 og LE – 2013 – 101321.

 

Seminaret vil ta opp flere av disse og identifisere spørsmål for videre diskusjon.

Møteleder: Mads Andenæs

Publisert 4. mai 2015 13:03 - Sist endret 13. mai 2015 11:21